Przejdź do treści

Wydział Zarządzania i Logistyki stanowi jednostkę organizacyjną Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, która w obecnym kształcie funkcjonuje od 1 listopada 2014 r. Jej powstanie stanowi konsekwencję zmian organizacyjnych związanych z połączeniem - w ramach jednego wydziału - czterech innych wydziałów, funkcjonujących dotychczas, jako odrębne jednostki:

  • Wydziału Zarządzania i Finansów,
  • Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Wydziału Prawa i Administracji,
  • Wydziału Cła i Logistyki Międzynarodowej.

W konsekwencji Wydział Zarządzania i Logistyki kształci na I i II stopniu studiów i prowadzi następujące kierunki:

Wszystkie kierunki studiów prowadzone w ramach Wydziału Zarządzania i Logistyki mają profil ogólnoakademicki. Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach każdego kierunku studiów prowadzone są specjalności określone w programach kształcenia. Absolwenci studiów prowadzonych w ramach Wydziału uzyskują następujące tytuły zawodowe:

  • studia I stopnia – licencjat,
  • studia II stopnia – magister.

Wydział Zarządzania i Logistyki ukierunkowany jest na praktyczną stronę wiedzy i reaguje na potrzeby rynku między innymi poprzez uruchamianie nowych specjalności na kierunkach, wprowadzanie nowych zajęć o charakterze praktycznym, a także organizowaniu fakultatywnych spotkań studentów z osobami, które odniosły sukces w różnych segmentach rynku w gospodarce wolnorynkowej. Ofertę dla studentów uzupełniają interesujące praktyki zawodowe.

Na Wydziale Zarządzania i Logistyki działalność dydaktyczną i naukową prowadzą nauczyciele akademiccy, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Są to wykładowcy cenieni w świecie nauki, którzy nie tylko mają wiedzę teoretyczną, ale i bogate doświadczenie praktyczne. Realizują oni proces dydaktyczny wykorzystując najnowsze trendy i wiedzę naukową wspomaganą przez narzędzia multimedialne. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konserwatoriów, seminariów, warsztatów. Studenci mogą praktycznie zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji prawnych podczas odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych

W skład Wydziału wchodzą:

  • Katedra Ekonomii i Zarządzania,
  • Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Formuła kształcenia uwzględnia możliwości kształcenia, dostosowanego do indywidualnych zainteresowań zawodowych poszczególnych studentów - różnorodność oferty poprzez możliwość wyboru seminarium, miejsca odbywania praktyk, czy wyboru specjalności. Studenci Wydziału Zarządzania i Logistyki mogą również pogłębiać wiedzę poprzez aktywne uczestnictwo w kołach naukowych kierowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, mogą uczestniczyć w wizytach studialnych. Wydział prowadzi również praktyczne kursy, które poszerzają praktyczne umiejętności, a także - w ramach Centrum Studiów Podyplomowych, oferuje bogatą ofertę studiów podyplomowych.

Pracownicy Wydziału Zarządzania i Logistyki prowadzą prace badawcze we współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Badania prowadzone są indywidualnie przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz zespołowo, w grupach badawczych kierowanych przez samodzielnych pracowników naukowych. Szczególną formą wymiany wyników prac naukowo-badawczych są organizowane lub współorganizowane przez Wydział konferencje naukowe.

Kadra naukowa efekty swoich badań przedstawia między innymi w kwartalniku naukowym "Przedsiębiorstwo Przyszłości” (od 2009 r.), oraz w  czasopiśmie "Państwo Prawne" (od 2010 r.), a wcześniej w periodyku "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie" (wydawane w latach 1996 - 2010).

Na Wydziale wdrożony został system zapewniania jakości kształcenia, który wyznacza kierunki zmian w celu osiągnięcia wysokich standardów realizacji procesu dydaktycznego. Dotychczasowe rezultaty wskazują na skuteczność tego działania, jednocześnie pozwalają zidentyfikować obszary wymagające dalszych prac.

Zapisz się!