Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

O programie Erasmus+

29
Uczelni partnerskich

Dzięki udziałowi w programie Erasmus+ oraz uzyskaniu Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-27, nasza Uczelnia może prowadzić wymianę studentów i pracowników oraz koordynować międzynarodowe projekty lub brać w nich udział jako partnerzy.

Dzięki programowi studenci UTH mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka. Erasmus+ dla szkolnictw wyższego zbudowany jest w oparciu o tzw. Akcje.

Wyjazdy edukacyjne studentów i pracowników uczelni (Akcja 1. Mobilność edukacyjna)

Akcja ta wspiera fizyczną i mieszaną mobilność studentów szkół wyższych na wszystkich kierunkach i cyklach studiów (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolite studia magisterskie). Studenci mogą odbyć okres studiów za granicą w partnerskiej uczelni lub odbyć staż/praktykę w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innej instytucji oferującej staż/praktykę. Studenci mogą łączyć okres studiów za granicą z praktyką/stażem.

Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym. Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Uczelnie polskie mogą zapraszać specjalistów  z przedsiębiorstw, którzy będą prowadzić zajęcia z ich studentami.

Wspierane są też intensywne programy prowadzone w tzw. formule mieszanej (łączącej część wirtualną i mobilność fizyczną), które umożliwiają uczelniom oferowanie ich studentom interaktywnych zajęć realizowanych w międzynarodowej grupie.

Współpraca instytucji szkolnictwa wyższego na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji)

„Partnerstwa współpracy” w sektorze Szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty, których celem jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Wyniki powinny nadawać się do ponownego wykorzystania, przenoszenia, skalowania i, w miarę możliwości, mieć silny wymiar interdyscyplinarny.

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (uczelnie oraz inne instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa) z krajów programu, a także – jeśli jest to szczególnie uzasadnione – z krajów partnerskich z innych części świata.

  • Wnioskodawcą może być jedynie organizacja z kraju programu.
  • Instytucja wnioskująca jest zarazem koordynatorem projektu.
  • Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.
  • Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
  • Partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 1 roku do 3 lat (od 12 do 36 miesięcy).

 

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

Linki do Karty Erasmusa dla UTH

Karta Studenta Erasmusa

Deklaracja Programu Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów i pracowników UTH

Dodatkowe materiały na temat uczestnictwa w programie:

Co studenci programu Erasmus mówią o naszej UTH?