Program studiów

I. Pełnomocnik systemu zarządzania jakością – (84 godz.)

1. System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo - 16 godz.
podstawy zarządzania jakością * pojęcia i definicje dotyczące jakości * czym jest system zarządzania jakością (SZJ) * normy i wytyczne * normy ISO serii 9000 * perspektywa - jeszcze lepiej niż ISO* zrozumienie organizacji i jej kontekstu* zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych* zakres systemu* system zarządzania jakością i jego procesy* podstawy procesu* przywództwo i zaangażowanie * orientacja na klienta* realizacja polityki jakości poprzez wizję i misję * role, odpowiedzialność i uprawnienia * psychologiczne podstawy ludzkiego działania * motywacja i wartości: hierarchia potrzeb * struktura projektu * cele do projektu* plan projektu * realizacja projektu * działania odnoszące się ryzyka i szans* cele jakości i planowanie ich osiągnięcia* planowanie zmian.

2. System zarządzania jakością: Wsparcie i zapewnienie zasobów – 12 godz.

Ludzie w SZJ i jego procesach* zarządzanie infrastrukturą* środowisko dla działania procesów* zasoby do monitorowania i pomiarów* zarządzanie wiedzą w organizacji* kompetencje, świadomość i komunikacja*udokumentowane informacje: funkcja i korzyści z dokumentowania SZJ* wymagania dotyczące dokumentowania informacji* budowa przykładowej dokumentacji systemowej* opisy procesów* opracowanie i aktualizowanie oraz nadzór nad udokumentowanymi informacjami


3. Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi- 16 godz.
planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi* określenie wymagań dla wyrobów i usług* komunikacja z klientem * przegląd wymagań dot. wyrobów i usług* projektowanie i rozwój wyrobów i usług* nadzór nad zewnętrznymi dostawcami wyrobów i usług * produkcja i dostarczanie usługi * zwalnianie wyrobów i usług* techniki kontroli jakości* nadzór nad niezgodnościami dot. wyjść z procesów, wyrobów i usług


4. Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie- 12 godz.
monitorowanie i pomiary * zadowolenie klienta *analiza i ocena* audit wewnętrzny * przegląd zarządzania* niezgodności i działania korygujące * ciągłe doskonalenie* 7 narzędzi zarządzania” i ich funkcje * standardowe narzędzia zarządzania * FMEA: systematyczne odkrywanie niezgodności * cel FMEA * pochodzenie FMEA


5. Auditowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja - 20 godz.
w jakim celu należy przeprowadzać audity i certyfikacje * podstawy przeprowadzania auditów * First-Party-Audit – wewnętrzny audit jakości * audit wyrobu, audit procesu i audit systemu * Second-Party-Audit – audit dostawcy * Third-Party-Audit – certyfikacja * planowanie auditów* etapy auditu* przeprowadzanie i dokumentowanie wyników auditów.


6. Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji - 8 godz.
komunikacja * elementy komunikacji * podstawy komunikacji – cztery uszy dla wiadomości * prezentacja * przesłanie: dostosowanie do grupy docelowej * medium jest przesłaniem * prowadzenie przy pomocy moderacji * metoda moderacji – troje w pomieszczeniu * zadania moderatora: płaszczyzny rzeczowe i praca zbiorowa * metody wspomagające jakość pracy w grupach

II. Menedżer systemu zarządzania jakością – (64 godz.)

1. Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami - 16 godz.
podstawy zarządzania procesem * dlaczego zarządzanie procesem * elementy zarządzania procesem * pętle regulacji procesu * reengineering procesów organizacji * historia Nagród Jakości * model doskonałości EFQM * zarządzanie ryzykiem * moduły/systemu zarządzania ryzykiem * wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem * Balanced Scorecard * przykłady techniki BSC * korzyści z techniki BSC

2. Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi- 8 godz.
zorientowanie na pracowników i kwalifikacje * rozmowa indywidualna * ankietowanie pracowników * ocena skuteczności działań szkoleniowych * skuteczność działań doskonalących* planowanie produkcji i usług * utrzymanie jakości wyrobów i usług * dostarczanie wyrobów i usług * obsługa klienta * partnerstwo z dostawcami

3. Odpowiedzialność i prawo - 4 godz.
trzy obszary prawa oraz kolejność rangi norm prawnych * odpowiedzialność za wyrób * konsekwencje prawne i administracyjne * strategia zapobiegania szkodom

4. Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia- 12 godz.
analiza problemu – zastosowanie narzędzi statystycznych: dane – mierzalne, sprawdzalne, porównywalne * karta pomiarów * lista kreskowa * zbiorcza lista wad * histogram * wykres rozrzutu (rozproszenia) * porównanie parami * wykres Pareto * siedem narzędzi zarządzania: M7 i ich funkcje * wykres współzależności * wykres relacji * wykres drzewa * diagram macierzowy * wykres port folio * plan eliminacji problemów * just in time: plan sieciowy

5. Metody statystyczne - 12 godz.
na tropie jakości * statystyka – zjawiska pod lupą * podstawowe pojęcia statystyki * parametry statystyczne * rozkład normalny * wpływy przypadkowe i systematyczne * statystyczna regulacja procesu SPC


6. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia - 12 godz.
zarządzanie niezgodnościami * klasyfikacja niezgodności * możliwości analiz niezgodności * procesy doskonalenia: metoda Kaizen * ocena procesu ciągłego doskonalenia * planowanie za pomocą FMEA * przebieg FMEA * wprowadzenie FMEA * systematyczne wykrywanie błędów * QFD w służbie klienta * QFD w systemie zarządzania jakością * fazy QFD * a po co FMEA? * po co QFD?

III. Inne systemy zarządzania – (28 godz.)

1.System Zarządzania Środowiskowego - 4 godz.
norma ISO 14001 * podstawy zarządzania środowiskowego * katalog wymagań normy ISO 14001 * polskie i europejskie prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska * aspekty środowiskowe, metody oceny * miary efektywności zarządzania środowiskowego * ekocontrolling i ekofinansowanie


2.System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - 4 godz.
zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, standardy zarządzania BHP (PN-N- 18001, OHSAS 18001, ISRS) * metody i zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego * monitoring i pomiary skuteczności zarządzania


3.System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - 8 godz.
ogólne informacje na temat normy * czym jest bezpieczeństwo informacji, najważniejsze zasady bezpieczeństwa informacji * wymagania normy ISO 27001 * identyfikacja i ocena ryzyka * wybór i wdrożenie sposobów zabezpieczenia informacji


4.Zarządzanie ryzykiem – 8 godz.
rodzaje ryzyka * modele zarządzania ryzykiem * identyfikacja i analiza ryzyka * postępowanie z ryzykiem * zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji * norma ISO 31000 * dobre praktyki zarządzania ryzykiem


5.CSR -Corporate Social Responsibility – 4 godz.
co to jest CSR ? * przykłady dobrowolnych inicjatyw i narzędzi na rzecz społecznej odpowiedzialności * Accountability (AA) 1000  * Global Reporting Initiative (GRI) *
SA 8000 (Social Accountability) * IQNet SR 10 * wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności - standard  ISO  26 000 * strategia CSR a zrównoważony rozwój * raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl