Praca

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowiska:

Ogłoszenia archiwalne
Klauzula informacyjna dla kandydata – informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji pracowników jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie, 02-231, ul. Jutrzenki 135, adres e-mail: rektorat@uth.edu.pl.

  1. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  1. Podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych) i art.6 ust.1 pkt c RODO  (przetwarzanie niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator, w zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy).

  1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnione podmioty na podstawie i w granicach przepisów prawa lub podmioty realizujące usługi na rzecz Uczelni (w ramach umów powierzenia).

  1. Czas przechowywania danych

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego (nie dłużej niż przez 6 miesięcy).

  1. Pani/Pana prawa

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego. Posiada Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w odniesieniu do danych osobowych podawanych na podstawie zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Prawo wniesienia skargi

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

  1. Obowiązek/dobrowolność podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w kodeksie pracy jest obowiązkowe (na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: (1) imię (imiona) i nazwisko; (2) imiona rodziców; (3) datę urodzenia; (4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); (5) wykształcenie; (6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia), podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.

  1. Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania ani też nie będą przekazywane do państw trzecich.