Przejdź do treści

Wsparcie na UTH

W przypadku przejawu dyskryminacji na naszej Uczelni można zwrócić się do osób odpowiedzialnych za politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową, które udzielą pomocy lub wskażą odpowiednią ścieżkę postępowania.

Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania i Bezpieczeństwa

Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania i bezpieczeństwa jest jedną z osób na Uczelni zobowiązanych do podejmowania działań w celu zapobiegania dyskryminacji i mobbingowi. Wszystkie osoby pełniące funkcje kierownicze na Naszej Uczelni podejmują działania zapobiegawcze, jak również prowadzą aktywną działalność przeciwko zjawisku dyskryminacji i mobbingu, poprzez promowanie postaw i zachowań pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania i bezpieczeństwa należy:

  • przyjmowanie i badanie spraw dotyczących dyskryminacji i mobbingu;
  • mediacja i interwencja w sprawach zgłoszonych do Pełnomocnika;
  • kierowanie spraw do Komisji antydyskryminacyjnej lub do Komisji antymobbingowej;
  • opiniowanie toczących się postępowań przed Komisją antydyskryminacyjną i Komisją antymobbingową;
  • zbieranie danych o zjawiskach dyskryminacyjnych i mobbingowych i sygnalizowanie Władzom Uczelni o zaistniałych nieprawidłowościach, również tych uzyskanych w poufny sposób;
  • zbieranie i propagowanie informacji o dobrych praktykach oraz rekomendowanie zmian systemowych.

Psycholog

Dla wszystkich osób studiujących oraz pracujących na Uczelni Techniczno-Handlowej dostępna jest profesjonalna pomoc psychologa. Psycholog w ramach współpracy z Uczelnią udziela pomocy zgłaszającym się osobom na zasadzie poufności, zgodnie z zapisami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa opracowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Każdy, kto chce skorzystać z pomocy psychologa w pierwszej kolejności proszony jest o umówienie się drogą e-mailową, na rozmowę w siedzibie Uczelni lub online.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością jak również dla osób, które są niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach choć nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych inicjuje działania w celu stworzenia studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, likwidowania barier uniemożliwiających kształcenie oraz udział w życiu społeczności akademickiej. Inicjuje również działania mające na celu przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu studentów z niepełnosprawnością.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) jest jednostką Uczelni, której zadaniem jest wsparcie studentów w procesie kształcenia i pokonywaniu ograniczeń wynikających z sytuacji zdrowotnej studenta.

Z usług jakie oferuje BON może skorzystać każda osoba, ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia, która ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym.

Cicha Skrzynka

Skrzynka ta została stworzona dla osób, które z indywidualnych powodów nie chcą ujawniać swojej tożsamości a chcą przekazać informację na temat przejawu dyskryminacji, z którym mieli styczność. Informacja, którą otrzymamy za pomocą skrzynki będzie jedynie sygnałem o tym, żeby przyjrzeć się sprawie bądź danemu otoczeniu.
Taka forma zgłoszenia nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie.

Lokalizacje Cichych Skrzynek:

  • Kampus Jutrzenki: parter, przy pomieszczeniach Katedr, ciąg komunikacyjny w pobliżu windy
  • Kampus Jagiellońska: parter, przy bocznym wejściu do budynku od strony ronda