Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Deklaracja dostępności

Deklaracja witryny www.uth.edu.pl

Wstęp

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej uth.edu.pl witryna Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji witryny internetowej: 07.11.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji tej witryny: 02.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ocena

Ocena zgodna: 16, częściowo zgodna: 1, niezgodna: 16

Zasada 1 - Postrzegalność

Strona może zawierać elementy graficzne, które nie posiadają tekstowej alternatywy.
Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.
Strona może zawierać graficzne linki bez atrybutu Alt.

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa A: niezgodna

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje A: niezgodna
1.3.2 – Zrozumiała kolejność A: niezgodna
1.3.3 – Właściwości zmysłowe A: zgodna
1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym AA: zgodna
1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości AA: zgodna

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.3 – Kontrast (minimalny) AA: niezgodna
1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu AA: zgodna
1.4.5 – Tekst w postaci grafiki (obrazy tekstu) AA: niezgodna
1.4.10 – Zawijanie tekstu (dopasowanie do ekranu) AA: zgodna
1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem (kontrast elementów nietekstowych) AA: niezgodna
1.4.12 – Odstępy w tekście AA: zgodna
1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa AA: niezgodna

Zasada 2 – Funkcjonalność

Strona może posiadać linki nieczytelne poza kontekstem.
Strona może zawierać elementy niedostępne z klawiatury.
Strona może posiadać linki bez etykiety tekstowej z dostępną nazwą.

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura A: niezgodna
2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A: niezgodna
2.2.2 – Wstrzymanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie A: niezgodna

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków A: niezgodna
2.4.2 – Tytuł strony A: niezgodna
2.4.3 – Kolejność fokusa A: niezgodna
2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony AA: niezgodna
2.4.6 – Nagłówki i etykiety AA: niezgodna
2.4.7 – Widoczny fokus AA: niezgodna

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe (gesty wskazujące) A: zgodna
2.5.2 – Anulowanie kliknięcia A: zgodna
2.5.3 – Etykieta w nazwie A: częściowo zgodna

Zasada 3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony A: zgodna

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem A: zgodna
3.2.2 – Podczas wprowadzania danych A: zgodna
3.2.3 – Konsekwentna nawigacja AA: zgodna
3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja AA: zgodna

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A: zgodna

Zasada 4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie A: zgodna
4.1.2 – Nazwa, rola, wartość A: zgodna

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzone przez Agnieszka Przybylska dnia 2023-04-03. Pierwsza publikacja deklaracji: 2023-04-03.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez uczelnię.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agnieszka Przybylska (mail: agnieszka.przybylska@uth.edu.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 22 262-88-29.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, uczelnia niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, uczelnia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zdjęcie przedstawia wejście główne do kampusu Jutrzenki 135

 

Kampus Jutrzenki 135

Dział techniczny: tel. 22 262 88 06

Administrator budynku: tel. 22 262 88 15

Dostępność architektoniczna obiektu

1. Budynek posiada 2 wejścia dostosowane do osób poruszających się na wózkach. Wejście główne do uczelni posiada automatycznie rozsuwane drzwi. Wejście boczne prowadzi bezpośrednio do windy.
2. Komunikacja pionowa w budynku – winda, 1 klatka schodowa oraz schody prowadzące na piętro pierwsze bezpośrednio z holu głównego. Korytarze i hol główny umożliwiają swobodne poruszanie się. W budynku znajdują się 2 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na parterze i pierwszym piętrze. W holu głównym znajduje się Dział Techniczny oraz Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, w których można uzyskać pomoc i niezbędne informacje.
4. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed wejściem głównym do uczelni.
5. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego.
6. W UTH można skorzystać z tłumacza on-line polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 8:00-15:00. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.
7. W budynku wszystkie pomieszczenia jak również poręcze oznaczone są w alfabecie brajla. Oznaczenia pomieszczeń znajdują się na drzwiach nad klamką.
8. W pomieszczeniach administracyjnych (Dziekanat, Rekrutacja, Biblioteka, Biuro Karier, Dział Techniczny/ Szatnia, Dział Stypendiów, Finansów i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami) dostępne są stanowiskowe pętle indukcyjne.

Szczegółowy opis wraz z dokumentacją fotograficzną dostępny jest w zakładce:

https://www.uth.edu.pl/dla-studenta/biuro-ds-osob-niepelnosprawnych/udogodnienia-architektoniczne/kampus-jutrzenki

 

Zdjęcie przedstawia budynek kampusu Jagiellońska 82F

 

Kampus Jagiellońska 82F

Dział techniczny: tel. 22 262 88 76

Administrator budynku: tel. 22 262 88 15

Dostępność architektoniczna obiektu

1. Budynek posiada 3 wejścia w tym jedno dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2. Komunikacja pionowa w budynku – winda od poziomu -1 do poziomu 3. Dwie klatki schodowe oraz schody prowadzące od poziomu -1 do piętra 3 bezpośrednio z holu głównego. Korytarze i hol główny umożliwiają swobodne poruszanie się. W budynku znajdują się 3 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na parterze, pierwszym oraz trzecim piętrze. Na poziomie -1 znajduje się Dział Techniczny oraz na parterze - Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, w których można uzyskać pomoc i niezbędne informacje.
4. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed wejściem do uczelni dostosowanym do osób poruszających się na wózkach.
5. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego.
6. W UTH można skorzystać z tłumacza on-line polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 8:00-15:00. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.
7. W budynku wszystkie pomieszczenia jak również poręcze oznaczone są w alfabecie brajla. Oznaczenia pomieszczeń znajdują się na drzwiach nad klamką.
8. W pomieszczeniach administracyjnych (Dziekanat, Rekrutacja, Biblioteka, Biuro Karier, Dział Techniczny/ Szatnia, Dział Stypendiów, Finansów i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Centrum Studiów Podyplomowych, Biuro Projektów) dostępne są stanowiskowe pętle indukcyjne.

Szczegółowy opis wraz z dokumentacją fotograficzną dostępny jest w zakładce:

https://www.uth.edu.pl/dla-studenta/biuro-ds-osob-niepelnosprawnych/udogodnienia-architektoniczne/kampus-jagiellonska