ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W IT

Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne w IT, kierujemy w szczególności:

 • do osób zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych odpowiedzialnych za przygotowanie i nadzór nad przygotowaniem postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na zamawianie systemów informatycznych, sprzętu komputerowego, usług IT,
 • do absolwentów studiów magisterskich, w szczególności kierunków o profilu: informatycznym, prawniczym, technicznym,
 • do osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w firmach informatycznych zainteresowanych udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemów informatycznych, oprogramowania, sprzętu IT,
 • do osób sprawujących samodzielne funkcje (kierownicy Projektów IT) - z uwagi na szeroki zakres zajęć poświęconych obowiązkom i odpowiedzialności uczestników procesu zamawiania systemów informatycznych i sprzętu IT,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru zamówień publicznych w IT.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompendium wiedzy na temat wzorcowych zasad dotyczących zamawiania systemów informatycznych, ich rozbudowy, modyfikacji oraz zakupu sprzętu komputerowego (IT) wraz z oprogramowaniem/lub bez oprogramowania, uwzględnieniem bardzo istotnych zmian wynikających z nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (wprowadzonych nowelą ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 roku), w szczególności elektronizacji zamówień, ochrony danych osobowych (RODO) oraz konsekwencji tych zmian w postępowaniach finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Program Studium uwzględnia zmiany, które wniknęły z konieczności dostosowania Dyrektyw Unii Europejskiej (2014/24/UE i 2014/25/UE) do polskich regulacji prawnych oraz inne dodatkowe zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy Pzp.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się również z oceną prawną i wpływem zmian ustawy Pzp na sposób przygotowania i realizacji zamówień publicznych na zakup systemów IT i sprzętu komputerowego, w tym zostaną przygotowani do nowych wymagań ustawodawcy m.in.: elektronizacji zamówień publicznych, zasad budowy Opisu Przedmiotu Zamówienia (bardzo istotne zmiany umożliwiające dokonanie zakupu zgodnego z wymaganiami jakościowymi i funkcjonalnymi Zamawiającego).

W trakcie studiów zostanie szczegółowo omówiona problematyka związana z zadaniami pracowników zamawiających, członków komisji przetargowych, biegłych w sektorze IT.

Studia obejmują również problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi (awarie systemów IT, nieuprawnione „wejście’ w system istniejący przez podmiot realizujący, nieuprawnione „wejście’ w system istniejący przez podmiot zewnętrzny ), a także wykonywaniem audytów/kontroli w przedmiotowym zakresie.

Dodatkowe korzyści i certyfikaty

Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, firmach informatycznych, firmach audytorskich, szkoleniowych, consultingowych oraz pełnić funkcję Kierownika Projektu, Kierownika Zespołu Wdrożeniowego, osoby odpowiedzialnej za Bezpieczeństwo Informatyczne i przeciwdziałanie cyberprzestępczości.

Absolwenci studiów będą przygotowani, w zakresie podstawowym, do pracy przy opracowywaniu, zarządzaniu i kontrolowaniu procedur zamówień publicznych, pod kątem rozpoznawania, eliminowania zagrożeń związanych z naruszeniem przepisów ustawy Pzp.              

Absolwenci otrzymają certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie Zarządzania i Kontroli Zakupów Systemów IT oraz Sprzętu IT na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wysokiej jakości specjalistów i ekspertów.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 2. Certyfikat Zarządzania i Kontroli Zakupów Systemów IT oraz Sprzętu IT w trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych potwierdzający kompetencje zawodowe w studiowanym zakresie.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

 INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej  i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W IT 

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo napisanie,  złożenie i obrona pracy dyplomowej na zakończenie studiów, 
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

Opiekun Merytoryczny kierunku oraz Wykładowcy

Agata Michałek - Budzicz - (absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński, studia doktoranckie) - specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych od 1996 roku; od 2010 roku działa jako niezależny konsultant w dziedzinie zamówień publicznych; ceniony wykładowca  w dziedzinie zamówień publicznych, w tym m.in. sprawach: zamówień publicznych realizowanych w ramach programów operacyjnych POIG, POIŚ, POKL, ZPORR, RPO związanych z zamawianiem systemów informatycznych, usług informatycznych i sprzętu IT, planowania, realizacji, kontroli i audytu zamówień publicznych;  autorka publikacji  pt. Zamówienia IT nie muszą stanowić problemu (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, sierpień 2013), współautorka publikacji Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania pt.” ANALIZA RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA NARZĘDZIA INFORMATYCZNE”  w okresie od 1. lipca do 31. grudnia 2011 roku, od 1. stycznia  do 31. grudnia 2012 roku oraz  od 1. stycznia do 30. czerwca 2013 roku; autorka poradnika „Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7.osi priorytetowej PO IG”, Warszawa, 2011 r.

Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie od 2007 roku - 2016 roku, gdzie prowadziła zajęcia na temat zamówień publicznych w Katedrze Informatyki Gospodarczej na studiach podyplomowych - projekt pod nazwą: „Informatyczne systemy zarządzania” oraz  w ramach projektów unijnych -   studium podyplomowe ”
E-Biznes” i „E-Wiedza”; przeszkoliła w ramach projektów Szkoły Głównej Handlowej  (od 2007 roku ) około 1500 słuchaczy studiów podyplomowych.

Autorka programów szkoleniowych pt.: „Zamówienia publiczne na zakup usług informatycznych”, „Zakup systemów informatycznych i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych” oraz „Dobre praktyki  unikanie ryzyk w umowach w sektorze IT”; dotychczas w szkoleniach o tej tematyce uczestniczyło ponad 2400 osób,  Ekspert wiodący ds. zamówień publicznych Ambasady Federacji Szwajcarii w projekcie Szwajcarsko  – Polskiego Programu Współpracy SCO w latach 2011 -2014. Audytor projektów unijnych , w tym z  sektora IT.

dr Mariusz Krzysztofek -  Doktor nauk prawnych, administrator bezpieczeństwa informacji od wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonywał te zadania wielu instytucjach reprezentujących wiele sektorów, m.in. zarządzał ochroną danych osobowych w skali globalnej jako Data Protection Coordination Officer  w Brukseli oraz Compliance w Polsce jako Head of Compliance & Regulatory w jednej z największych międzynarodowych grup finansowych. Za działalność edukacyjną na rzecz banków odznaczony przez Związek Banków Polskich Odznaką Honorową, ponadto wyróżniony jako „Wzorowy Trener WIB roku 2011, 2012, 2013, 2014” oraz „Trener XX-lecia”.  Absolwent studiów podyplomowych na Georgetown University i University of Wisconsin - La Crosse w Stanach Zjednoczonych.  Odbył praktykę w the Office of the Comptroller of the Currency, federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych. Autor inicjatywy zmiany przepisów o tajemnicy bankowej przyjętej przez Ministra Sprawiedliwości.  Prelegent na licznych konferencjach na temat ochrony danych, np. „Information Governance & eDiscovery Strategy Exchange”, IQPC Exchange, Monachium 2013 oraz “Informatyka korporacyjna – dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej”, CPI, Warszawa 2013 – również wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Jakub Michalski  – Radca  Prawny - Posiada wieloletnie i wieloaspektowe doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, które zdobywał przy kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych m.in.: Starostwa Powiatowego  w Suchej Beskidzkiej, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; posiada również ugruntowane doświadczenie w przygotowaniu  i prowadzeniu inwestycji, w tym powiązanych z przygotowanie wymogów w zakresie IT oraz  w związanych z nimi  postępowaniach sądowych.

Elżbieta Krzyżak - Prawnik zajmujący się problematyką bezpieczeństwa informacji i danych osobowych od 1997 roku. Ukończone studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji ABI” w Polskiej  Akademia Nauk w Warszawie w 2015 roku.  Członek Stowarzyszenia  Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Obecne stanowisko: Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Danych Osobo- wych/ABI, Koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, gdzie odpowiada za opracowywanie standardów i wytycznych oraz nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych. Od 2002 roku Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych min. w: Szkole Bankowej Stalowa Wola-Rzeszów Sp. z o.o., Fundacji Inicjatyw Lokalnych, Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Instytucie Szkoleń IMPULS Joanna Warchoł, Agencji  Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o. o.,  Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie,  Lechaa Consulting w Lublinie. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  wg normy BS 7799-2:2002. Certyfikat z zakresu: Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z BS 7799-2:2002 (PN-I07799-2:2005) i PN ISO/ IEC17799:2003.

Sebastian Rudziński -  Prawnik, który od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych; Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwent studiów podyplomowych z dziedziny zamówień publicznych.  Od ponad 20 lat prowadzi kompleksową obsługę zamówień publicznych  finansowanych ze środków krajowych i pomocowych dla wielu jednostek samorządu terytorialnego, w tym  od 13 lat dla jednej z największych publicznych uczelni w Polsce w zakresie dostaw i usług IT.  Przeprowadził  postępowania przetargowe na realizację wielu inwestycji dla JST. Doradca i audytor zamówień publicznych.  Posiada doświadczenie w reprezentacji stron przed Krajową Izbą Odwoławczą.  Autor wielu programów szkoleniowych. Przygotował i przeprowadził wiele szkoleń w formule otwartej i zamkniętej.

Mgr inż. Stanisław Nowak – informatyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami IT / w tym również o bardzo dużych wartościach oraz zróżnicowanym stopniu skomplikowania / po stronie zamawiającego i wykonawcy. Posiada dogłębną znajomość problematyki informatycznej, popartą pracą na stanowisku od programisty poprzez kierownika 40 – osobowego zespołu projektantów  – programistów do menedżera projektów IT. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego   w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie odpowiada za m.in. prowadzenie kluczowych Projektów IT oraz administrowanie serwerami. Uczestnik specjalistycznych kursów oraz studiów podyplomowych, w tym m.in. MBA; legitymuje się licznymi certyfikatami w tym m.in. PRINCE 2 i AGILE.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl