Przejdź do treści Przejdź do nawigacji
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (6 semestrów) i niestacjonarne (6 semestrów)

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Chcesz zabezpieczyć swoją przyszłość na rynku pracy? Widzisz swoją karierę w instytucjach podlegających resortom państwowym? Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w UTH jest dla Ciebie.

Studia adresowane są w szczególności do osób, które rozumieją jak ważnym aspektem życia – zarówno dla jednostki, jak i całego narodu, są kwestie związane z zachowaniem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Interdyscyplinarne studia łączą kompetencje i umiejętności z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania z przygotowaniem w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowaniu służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

Studia realizowane na I i II stopniu kształcenia uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne kształci specjalistów przygotowanych do pracy koncepcyjnej i zarządczej w zakresie obszaru, jakim jest bezpieczeństwo publiczne. Studia adresujemy do osób pragnących rozwijać karierę zawodową w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Program nauczania obejmuje także zagadnienia związane z bezpieczeństwem globalnym, a także Unii Europejskiej oraz NATO.

Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy w instytucjach podległych resortom:

 • spraw wewnętrznych,
 • obrony narodowej,
 • administracji i cyfryzacji,
 • zdrowia, pracy i polityki społecznej,
 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • gospodarce narodowej,
 • a także firmach sektora prywatnego.

Partnerzy kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wykłady na uczelni prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów i praktyków z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Dzięki temu przekazywana wiedza i umiejętności poparte są rzeczywistymi doświadczeniami i są mocno zakorzenione w codziennych realiach zawodowych.

UTH współpracuje także z Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy i Polskim Komitetem Normalizacyjnym. W ramach studiów licencjackich aktywnie działa koło naukowe Gomorra, które pozwala ambitnym osobom jeszcze bardziej pogłębić wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia

Wiedza poparta doświadczeniem wykładowców i prowadzących zajęcia praktyczne ma ogromne znaczenie w procesie edukacyjnym. Teoria nie może funkcjonować w oderwaniu od codziennej rzeczywistości zawodowej. Taka idea przyświeca kierunkowi Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia licencjackie prowadzimy we współpracy z wysokiej klasy specjalistami z dziedziny bezpieczeństwa i obronności. Nasi wykładowcy mają doświadczenie w pracy resortach, instytucjach i organizacjach, dzięki czemu przekazują studentom wiedzę popartą zawodową praktyką. W ten sposób studia są nie tylko interesujące, ale pozwalają lepiej nakreślić wyobrażenie o prawdziwych realiach pracy.

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach II stopnia (magisterskich).

Specjalności na studiach licencjackich

Studia licencjackie Bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzimy na czterech specjalnościach:

Nasza oferta pozwala studentom podjąć decyzję o swojej przyszłej specjalizacji i ścieżce zawodowej, dopasowanej do ich osobistych preferencji. Studia licencjackie kontynuowane na poziomie magisterskim w tych samych specjalnościach, umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu wybranych specjalizacji.

Perspektywy po studiach

Jako absolwent będziesz umiał stosować wiedzę związaną z wybraną specjalnością w każdej organizacji zajmującej się bezpieczeństwem wewnętrznym i publicznym. Praktyczna wiedza i znajomość zawodowych realiów nauczą Cię także, jak poruszać się na rynku pracy oraz odpowiednio reagować na sytuacje zawodowe wymagające elastyczności i adaptacji.

Po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne możesz:

 • pełnić służbę zawodową w policji, wojsku, straży granicznej, państwowej straży pożarnej,
 • pracować w służbach specjalnych, np. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjny czy Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
 • pracować w komórkach zarządzania kryzysowego samorządów lokalnych, np. w gminach;
 • pracować na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa (również cyberbezpieczeństwa) w podmiotach gospodarczych;
 • zarządzać sprawami bezpieczeństwa w firmach logistycznych i transportowych;
 • wykonywać pracę w formacjach ochrony osób i mienia.

FAQ

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne. Co to za kierunek?

Jest to kierunek o profilu ogólnoakademickim i interdyscyplinarnym, który umożliwia zdobycie wykształcenia potrzebnego do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Rozbudowana oferta kształcenia na Uczelni Techniczno-Handlowej pozwala wybrać ścieżkę kariery zawodowej związanej z bezpieczeństwem w sektorach państwowych i prywatnych. Absolwent studiów wie, jak dbać o bezpieczeństwo ludzi, mienia i przestrzeni. Kierunek oferuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Studenci odbywają zajęcia praktyczne na strzelnicy lub z jednostkami wojsk specjalnych, a wykładowcami uczelni są eksperci i praktycy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem kraju.

Co zdawać na maturze chcąc studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Matura to moment definiujący czas sporych zmian w życiu każdego młodego człowieka. Jednak zanim do niej dojdzie, zapada decyzja o przedmiotach zdawanych na egzaminie maturalnym. Ich wybór jest ściśle związany nie tylko z zainteresowaniami ucznia, ale kierunkiem przyszłych studiów. Jednym z pojawiających się pytań, jest „co zdawać na maturze?”, by studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne. Uczelnia ukształtuje Cię w danej dziedzinie, ale podjęcie edukacji wymaga od Ciebie posiadania odpowiednich podstaw. Te zdobywasz już w szkole średniej. Jeśli myślisz o swojej przyszłości w sektorze związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym, skup swoją uwagę na przedmiotach, takich jak, wiedza o społeczeństwie, informatyka, geografia, język polski i obcy, historia, chemia, fizyka czy matematyka.

Co można robić po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Wiele zależy od tego, w jakim obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego chcesz się specjalizować. Kryminologia i kryminalistyka realizuje przedmioty takie jak podstawy nauki o przestępstwie czy technika kryminalistyczna. Z kolei bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni zajmuje się zagadnieniami gotowości obronnej kraju, cyberterroryzmem, rozwojem globalnego społeczeństwa informacyjnego. Na Twoją przyszłą karierę na rynku pracy wpłynie nie tylko zaangażowanie w naukę, ale też aktywność na studiach, np. podczas praktyk zawodowych czy w kole naukowym „Gomorra”, w którym poruszane są teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z kryminalistyką, obronnością, prawem czy zarządzaniem.

Gdzie studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Wybór miejsca edukacji wiąże się nie tylko komfortem nauki, ale również tym, co planujesz robić po studiach. Warszawa, która jest jednym z centrów biznesowych, politycznych i społecznych kraju, jest odpowiednim miejscem na początek kariery. Studia na UTH to okazja do odbycia praktyk studenckich w jednej z licznych, warszawskich organizacji, instytucji i firm. Ponadto, Uczelnia Techniczno-Handlowa przy ul. Jutrzenki 135 w Warszawie oddaje studentom do dyspozycji m.in.: sale dydaktyczne z nowoczesnym sprzętem multimedialnym, laboratoria – kryminalistyczne i logistyczne oraz sale komputerowe i bibliotekę.

Bezpieczeństwo wewnętrzne gdzie praktyki?

Praktyki zawodowe to możliwość zweryfikowania posiadanej wiedzy z wymaganiami rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności pod okiem doświadczonych osób. Na UTH są częścią przygotowania zawodowego na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Warszawa jest siedzibą wielu instytucji, co niewątpliwie ułatwia znalezienie i odbywanie praktyk, a także rozpoczęcie kariery zawodowej po ukończeniu studiów. A gdzie zrealizujesz praktyki zawodowe? W jednostkach policji, straży granicznej i wojska, w przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną osób oraz mienia, w siedzibach ministerstw czy w służbach zapewniających bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co daje kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie łączą trzy obszary: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Studenci otrzymują wiedzę z zakresu bezpieczeństwa kraju w jego podmiotowej i przedmiotowej strukturze. Potrafią identyfikować zagrożenia oraz oceniać proponowane rozwiązania problemów bezpieczeństwa, a także przeprowadzić audyty wybranych struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Kompetencje społeczne absolwenta studiów licencjackich umożliwiają m.in.: swobodne przekazywanie wiedzy, organizowanie i kierowanie pracą zespołów, samodzielne zdobywanie umiejętności, wywiązywanie się z odpowiedzialności za powierzone zadania.

 

Popularność kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne świadczy o zainteresowaniu młodych osób sprawami kraju. Wielu z nich chce związać swoją przyszłość z zawodami, gdzie celem jestem służba i ochrona. Zajęcia na naszych studiach przygotowują Cię do pracy i wyposażają w umiejętności pozwalające dostrzegać obszary w organizacji systemów bezpieczeństwa wymagające poprawy.

Zapisz się!