Przejdź do treści

Oferta studiów

Podyplomowe

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku AGENT CELNY, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, mogą zostać wpisani na listę agentów celnych, prowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie. W ramach studiów podyplomowych słuchacze mają również możliwość odbycia 40 godzin praktycznych szkoleń - potwierdzonych zaświadczeniem - na programie Planus.
Podyplomowe
Studia podyplomowe na kierunku ZARZĄDZANIE BHP przygotowują do wykonywania zawodu pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskania stopnia Starszego Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Po ukończeniu studiów podyplomowych wydawane jest zaświadczenie - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z ISO 45001:2018.
Podyplomowe
Studia podyplomowe na kierunku ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI kierowane są w szczególności do kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji w przedsiębiorstwach, do osób kierujących zespołami pracowniczymi, do specjalistów i pracowników służb personalnych, a także do absolwentów wyższych uczelni pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami. Studia podyplomowe obejmują 202 godziny zajęć prowadzonych przez wykładowców Uczelni i ekspertów zewnętrznych z dużym doświadczeniem praktycznym.
Podyplomowe
Uczestnicy studiów podyplomowych na kierunku COACHING nabywają kompetencje w zakresie umiejętności przydatnych liderowi przyszłości, profesjonalnych technik komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, osiągania wyznaczonych celów życiowych i zawodowych, przeprowadzaniu swoich organizacji czy zespołów przez zmiany, a także diagnozowania i modyfikacji „systemu” w dowolnej organizacji oraz zasad etycznych obowiązujących przy posługiwaniu się narzędziami coachingowymi.
Podyplomowe
Studia podyplomowe COACHING KRYZYSOWY W BIZNESIE są propozycją dla osób, które kierują ludźmi lub ich uczą: przełożonych, liderów, szefów, trenerów, szkoleniowców, nauczycieli oraz tych, którzy zamierzają takie role pełnić. Na wykładach, ćwiczeniach, treningach i zajęciach superwizyjnych słuchacze uczyć się będą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta borykającego się z trudnościami.
Podyplomowe
Dzięki połączeniu blisko 150-letniego, międzynarodowego doświadczenia Grupy TÜV NORD oraz najwyższych standardów edukacyjnych Uczelni, powstała niepowtarzalna oferta edukacyjna studiów podyplomowych MENEDŻER JAKOŚCI. Studia podyplomowe oferują możliwość uzyskania certyfikatów - uznawanych w Polsce i Europie - potwierdzające uzyskane kompetencje: Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością (Akredytacja PCA), Menedżera Jakości (Akredytacja PCA), Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością (TÜV NORD Polska).
Podyplomowe
W programie studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI dużą część zajęć stanowią warsztaty komputerowe, aby słuchacze zdobyli konkretne umiejętności z zakresu samodzielnego prowadzenia ewidencji podatkowych małych podmiotów, prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu finansowo-księgowego w średnich i większych przedsiębiorstwach. Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych Symfonia Mała Księgowość (Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów) i Symfonia Finanse i Księgowość (pełna księgowość) – potwierdzonych certyfikatem – oraz mają możliwość podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach: Księgowy – kod zawodu: 331301 i Specjalista ds. Rachunkowości – kod zawodu: 241103.
Podyplomowe
Program studiów podyplomowych KADRY I PŁACE obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach. Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do sprawnego rozliczania i prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej oraz maja możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach: Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) –¬ kod zawodu: 242310 i Specjalista ds. kadr – kod zawodu: 242307.
Podyplomowe
Studia podyplomowe INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych (IOD), audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni. Studia podyplomowe skierowane są także do osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za planowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego, prywatnego i organach wymiaru sprawiedliwości. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci otrzymują certyfikat Inspektora Ochrony Danych nadany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.
Podyplomowe
Celem studiów podyplomowych na kierunku E-MARKETING jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz wykształcenie specjalistów, którzy będą wykorzystywać Internet do tworzenia wizerunku firmy w sieci, prowadzenia sprzedaży oraz kontaktu z klientami, a także wykształcenie umiejętności formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują certyfikaty: Google Analytics Individual Qualification, Google Ads oraz potwierdzający nabycie umiejętności e-marketingowych wydawany przez firmę Ideo Force.
Podyplomowe
Uczestnicy studiów podyplomowych FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ zdobywają wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy ekonomiczno-finansowej, prawnych regulacji księgowych systemu prawnego, podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych. Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych - w tym 140 godzin wykładów, 40 godzin ćwiczeń, 5 godzin seminarium i 15 godzin konwersatorium.
Podyplomowe
Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W LOTNICTWIE CYWILNYM, zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), właściwymi regulacjami UE i krajowymi, otrzymają wiedzę wymaganą na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością za wdrażanie i zapewnianie bezpieczeństwa w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą. Studia podyplomowe są także doskonałym sposobem na uzupełnienie wiedzy o procesach zarządzania na każdym szczeblu organizacyjnym lotnictwa cywilnego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, operacyjnych i z tym związanych różnorodnych zagrożeń.
Podyplomowe
Słuchacze studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE PROCESAMI W LOGISTYCE 4.0 zostaną zapoznani ze współczesnymi i przyszłymi koncepcjami zarządzania w obszarze TSL. Wykorzystując dostępne systemy IT w praktyce, w czasie studiów uczestniczą w zarządzaniu flotą samochodową oraz współuczestniczą projektowaniu łańcucha logistycznego wykorzystując wieloetapowe modele digitalizacji i systemy klasy ERP i WMS tworząc wirtualne łańcuchy logistyczne. Rozwiązują wspólnie z praktykami biznesu casy study dotyczące przyszłych wyzwań logistyki. Doskonalą techniki i narzędzia niezbędne do właściwego planowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów logistycznych. Uczą się ich wirtualizacji do potrzeb przemysłu 4.0.
Podyplomowe
Studia podyplomowe AKADEMIA MENEDŻERA-INNOWATORA są skierowane do menedżerów, zajmujących się innowacjami. Najważniejsze bloki tematyczne dotyczą zastosowania metod i technik inwentycznych w organizacji - tj. Design Thinking, TRIZ, analiza morfologiczna i innych - mobilizujących pracowników do większej kreatywności i innowacyjności w każdym obszarze pracy, np. w kreowaniu nowoczesnych produktów, procesów i systemów.
Podyplomowe
Studia podyplomowe na kierunku AKADEMIA PRZYWÓDZTWA adresowane są dla osób ubiegających się o najwyższe stanowiska kierownicze (bez względu na branżę), gdzie przewodzenie, liderowanie i stymulowanie pracowników do większej efektywności jest kluczową umiejętnością menedżerów. Studia te będą ujmowały psychologiczne aspekty przywództwa, coaching, mentoring, tutoring, NLP, aspekty menedżerskie, profesjonalną komunikację, sztukę wystąpień publicznych a także metody wywierania wpływu i perswazji.
Podyplomowe
Studia podyplomowe w ramach oferty „2 w 1” pozwalają wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów magisterskich i w wyniku uzupełnienia jej o dodatkowe zajęcia warsztatowe, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Kończąc edukację na drugim stopniu nauki, można jednocześnie być też absolwentem studiów podyplomowych – mając tym samym dwa dyplomy.
Podyplomowe
Zapisz się!