Najbliższe lata, według szacunków analityków, doprowadzą do niespotykanego wcześniej wzrostu populacji zamieszkujących aglomeracje miejskie. Proces ten pociągnie za sobą szybszy dostęp do usług publicznych, lepszych warunków mieszkaniowych, niezakłóconego dostępu do placówek opieki zdrowotnej, edukacji czy mediów. Wraz ze wzrostem miasta zwiększą się jednocześnie problemy związane z zanieczyszczeniem, logistyką, gospodarowaniem energią, różnicami w poziomie życia mieszkańców i w związku z tym przestępczością.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przyszłości i chcąc usystematyzować wiedzę dotyczącą sprawnego zarządzania miastem oraz oddziaływania nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo publiczne, jako pierwsza uczelnia w Polsce rozpoczynamy program kształcenia pozwalający rozwiązywać ewentualne problemy związane z zastosowaniem narzędzi opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne, w jednostkach administracji samorządowej.

Studia II stopnia na specjalności Bezpieczeństwo Smart City realizowane są w Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym - w tym policji, służbach specjalnych, centrach zarządzania kryzysowego oraz organach ds. bezpieczeństwa publicznego. Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać także w pracy w firmach wdrażających rozwiązania dedykowane w ramach projektów smart city, pozyskując wiedzę potrzebną do bezpiecznego projektowania architektury systemowej dotyczącej między innymi zarządzania transportem, gospodarki mediami, zarządzaniem zużyciem energii czy bezpieczeństwem publicznym.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • identyfikuje zagrożenia płynące z wdrożonych systemów opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne,
  • potrafi wskazywać bezpieczne rozwiązania w zakresie transparentnej wymiany informacji między mieszkańcami, miastem, jednostkami centralnymi i jednostkami służb miejskich, policją, strażą pożarną, pogotowiem, itd.,
  • posiada umiejętność zbilansowania ekonomicznego sukcesu miasta oraz zadowolenia mieszkańców, wynikające z wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
  • zna zasady współpracy w ramach projektów smart ze służbami państw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.

Co nas wyróżnia?:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl