Uczestnicy studiów

Adresatem studiów są:

 • Absolwenci studiów magisterskich, w szczególności kierunków o profilu technicznym.
 • Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą w budownictwie
 • Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach budowlanych.
 • Osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - z uwagi na szeroki zakres zajęć poświęconych obowiązkom i odpowiedzialności uczestników procesu inwestycji budowlanej

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych:

 • Będzie znał podstawowe regulacje prawne warunkujące uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji,
 • Opanuje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej w budownictwie, regulacje prawa budowlanego oraz prawa o zamówieniach publicznych.
 • Pozna prawa i obowiązki uczestników procesu realizacji inwestycji budowlanej (inwestor, koordynator nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu, jednostka projektowa, wykonawca, kierownik budowy, inspektorzy nadzoru robót).
 • Będzie potrafił przygotować i opracować dokumenty potrzebne do otrzymania pozwolenia na budowę, inne dokument składane w toku procesu inwestycyjno-budowlanego.
 • Nauczy się sporządzać umowę o roboty budowlane, w tym umowę z wykorzystaniem warunków kontraktów międzynarodowych FIDIC.
 • Uświadomi sobie potrzebę zabezpieczenia wykonania umowy o roboty budowlane oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu inwestycji budowlanej z uwzględnieniem możliwości powstania ewentualnego sporu na tle prawidłowości wykonania umowy.
 • Zrozumie zasady prowadzenia procesu cywilnego i znał specyfikę procesu w sprawie o roboty budowlane.

Cel studiów

Specyfika branży budowlanej, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego w budownictwie i sektorze inwestycji infrastrukturalnych powoduje, że znajomość regulacji prawnych odnoszących się do realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego staje się coraz bardziej cenioną umiejętnością. Prawidłowe skonstruowanie umowy, zastosowanie odpowiednich instrumentów zabezpieczających jej wykonanie, znajomość zasad dochodzenia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane są niezbędne do przetrwania na rynku usług budowlanych. Studia podyplomowe „Prawo inwestycyjno-budowlane dla inżynierów” mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa inwestycyjno-budowlanego pozwalającą na bezpieczne, z prawnego punktu widzenia, prowadzenia działalności gospodarczej w budownictwie. Celem studiów jest również wykształcenie w studentach umiejętności korzystania z określonych instrumentów prawnych pozwalających na skuteczne zabezpieczanie i dochodzenie należności wynikających z umów o roboty budowlane.

Opiekun merytoryczny

Bartłomiej Latos – doktor prawa, radca prawny specjalizujący się w tematyce prawa budowlanego, nieruchomości oraz zagospodarowania przestrzennego. Członek Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, reprezentacji KRRP przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. W praktyce radcy prawnego współpracuje m.in. z przedsiębiorstwami budowlanymi, jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami branży kolejowej. Doradzał w realizacji jednych z największych (prywatnych i państwowych) inwestycji budowlanych w Polsce (budynek Sky Tower, Autostradowa Obwodnica Wrocławia, Most Rędziński). Prowadzi szkolenia z zakresu przebiegu i prawidłowości procesu inwestycyjnego oraz gospodarowania nieruchomościami. Autor m.in. publikacji „Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym” (Wydawnictwo Presscom 2013)

Organizacja studiów

 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.
 • Egzamin będzie miał charakter praktyczny i będzie obejmował napisanie umowy o roboty budowlane lub przygotowanie innego dokumentu składanego w toku procesu inwestycyjno-budowlanego.

Zakres wiedzy

Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb adresatów studiów i w szczególności obejmuje zagadnienia związane z: warunkami kontraktów międzynarodowych FIDIC, zabezpieczeniem wykonania umowy o roboty budowlane, odpowiedzialnością uczestników procesu budowalnego (inwestora, wykonawców, kierownika budowy, inspektora nadzoru itd.), dochodzeniem przed sądem roszczeń wynikających z kontraktów budowlanych.

Zajęcia na studiach podyplomowych są zgrupowane w czterech modułach:

 1. Umowa o roboty budowlane,
 2. Prawne regulacje przebiegu procesu budowlanego,
 3. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego,
 4. Postępowanie sądowe w sprawach o roboty budowlane.
dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl