Efekty uczenia

Uznawanie doświadczenia zawodowego zdobytego poza systemem edukacji formalnej - efekty uczenia się

Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. przyjął regulamin potwierdzania efektów uczenia się. Potwierdzenie efektów uczenia się pozwala na skrócenie czasu odbywanych studiów poprzez uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych np. w pracy, na szkoleniach.

Na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i rachunkowość, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie uznajemy doświadczenie zawodowe zdobyte poza systemem edukacji formalnej.

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Co to jest potwierdzanie efektów uczenia się? Potwierdzenie efektów uczenia się – proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Na jakich kierunkach przeprowadzamy proces potwierdzania efektów uczenia się? Efekty uczenia się możemy potwierdzać na kierunkach, poziomach i profilach kształcenia, które zostały pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. W przypadku UTH są to następujące kierunki:

 • Finanse i rachunkowość - I i II poziom kształcenia na Wydziale Zarządzania i Logistyki,
 • Stosunki międzynarodowa - I i II poziom kształcenia na Wydziale Zarządzania i Logistyki,
 • Zarządzanie – I i II poziom kształcenia na Wydziale Zarządzania i Logistyki oraz I poziom kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - I i II poziom kształcenia na Wydziale Zarządzania i Logistyki.

Kto może się ubiegać o potwierdzenie efektów uczenia się? Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 • Osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie);
 • Osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie);
 • Osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (pobierz)
 • Świadectwo dojrzałości;
 • Dyplom ukończenia studiów ( w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia)
 • Dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy);
 • Dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, tj:

                      - opinie pracodawcy (ów), rekomendacje;
                      - opis stanowiska pracy, zakres obowiązków;
                      - opis doświadczenia zawodowego;
                      - certyfikaty, świadectwa i zaświadczenie ukończonych kursów lub szkoleń;
                      - zaświadczenia o udziale w wolontariacie bądź w innych akcjach społecznych;
                      - inne.

 • Kserokopię dowodu osobistego;
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się.

Dokumentacja składana przez kandydata powinna wskazywać na zbieżność efektów uczenia się z efektami kształcenia i zakresem tematycznym przedmiotu/modułów o zaliczenie, którego ubiega się kandydat. Dokumenty powinny być składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz być możliwe do zweryfikowania.

Z kandydatem przystępującym do procedury potwierdzania efektów uczenia się zawierana jest umowa w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się.

Przebieg procedury:

 • Kandydat składa dokumenty do Biura Rekrutacji.
 • Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza Komisja podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o uznaniu lub nieuznaniu efektów uczenia się podejmuje Dziekan.