Przejdź do treści

Oferta studiów

Podyplomowe

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku AGENT CELNY, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, mogą zostać wpisani na listę agentów celnych, prowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie. W ramach studiów podyplomowych słuchacze mają również możliwość odbycia 40 godzin praktycznych szkoleń - potwierdzonych zaświadczeniem - na programie Planus.
Podyplomowe
Studia podyplomowe na kierunku ZARZĄDZANIE BHP przygotowują do wykonywania zawodu pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskania stopnia Starszego Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Po ukończeniu studiów podyplomowych wydawane jest zaświadczenie - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z ISO 45001:2018.
Podyplomowe
Studia podyplomowe na kierunku ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI mają na celu przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania personelem w przedsiębiorstwach, o różnej specyfice pracy. Odbiorcami studiów jest w szczególności kadra kierownicza wszystkich szczebli i funkcji w przedsiębiorstwach oraz osoby kierujące zespołami pracowniczymi. Studia podyplomowe obejmują 210 godzin zajęć prowadzonych przez wykładowców Uczelni i ekspertów zewnętrznych z dużym doświadczeniem praktycznym, w tym Coachów, Mentorów, Trenerów osobistych.
Podyplomowe
Dzięki połączeniu blisko 150-letniego, międzynarodowego doświadczenia Grupy TÜV NORD oraz najwyższych standardów edukacyjnych Uczelni, powstała niepowtarzalna oferta edukacyjna studiów podyplomowych MENEDŻER JAKOŚCI. Studia podyplomowe oferują możliwość uzyskania certyfikatów - uznawanych w Polsce i Europie - potwierdzające uzyskane kompetencje: Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością (Akredytacja PCA), Menedżera Jakości (Akredytacja PCA), Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością (TÜV NORD Polska).
Podyplomowe
W programie studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI dużą część zajęć stanowią warsztaty komputerowe, które pozwalają na nabycie konkretnych umiejętności z zakresu samodzielnego prowadzenia ewidencji podatkowych małych podmiotów, prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu finansowo-księgowego w średnich i większych przedsiębiorstwach. Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych Symfonia Mała Księgowość (Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów) i Symfonia Finanse i Księgowość (pełna księgowość) – potwierdzonych certyfikatem – oraz mają możliwość podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach: Księgowy – kod zawodu: 331301 i Specjalista ds. Rachunkowości – kod zawodu: 241103.
Podyplomowe
Program studiów podyplomowych KADRY I PŁACE obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach. Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do sprawnego rozliczania i prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej oraz mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach: Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) - kod zawodu: 242310 i Specjalista ds. kadr – kod zawodu: 242307.
Podyplomowe
Studia podyplomowe INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych (IOD), audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni. Studia skierowane są także do osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za planowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego, prywatnego i organach wymiaru sprawiedliwości. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci otrzymują certyfikat Inspektora Ochrony Danych nadany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.
Podyplomowe
Celem studiów podyplomowych na kierunku E-MARKETING jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz wykształcenie specjalistów, którzy będą wykorzystywać Internet do tworzenia wizerunku firmy w sieci, prowadzenia sprzedaży oraz kontaktu z klientami, a także wykształcenie umiejętności formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują certyfikaty: Google Analytics Individual Qualification, Google Ads oraz potwierdzający nabycie umiejętności e-marketingowych wydawany przez firmę Ideo Force.
Podyplomowe
Uczestnicy studiów podyplomowych FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ zdobywają wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy ekonomiczno-finansowej, prawnych regulacji księgowych systemu prawnego, podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych. Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych - w tym 140 godzin wykładów, 40 godzin ćwiczeń, 5 godzin seminarium i 15 godzin konwersatorium.
Podyplomowe
Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W LOTNICTWIE CYWILNYM, zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), właściwymi regulacjami UE i krajowymi, otrzymają wiedzę wymaganą na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością za wdrażanie i zapewnianie bezpieczeństwa w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą. Studia podyplomowe są także doskonałym sposobem na uzupełnienie wiedzy o procesach zarządzania na każdym szczeblu organizacyjnym lotnictwa cywilnego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, operacyjnych i z tym związanych różnorodnych zagrożeń.
Podyplomowe
Słuchacze studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE PROCESAMI W LOGISTYCE 4.0 zostaną zapoznani ze współczesnymi i przyszłymi koncepcjami zarządzania w obszarze TSL. Wykorzystując dostępne systemy IT w praktyce, w czasie studiów uczestniczą w zarządzaniu flotą samochodową oraz współuczestniczą projektowaniu łańcucha logistycznego wykorzystując wieloetapowe modele digitalizacji i systemy klasy ERP i WMS tworząc wirtualne łańcuchy logistyczne. Doskonalą techniki i narzędzia niezbędne do właściwego planowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów logistycznych. Uczą się ich wirtualizacji do potrzeb przemysłu 4.0.
Podyplomowe
Studia podyplomowe AKADEMIA MENEDŻERA-INNOWATORA są skierowane do menedżerów, zajmujących się innowacjami. Najważniejsze bloki tematyczne dotyczą zastosowania metod i technik inwentycznych w organizacji - tj. Design Thinking, TRIZ, analiza morfologiczna i innych - mobilizujących pracowników do większej kreatywności i innowacyjności w każdym obszarze pracy, np. w kreowaniu nowoczesnych produktów, procesów i systemów.
Podyplomowe
Studia podyplomowe na kierunku AKADEMIA PRZYWÓDZTWA adresowane są dla osób ubiegających się o najwyższe stanowiska kierownicze (bez względu na branżę), gdzie przewodzenie, liderowanie i stymulowanie pracowników do większej efektywności jest kluczową umiejętnością menedżerów. Studia te będą ujmowały psychologiczne aspekty przywództwa, coaching, mentoring, tutoring, NLP, aspekty menedżerskie, profesjonalną komunikację, sztukę wystąpień publicznych a także metody wywierania wpływu i perswazji.
Podyplomowe
Studia podyplomowe na kierunku ANALITYKA I DORADZTWO PODATKOWE przygotowują uczestników do wykonywania zawodu Doradcy podatkowego po pozytywnym zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Dodatkowo, ukończenie podatkowych studiów podyplomowych przez Doradców podatkowych, przyznaje 24 punkty w ramach podnoszenia kwalifikacji. Studia przygotowują również do wykonywania funkcji analityka podatkowego w jednostkach gospodarczych.
Podyplomowe
Studia podyplomowe na kierunku Akademia NeuroBiznesu – Przywództwo i Zarządzanie, kierujemy w szczególności do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania i przywództwa, w oparciu o najnowsze badania nad mózgiem człowieka i neuronaukę. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonowania mózgu człowieka w tworzeniu strategii w biznesie, przywództwie oraz kierowaniu zespołami. W ramach programu studiów realizowane są wszystkie 4 poziomy STRUCTOGRAM® Training System. Absolwenci kierunku uzyskują cztery międzynarodowe certyfikaty honorowane w 27 krajach na świecie.
Podyplomowe
Program studiów Executive Management Academy for Woman został zaprojektowany przez doświadczone kobiety biznesu i nauki we współpracy z life & business coachami. Celem studiów jest edukacja pozwalająca poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania i przywództwa, jak również wsparcie kobiet w pokonaniu barier na drodze do zawodowego sukcesu, bez konieczności rezygnacji z życia osobistego. Studia kierujemy do wszystkich kobiet, planujących rozwój zawodowy.
Podyplomowe
Studia podyplomowe wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym i edukacyjnym w zakresie praktycznego zastosowania metod i technik do rozwiązywania rzeczywistych problemów na rynku usług transportu intermodalnego, spedycji i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transportowej Nowego Jedwabnego Szlaku - kierunek Europa-Azja-Europa. Studia kierujemy do dyrektorów, analityków, menedżerów transportu i logistyki oraz innych specjalistów z szeroko pojmowanej branży logistycznej i celnej.
Podyplomowe
Studia podyplomowe w ramach oferty „2 w 1” pozwalają wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów magisterskich i w wyniku uzupełnienia jej o dodatkowe zajęcia warsztatowe, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Kończąc edukację na drugim stopniu nauki, można jednocześnie być też absolwentem studiów podyplomowych.
Podyplomowe
Zapisz się!