Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Efekty uczenia

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. Uznawanie doświadczenia zawodowego zdobytego poza systemem edukacji formalnej - efekty uczenia się

Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2018 r. przyjął nowy regulamin potwierdzania efektów uczenia się. Potwierdzenie efektów uczenia się następuje poprzez uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych np. w pracy, na szkoleniach.

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Co to jest potwierdzanie efektów uczenia się? Potwierdzenie efektów uczenia się – proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Na jakich kierunkach przeprowadzamy proces potwierdzania efektów uczenia się? Efekty uczenia się możemy potwierdzać na kierunkach, poziomach i profilach kształcenia, które zostały pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. Na Wydziale Inżynieryjnym są to kierunki:

 • Architektura wnętrz - I poziom kształcenia,
 • Informatyka - I poziom kształcenia,
 • Transport – I i II poziom kształcenia.

Kto może się ubiegać o potwierdzenie efektów uczenia się? Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 • Osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego po uzyskaniu świadectwa dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie);
 • Osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie);
 • Osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (dostępny w Biurze Rekrutacji);
 • Świadectwo dojrzałości;
 • Dyplom ukończenia studiów (w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia);
 • Dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy);
 • Dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w procesie uczenia się poza systemem studiów, tj:
 • opinie pracodawcy (ów), rekomendacje;
 • opis stanowiska pracy, zakres obowiązków;
 • opis doświadczenia zawodowego;
 • certyfikaty, świadectwa i zaświadczenie ukończonych kursów lub szkoleń;
 • zaświadczenia o udziale w wolontariacie bądź w innych akcjach społecznych;
 • informacje o prowadzonej działalności gospodarczej;
 • inne.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się.

Dokumenty powinny być składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz być możliwe do zweryfikowania.

Z kandydatem przystępującym do procedury potwierdzania efektów uczenia się zawierana jest umowa w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się.

Przebieg procedury:

 • Kandydat składa dokumenty do Biura Rekrutacji.
 • Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza Komisja podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o uznaniu lub nieuznaniu efektów uczenia się podejmuje Dziekan.