Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

System Wsparcia Studentów

System Wsparcia Studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej ma na celu wszechstronną pomoc w skutecznym przyswajaniu wiedzy, pobudzanie do samodzielnego, kreatywnego myślenia, twórczego ustosunkowania się do przekazywanych treści programowych, jak również aktywizację w sferze rozwoju społecznego, kulturalnego i sportowego. Nadto rolą Systemu jest zapewnienie wsparcia w adaptacji w środowisku akademickim oraz pomocy, w szczególności finansowej oraz związanej z aktywizacją zawodową po ukończeniu studiów.

System Wsparcia Studentów obejmuje następujące zakresy:

 • nauki,
 • dydaktyki,
 • materialny,
 • społeczny,
 • sportowy,
 • kulturalny,
 • ułatwienia wejścia na rynek pracy.
System wsparcia w zakresie nauki

System wsparcia w zakresie nauki ma na celu takie ukształtowanie procesu dydaktycznego, żeby umożliwił studentom nabycie określonych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz pobudził ich do samodzielnego, kreatywnego myślenia. Działania podejmowane w tej sferze mają różnorodny charakter, np.:

 • Merytorycznego przygotowania do aktywności w sferze działalności naukowej, w tym do udziału w konferencjach, sympozjach i innych wydarzeniach naukowych w celu promowania rozwoju naukowego, a także stworzenia forum dyskursu naukowego oraz prezentacji zrealizowanych badań, w zakresie nauk społecznych i inżynieryjno-technicznych;
 • Dostęp studentów do bardzo dobrze zaopatrzonej Biblioteki Uczelni, dysponującej zarówno publikacjami w tradycyjnym wydaniu, jak również w formie elektronicznej (e-booki i audiobooki). Biblioteka oferuje także dostęp do wielu baz danych, dostosowanych tematycznie do kierunków studiów (np. Lex, Legalis, Inforlex);
 • Przygotowanie studentów do państwowych egzaminów kończących się wydaniem certyfikatu kodu zawodu;
 • Umożliwienie publikacji w Wydawnictwie Uczelni – w periodyku „Przedsiębiorstwo Przyszłości” oraz w wydawanym corocznie zbiorze „Studenckie Prace Naukowe”;
 • Zakładanie i uczestniczenie w działalności kół naukowych, co zapewnia poszerzanie wiedzy i kompetencji;
 • Wsparcia studentów szczególnie uzdolnionych.
System wsparcia w zakresie dydaktyki

Zamierzeniem Uczelni w realizacji procesu dydaktycznego jest pobudzanie studentów do kreatywnego myślenia, twórczego ustosunkowania się do przekazywanych treści programowych, a nie tylko odtwarzania zasobu przekazywanych informacji. Oznacza to w praktyce:

 • Sprecyzowanie w programach studiów realizowanych w Uczelni efektów uczenia się, jakie powinien osiągnąć student;
 • Zachęcanie studentów do aktywnego przyjmowania wiedzy, wspieranie ich w przyswajaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i wyrabianiu kompetencji społecznych;

W konsekwencji formę wsparcia studentów w zakresie dydaktycznym stanowi:

 • Zapewnienie elastycznego kształtowania przebiegu studiów, uwzględniającego indywidualne zainteresowania naukowe oraz sytuację osobistą studenta, poprzez:
 • Możliwość skorzystania z Indywidualnej Organizacji Studiów, przyznawanej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pozwalającej na zmianę terminów i zasad zaliczania semestrów oraz sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu i programu studiów;
 • Zmianę specjalności, kierunku oraz formy studiów (przejścia ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne lub odwrotnie);
 • Umożliwienie podejmowania studiów na więcej niż jednej specjalności;
 • Możliwość ubiegania się o udzielenie przez Dziekana urlopu krótkoterminowego (jeden semestr) lub długoterminowego (do roku akademickiego), w przypadku: długotrwałej choroby, ciąży, urodzenia dziecka lub opieki nad nim, a także innych ważnych okoliczności;
 • Zapewnienie możliwości wznowienia studiów;
 • Konsultacje studentów z nauczycielami akademickimi. Tę formę wsparcia zorganizowano systemowo, umożliwiając tym samym zainteresowanym stały dostęp do wykładowców, przede wszystkim podczas bezpośrednich konsultacji, ale także w ramach innych form kontaktu: e-mail, spotkania online;
 • Możliwość wzięcia udziału w Programie Erasmus+, obejmującym trzy główne typy działań: mobilność edukacyjną (wyjazdy w celach edukacyjnych), współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz wsparcie reform w obszarze edukacji;
 • Wsparcie w procesie dydaktycznym osób niepełnosprawnych, poprzez dostosowanie realizacji procesu dydaktycznego do ich potrzeb. Ma to na celu zapewnienie wyrównania szans ukończenia studiów, przy zachowaniu zasady niezmniejszania wymagań merytorycznych.
System wsparcia w zakresie materialnym

Warunkiem otrzymania wsparcia materialnego jest osiąganie przez studenta wyróżniających wyników w nauce, aktywna działalność na rzecz Uczelni lub trudna sytuacja materialna.

Student może ubiegać się o:

Dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Przyznawaniem prawa do stypendium zajmuje się komisja stypendialna, powołana przez Rektora Uczelni, składająca się ze studentów oraz pracowników Uczelni.

System wsparcia w zakresie społecznym

Wsparcie społeczne w Uczelni Techniczno-Handlowej realizowane jest poprzez tworzenie społeczności akademickiej, w której jednostka czuje się częścią tej społeczności, od której - w razie wystąpienia określonych trudności, otrzymuje wsparcie. Przyjmuje ono następujące formy:

 • Działalności Samorządu Studenckiego, który jest osią społeczności akademickiej. Jest on nie tylko wyłącznym reprezentantem ogółu studentów w Senacie Uczelni, Radach Wydziałów, Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia, na forum Parlamentu Studenckiego RP, ale także odgrywa istotną rolę w integracji środowiska akademickiego, poprzez m.in. organizowanie spotkań studenckich oraz pogłębianie relacji w środowisku akademickim za pomocą komunikatorów oraz mediów społecznościowych;
 • Wsparcia studentów z niepełnosprawnościami, którzy w szczególności mogą korzystać z pomocy udzielanej przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. Zakres obowiązków Pełnomocnika obejmuje udzielanie pomocy doraźnej, w rozwiązywaniu indywidualnych problemów studentów z niepełnosprawnościami, ale także reprezentowanie ich interesów w zakresie dostosowania realizacji procesu dydaktycznego do ich potrzeb;
 • Pomocy psychologicznej, obejmującej możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznej w ramach zawartej umowy z Centrum Terapii Dialog;
 • Wsparcia w sytuacji wystąpienia nierównego traktowania, form dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, wyznanie lub bezwyznaniowość, światopogląd, status społeczny i ekonomiczny, orientację seksualną i tożsamość płciową;
 • Wdrożenia postępowania mediacyjnego w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej.

Jednocześnie Uczelnia wspiera studentów w ich aktywności społecznej, przejawiającej się w inicjatywach prospołecznych oraz wolontaryjnych. Działania te mają na celu nie tylko udzielenie wsparcia, ale także wykształcenie wśród studentów empatii i zrozumienia wobec potrzebujących pomocy, w tym kolegów z Uczelni.

System wsparcia w zakresie sportowym

Uczelnia, wspierając studentów w aktywności fizycznej, proponuje następujące rodzaje zajęć:

 • nordic walking połączony ze zwiedzaniem okolic,
 • zajęcia na siłowni,
 • piłka siatkowa kobiet i mężczyzn,
 • piłka koszykowa kobiet i mężczyzn,
 • piłka można kobiet i mężczyzn,
 • zajęcia TBC,
 • pływalnie.

Ponadto Uczelnia, we współudziale z Samorządem Studenckim, organizuje lub współorganizuje szereg innych przedsięwzięć sportowych, takich jak:

 • Wieczór Gier Planszowych,
 • Łyżwy nocą (Torwar),
 • Varsoviada (igrzyska sportowe pierwszych roczników warszawskich uczelni),
 • Turniej piłki halowej o Puchar Rektora UTH,
 • Zawody w trójboju siłowym o Puchar Strong Man’a Uczelni,
 • Mistrzostwa UTH League of Legends.
System wsparcia w zakresie kulturalnym

Uczelnia Techniczno-Handlowa, we współudziale Samorządu Studenckiego, propaguje wśród studentów i kadry dydaktycznej aktywną działalność kulturalną, w którą chętnie włączają się również absolwenci Uczelni.

Do głównych wydarzeń kulturalnych realizowanych w UTH zaliczyć należy:

 • otrzęsiny studenckie,
 • noc filmową na Jagiellońskiej,
 • spotkania świąteczne,
 • zimowe i letnie wyjazdy integracyjne,
 • połowinki.
System wsparcia w zakresie wejścia na rynek pracy

Wsparcie studentów w zakresie wejścia na rynek pracy następuje poprzez:

 • Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach w ramach Rady Pracodawców, gdzie przedstawiane są bieżące oczekiwania rynku pracy co do profilu absolwenta. Student może zapoznać się z kierunkami i tendencjami zmian na zapotrzebowanie rynku pracy;
 • Działalność Akademickiego Biura Karier, która stanowi „pomost” w relacjach między środowiskiem akademickim, a światem biznesu i rynkiem pracy. Oferta Biura Karier skierowana jest do studentów i absolwentów oraz do pracodawców.

Istotą działalności Biura Karier jest zapewnienie studentom i absolwentom Uczelni jak najlepszych warunków i możliwości wejścia w aktywne życie zawodowe, poprzez:

 • Dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji;
 • Pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy oraz staży zawodowych;
 • Budowanie relacji z rynkiem pracy, poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy;
 • Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy studentom i absolwentom Uczelni, m.in. poprzez poradnictwo, z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń zawodowych, poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy;
 • Obsługę wszystkich etapów działalności związanej z realizacją studenckich praktyk zawodowych;
 • Prowadzenie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów
  i absolwentów Uczelni;
 • Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego;
 • Aktywne poszukiwanie „talentów” wśród studentów oraz umożliwianie im udziału
  w otwartych projektach rekrutacyjnych.
System wsparcia w zakresie nauki zdalnej

Zajęcia w Uczelni odbywają się głównie w formie stacjonarnej. Część zajęć może odbywać się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

W Uczelni kształcenie w formie zdalnej prowadzone jest głównie w oparciu o platformę e-learningową Moodle oraz usługę komunikacyjną Google Meet.

Szkolenie z zakresu narzędzi wykorzystywanych w procesie nauczania zdalnego odbywa się podczas spotkań organizacyjnych dla I roku przed rozpoczęciem zajęć. W trakcie roku akademickiego Zespół ds. nauczania zdalnego prowadzi również konsultacje indywidualne dla studentów. Materiały szkoleniowe dla studentów zamieszczone są również na platformie Moodle w zakładce „Pomoc” – „dla studenta”. Instrukcje dotyczące systemów informatycznych funkcjonujących w Uczelni dostępne są publicznie w USOSweb w zakładce „Instrukcje”.

Student, który nie ma dostępu do infrastruktury technologicznej, umożliwiającej mu uczestniczenie w zajęciach w formie zdalnej zgłasza fakt braku dostępu do właściwego Dziekana.

Uczelnia zapewnia studentom, na terenie każdego z kampusów, dostęp do narzędzi ICT, w sytuacji braku dostępu do nich, umożliwiając tym samym synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami, a nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia.

Narzędzia ICT obejmują programy komputerowe i sprzęt informatyczny – zarówno same komputery, jak również instrumenty umożliwiające realizację procesu dydaktycznego przy wykorzystaniu Internetu.

System wsparcia – tutoring dla studenta

Dzięki  podpisaniu umowy nr MEiN/2022/DIR/2877 z Ministrem Edukacji i Nauki w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” UTH zapewnia studentom możliwość skorzystania z tutoringu.

Wsparcie w projekcie ma na celu promowanie aktywnych postaw studentów, pobudzanie ich do samodzielnego, kreatywnego myślenia, twórczego ustosunkowania się do przekazywanych treści programowych poprzez udzielenie im wszechstronnej pomocy w poszerzaniu wiedzy i umiejętności dzięki realizacji tutoringu.

Tutoring przeznaczony jest dla studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie niezależnie od poziomu, kierunku, formy i profilu kształcenia.

Decyzja o objęciu studenta wsparciem w ramach projektu będzie podejmowana na podstawie przedstawionych przez studenta osiągnięć o charakterze naukowym, artystycznym i/lub społecznym.

Tutoring ma na celu rozwój intelektualny studenta, a zwłaszcza wsparcie w kształtowaniu jego ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Tutoring ma charakter procesu mistrz-uczeń oraz opiera się na zasadach partnerstwa i odpowiedzialności jego uczestników. Spotkania z Tutorem (tzw. tutoriale) mają na celu opracowanie i wdrożenie ścieżki rozwoju studenta, rozmowę o lekturach istotnych dla dalszego rozwoju zainteresowań naukowych i zawodowych studenta, a także omówienie planowanych projektów badawczych i zawodowych. Tutoring pozwala rozwinąć umiejętności: samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego myślenia, samoświadomości, stosowania zdobytej wiedzy (analizy, wyciągania wniosków, interpretowania źródeł, pisania esejów i prac naukowych), jak i jej przekazywania (sztuka komunikowania).

Rekrutacja:

Rekrutacja w projekcie prowadzona jest w okresie od 02.01.2023 do 13.01.2023. W przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych bądź odpowiedniej liczby osób zakwalifikowanych do objęcia wsparciem UTH ma możliwość ogłoszenia rekrutacji ciągłej.

Student zainteresowany wsparciem składa w Dziekanacie Formularz zgłoszeniowy (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) zawierający osiągnięcia studenta, oczekiwania względem tutoringu oraz proponowaną osobę tutora.

Dokumenty:

 1. Zarządzenie Rektora nr 07/11/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji tutoringu w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczne uczelni”
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu