Uczestnicy studiów

Nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym, transformacja zagrożeń jak również projekt systemu ochrony ludności w Rzeczpospolitej Polskiej nałożył szereg obowiązków na administrację rządową, samorządową, służby jak również właścicieli i operatorów poszczególnych obiektów zaliczanych do infrastruktury krytycznej. W związku z powyższym studia podyplomowe kierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, centrów powiadamiania ratunkowego, członków zespołów zarządzania kryzysowego, służb i Sił Zbrojnych RP biorących udział w systemie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym kadry dowódczej i kierowniczej, właścicieli i operatorów obiektów zakwalifikowanych do infrastruktury krytycznej.

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych jest zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach, inspekcjach, strażach, itp. Studia swoim programem obejmują całokształt zagadnień dot. przygotowania, reagowania, odbudowy i zapobiegania po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Ponadto wskazują prawidłowe kierunki prac Zespołów Zarządzania Kryzysowego, tworzenia planów zarządzania kryzysowego i ochrony obiektów infrastruktury krytycznej. Wszystkie wymienione ww. elementy program studiów obejmuje po nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Organizacja studiów

• Studia podyplomowe trwają 2 semestry, 172 godziny zajęć dydaktycznych.
• Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych.
• Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.

Kadra

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo–dydaktyczni Uczelni, m.in.:

• dr Ryszard Grosset, prof. UTH
• prof. dr. hab. inż. Tadeusz Jemioło
• gen. Marek Dukaczewski
• dr Stanisław Krysiński, prof. UTH
• dr hab. Jerzy Telep
• dr hab. Marcin Smolarkiewicz
• dr hab. Stefan Korycki
• dr Marcin Anszczak
• dr Robert Daniłowicz
• dr Robert Maciejczyk
• dr Krzysztof Gawkowski

jak również psychologowie i ratownicy medyczni pracujący na co dzień przy zarządzaniu kryzysowym.

Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

Opiekun merytoryczny

dr Marcin Anszczak – kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl