Przejdź do treści

Wsparcie poza UTH

Wykaz wybranych organizacji działających na rzecz zwalczania dyskryminacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik, któremu pomagają jego zastępcy oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych (art. 208 ust. 1 Konstytucji). Kontroluje, a także podejmuje stosowne czynności, jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organ, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

Zgodnie z art. 80 Konstytucji, każdy ma prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Złożenie wniosku do RPO nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek opłat

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@rpo.gov.pl

Strona internetowa: www.rpo.gov.pl

Infolinia Obywatelska:

Telefon: + (48) 800 676 676

Poniedziałek: w godzinach od 10.00 do 18.00

Wtorek-piątek: w godzinach od 8.00 do 16.00

Państwowa Inspekcja Pracy

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa

Telefon: 22 391 82 15

Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8.00 – 16.00

E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl

Strona internetowa: www.pip.gov.pl

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Organizacja pozarządowa prawników i prawniczek, specjalizująca się w przeciwdziałaniu dyskryminacji, współpracującą z siecią organizacji krajowych i zagranicznych.

ul. Szpitalna 5 lok. 6a, II klatka

00-031 Warszawa

Porady prawne: maszprawo@ptpa.org.pl, telefon + (48) 514 502 260

Biuro / Administracja: biuro@ptpa.org.pl, telefon: + (48) 739 975 506

Strona internetowa: www.ptpa.org.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest organizacją pożytku publicznego, której statutowym celem jest podejmowanie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu. Wspieramy przede wszystkich uchodźców i uchodźczynie oraz migrantów i migrantki w Polsce. Obecnie stanowią oni jedną z grup silnie narażoną na dyskryminację oraz wykluczenie.

ul. Siedmiogrodzka 5/51

01-204 Warszawa

Telefon: 22 621 51 65*

E-mail: biuro@interwencjaprawna.pl

* Uwaga: z powodu epidemii zamykamy nasze biuro do odwołania. Wszystkie konsultacje będą odbywać się zdalnie – telefonicznie lub mailowo.

W tym okresie działa nowy numer telefonu do sekretariatu:

Telefon: + (48) 792 568 561

Aby umówić się na konsultację zadzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-16.00 pod numer:

Telefon: + (48) 880 145 372

Strona internetowa: www.interwencjaprawna.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest apolityczną organizacją działająca na rzecz ochrony i promocji praw człowieka.

UWAGA! Informujemy, że nie udzielamy porad prawnych w rozmowach telefonicznych ani za pośrednictwem e-maila lub mediów społecznościowych.

ul. Wiejska 16

00-490 Warszawa

Telefon: 22 556 44 40

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00

Strona internetowa: www.hfhr.pl

Centrum Praw Kobiet

Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

Siedziba główna Fundacji Centrum Praw Kobiet

ul. Wilcza 60 lok. 19

00-679 Warszawa

Telefon: (22) 622 25 17 v 509 790 232

E-mail: sekretariat@cpk.org.pl

Strona internetowa: www.cpk.org.pl

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Pomagamy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

ul. Żurawia 24a lok. 4

00-515 Warszawa

Poradnictwo psychologiczne, grupy spotkaniowe i wsparcia, zgłaszanie przemocy: 22 628 52 22 (od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 21.00)

Telefon do biura: 22 415 83 38 (od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 18.00)

E-mail: poradnictwo@lambdawarszawa.org v prawo@lambdawarszawa.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Od 25 lat realizujemy zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.

Działania, które prowadzimy to:

  • pomoc psychologiczna,
  • pomoc prawna,
  • ogólnopolska poradnia mailowa,
  • ogólnopolska poradnia telefoniczna,
  • ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Pomocy psychologicznej i prawnej udzielamy naszym klientom nieodpłatnie.

ul. Widokowa 24 (II piętro)

00-023 Warszawa

Telefon: 22 824 25 01 (sekretariat)

22 668 70 00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

E-mail: sekretariat@niebieskalinia.pl

Strona internetowa: www.niebieskalinia.pl