Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Zasady rekrutacji licencjackie

Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 1. Rejestracja on-line:
 2. Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (bez względu na liczbę wybranych kierunków/specjalności).
  Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001
 3. Aby zarezerwować miejsce, wyślij dokumenty oraz formularze rekrutacyjne do Biura Rekrutacji pocztą lub mailowo (uznajemy skany pdf oraz jpg):
 4. Dostarcz wymagane dokumenty i podpisz umowę w Biurze Rekrutacji:
  • Kampus Jutrzenki – ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
  • Kampus Jagiellońska – ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym!

 

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia (licencjackie):

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej - dotyczy „nowej matury" (w celu okazania),
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

 • zalegalizowany oryginał świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem) oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1 lub zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
 • paszport (w celu okazania),
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

PRZYJMUJEMY DOKUMENTY NA WSZYSTKIE SEMESTRY

UTH przewiduje możliwość przyjęcia studentów w czasie trwania toku studiów, gdy pragną kontynuować naukę w naszej Uczelni. 

Warunkiem przeniesienia się na studia jest:

 1. dostarczenie do dziekanatu wybranego Wydziału podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej.
 2. ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów, dziekanat i Dziekan wybranego Wydziału ustalają różnice programowe i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie.
 3. kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.
 4. rekrutacja - osoba ubiegająca się o przeniesienie dokonuje rejestracji w systemie on-line oraz dostarcza do biura rekrutacji dokumenty zgodne z wymaganiami na wybrany typ studiów w celu podpisania umowy.
 5. decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje wpis na listę studentów oraz podpisuje ślubowanie – w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem wybranego Wydziału UTH w Warszawie.