Przejdź do treści

Na kierunku zarządzanie prowadzone są studia I stopnia (licencjackie) w ramach specjalności:

  • zarządzanie przedsiębiorstwem
  • administracja rządowa i samorządowa
  • transport-spedycja-logistyka (TSL)

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku zarządzanie:

  • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych
  • zdobył umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami
  • jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym
  • zna język obcy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania
  • jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania
  • umie pracować w zespole

Absolwenci studiów I stopnia w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku mogą kontynuować naukę w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie na studiach II stopnia na preferencyjnych warunkach. Od roku akademickiego 2014/2015 Uczelnia wprowadza bogatą ofertę nowych specjalności zawodowych. Studia na II poziomie trwają: 3 semestry dydaktyki + semestr dyplomowy.

Zapisz się!