Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa to studia doskonalące mające na celu wyposażenie słuchaczy w odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie współczesnego pojmowania bezpieczeństwa państwa.

Uczestnicy studiów

Studia te dedykowane są w szczególności do:

  • pracowników administracji rządowej i samorządowej
  • pracowników oświaty uczestniczących w procesie edukacji dla bezpieczeństwa
  • nauczycieli szkół podstawowych i średnich realizujących program edukacji dla bezpieczeństwa. Po ukończeniu 3 semestralnych studiów kwalifikacyjnych uzyskują niezbędne uprawnienia oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dodatkowo, dzięki ukończeniu modułu Pierwszej pomocy uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć w tym zakresie.
  • pracowników zespołów reagowania kryzysowego wszystkich szczebli
  • funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i innych
  • członków organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego.

Cel studiów

Absolwenci studiów są przygotowani do podjęcia pracy w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego. Studia stwarzają możliwość podwyższania kwalifikacji osobom zatrudnionym w organizacjach pozarządowych, a także funkcjonariuszom służb państwowych.

Ukończenie studiów uprawnia nauczycieli do nauczania w szkłach podstawowych i średnich przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.

W trakcie studiów słuchacza zapoznają się ze współczesnym środowiskiem bezpieczeństwa, w tym z zagrożeniami i wyzwaniami dla bezpieczeństwa państwa. Zdobędą także wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania i nauczania pierwszej pomocy. Zapoznają się również z procesem nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 3 semestry, 350 godzin zajęć dydaktycznych. Do ukończenia studiów konieczne jest zaliczenie praktyk zawodowych. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co daje możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach dla każdego ze słuchaczy.

Studia prowadzone będą w systemie blended learning. Metoda ta polega na tym, że część zajęć (zwłaszcza teoretycznych) będzie prowadzone z wykorzystaniem platformy internetowej do nauczania zdalnego.

Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie w soboty, 8 godzin dydaktycznych dziennie, godz.9.00-17.00 w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8.

Część zajęć zaplanowano w oparciu o platformę e-learningową.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl