Przejdź do treści

Oferta studiów

Podyplomowe

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku AGENT CELNY, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, mogą zostać wpisani na listę agentów celnych, prowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie. W ramach studiów podyplomowych słuchacze mają również możliwość odbycia 40 godzin praktycznych szkoleń - potwierdzonych zaświadczeniem - na programie Planus.
Podyplomowe
Studia podyplomowe na kierunku ZARZĄDZANIE BHP przygotowują do wykonywania zawodu pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskania stopnia Starszego Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Po ukończeniu studiów podyplomowych wydawane jest zaświadczenie - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z ISO 45001:2018.
Podyplomowe
Dzięki połączeniu blisko 150-letniego, międzynarodowego doświadczenia Grupy TÜV NORD oraz najwyższych standardów edukacyjnych Uczelni, powstała niepowtarzalna oferta edukacyjna studiów podyplomowych MENEDŻER JAKOŚCI. Studia podyplomowe oferują możliwość uzyskania certyfikatów - uznawanych w Polsce i Europie - potwierdzające uzyskane kompetencje: Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością (Akredytacja PCA), Menedżera Jakości (Akredytacja PCA), Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością (TÜV NORD Polska).
Podyplomowe
W programie studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI dużą część zajęć stanowią warsztaty komputerowe, które pozwalają na nabycie konkretnych umiejętności z zakresu samodzielnego prowadzenia ewidencji podatkowych małych podmiotów, prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu finansowo-księgowego w średnich i większych przedsiębiorstwach. Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych Symfonia Mała Księgowość (Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów) i Symfonia Finanse i Księgowość (pełna księgowość) – potwierdzonych certyfikatem – oraz mają możliwość podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach: Księgowy – kod zawodu: 331301 i Specjalista ds. Rachunkowości – kod zawodu: 241103.
Podyplomowe
Program studiów podyplomowych KADRY I PŁACE obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach. Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do sprawnego rozliczania i prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej oraz mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach: Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) - kod zawodu: 242310 i Specjalista ds. kadr – kod zawodu: 242307.
Podyplomowe
Celem studiów podyplomowych na kierunku MANAGER E-COMMERCE jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz wykształcenie specjalistów, którzy będą wykorzystywać Internet do tworzenia wizerunku firmy w sieci, prowadzenia sprzedaży oraz kontaktu z klientami, a także wykształcenie umiejętności formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują certyfikaty: Google Analytics Individual Qualification, Google Ads oraz potwierdzający nabycie umiejętności e-marketingowych wydawany przez firmę Ideo Force.
Podyplomowe
Studia podyplomowe na kierunku Akademia biegłych umożliwiają uzyskanie kwalifikacji na biegłego. Studenci tego kierunku nabywają umiejętności występowania przed sądami i organami ścigania oraz zdobywają wiedzę dotyczącą sporządzania opinii. Absolwenci kierunku, będą mieli świadomość postępu dokonującego się w różnych dziedzinach nauk sądowych, będą znali źródła, z których uzyskają obiektywną i sprawdzoną wiedzę.
Podyplomowe
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy o zagadnienia związane z systemami EDR, rekonstrukcją wypadków drogowych i rzeczoznawstwem samochodowym. Podczas studiów szczególny nacisk będzie położony na przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy w zakresie: techniki komputerowej, budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów, podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego, diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu w złożonych sytuacjach drogowych. Studia otwierają drogę do uzyskania statusu rzeczoznawcy absolwentom, spełniającym wymagania dla kandydatów na rzeczoznawców samochodowych.
Podyplomowe
Celem studiów "Zamówienia publiczne" jest profesjonalne przygotowanie praktyczne i teoretyczne słuchaczy do pełnienia wszelkiego rodzaju samodzielnych funkcji na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta kierunku jest skierowana m.in. do: przedsiębiorców, pracowników administracji, podmiotów ubiegających się o dofinansowania, obecnych i przyszłych specjalistów ds. zamówień publicznych.
Podyplomowe
Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z realizacją polityki trade & customs compliance w przedsiębiorstwie, a także z kwestiami zarządzania tymi systemami na różnych poziomach działalności przedsiębiorstwa, dla optymalizacji procesów, wynikających z przepisów celnych i podatkowych. Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy teoretycznej, zajęcia prowadzone są na podstawie autorskiego programu, mającego za zadanie zapoznać słuchaczy z praktycznymi rozwiązaniami w obszarze studiów.
Podyplomowe
Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat instrumentalnych i nieinstrumentalnych metod detekcji kłamstwa zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Studia te przygotowują kandydatów do podjęcia pracy przy badaniach poligraficznych. Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu - POLIGRAFU. Słuchacz będzie realizował ćwiczenia w oparciu o praktyczne kazusy spraw oraz będzie uczył się aspektów technicznych realizacji różnych kierunków wykorzystania badań poligraficznych.
Podyplomowe
Celem studiów „Metody śledcze z kursem detektywistycznym” jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą i umiejętnościami z zakresu metod śledczych oraz detektywistyki. Program studiów uwzględnia zastosowanie unikatowych narzędzi wspomagających proces analizy oraz zarządzania informacją w tym praktyczne aspekty analizy powiązań, a także inne narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie śledczej. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają „Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa”.
Podyplomowe
Celem studiów „Social Media Marketing – planowanie, kreacja, analityka” jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz wykształcenie specjalistów, którzy planują podjąć pracę w obszarze Social Media Marketingu. Program studiów uwzględnia aspekty prawne, produkcję wideo, kreację contentu, copywritting oraz elementy grafiki. Absolwenci będą gotowi do podjęcia pracy Social Media Managera.
Podyplomowe
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania technologii cyfrowych w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Program został opracowany w oparciu o koncepcję czwartej rewolucji przemysłowej, w skład której wchodzą m.in.: Internet Rzeczy, Big Data, Sztuczna Inteligencja, Wirtualna Rzeczywistość. Nasi Eksperci przekażą słuchaczom wiedzę dotyczącą integracji świata maszyn oraz ludzi, co w znacznym stopniu przyspieszy rozwój organizacji.
Podyplomowe
Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z niezbędną wiedzą i umiejętnościami z zakresu zarządzania energią, która zwiększy skuteczność działań służących zminimalizowaniu jednostkowego zużycia energii. Program studiów został przygotowany tak, aby kształtować i rozwijać umiejętności w zakresie planowania, wdrażania i nadzorowania zmian związanych z poprawą efektywności energetycznej.
Podyplomowe
Celem studiów jest nabycie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem transportu kolejowego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi jak i dobrymi praktykami funkcjonującymi na rynku polskim jak i zagranicznym. Cel ten osiągany jest poprzez przekazanie uczestnikom studiów najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej, popartej tzw. dobrymi praktykami z jej zastosowania od osób zajmujących się zawodowo omawianym obszarem.
Podyplomowe
Celem studiów jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji do zarządzania bocznicą kolejową, wykorzystania jej zasobów dla osiągnięcia celów zapewniających stabilność jej funkcjonowania. Studia mają charakter interdyscyplinarny, obejmują tematykę m.in. podstawy budowy pojazdów kolejowych i infrastruktury kolejowej, organizację i technikę pracy manewrowej, sygnalizacji kolejowej, przewozów materiałów i towarów niebezpiecznych oraz zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
Podyplomowe
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy i nabycie przez nich praktycznych umiejętności do prowadzenia działalności bądź rozpoczęcia pracy w Azji, w firmach współpracujących z krajami azjatyckimi, jak również podmiotach działających na rynku azjatyckim, które nawiązały relacje z firmami europejskimi. W programie studiów zostaną omówione najważniejsze rynki azjatyckie: chiński, indyjski, japoński oraz region ASEAN.
Podyplomowe
Studia podyplomowe w ramach oferty „2 w 1” pozwalają wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów magisterskich i w wyniku uzupełnienia jej o dodatkowe zajęcia warsztatowe, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Kończąc edukację na drugim stopniu nauki, można jednocześnie być też absolwentem studiów podyplomowych.
Podyplomowe
Zapisz się!