Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Działalność Samorządu

Samorząd Studentów, w myśl przepisów art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej. Jest on wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

Samorząd Studentów UTH działa na podstawie powyżej przywołanej ustawy oraz regulaminu samorządu uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy, określającego zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje.

Cele działalności Samorządu Studentów UTH można podzielić na cztery zasadnicze filary:

  • ochrona praw, godności i interesów studentów,
  • inicjowanie życia kulturalno-rozrywkowego, 
  • sprawy socjalno-bytowe,
  • utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni.

Samorząd Studentów UTH współpracuje z:

  • Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Forum Uczeni Niepublicznych oraz z samorządami studenckimi uczelni partnerskich,
  • kołami naukowymi i innymi organizacjami, działającymi na terenie Uczelni,
  • Radą Wydziału oraz z Wydziałowym Zespołem Dziekana ds. Jakości Kształcenia i dzięki temu może zabierać głos i współdecydować o sprawach bezpośrednio dotyczących procesu studiowania i jego warunków.

Kontakt:

tel. (22) 262 88 24
e-mail:samorzad@uth.edu.pl

Galeria zdjęć Samorządu Studentów UTH
Inicjatywy Samorządu Studentów UTH