Projekty realizowane

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa realizuje obecnie następujące projekty dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport”

  8 maja 2017 roku Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej rozpoczyna rekrutację na studia I stopnia na zmodernizowanym przez pracodawców kierunku Transport. Kierunek został objęty projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 112 studentów/ek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z naboru 2017/18 na kierunku Transport na Wydziale Inżynieryjnym Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej stanowiących minimum 80% ze 140 uczestników projektu i dostosowanie ich do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udoskonalenie i realizację dostosowanego i zmodernizowanego programu kształcenia na kierunku Transport zgodnie z zapotrzebowaniem i opiniami otoczenia społeczno-gospodarczego związanego z branżą transportową.

  Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2017r. - 30.09.2021r.
  Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 690 427,43 zł

 • „Poprawa jakości świadczenia usług w jednostkach służby zdrowia” 
  Projekt to nowa oferta dla pracowników administracyjnych sektora ochrony zdrowia przygotowana wspólnie przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej oraz Centrum Skutecznego Działania.

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania w sektorze zdrowia, wśród 396 osób pracowników administracyjnych jednostek sektora służby zdrowia, kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, kadry medycznej posiadającej w zakresie obowiązków funkcje administracyjne oraz pracowników NFZ i jednostek założycielskich podmiotów leczniczych.

 • ”Staże praktyczną stroną wiedzy” dla studentów Wydziału Zarządzania i Logistyki.  
  W ramach projektu 148 studentów I stopnia kierunku Zarządzanie oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne podniesie swoje kompetencje  poprzez odbycie płatnych staży w firmach/instytucjach – zgodnych z profilem kształcenia na studiach.

  Efektem projektu będzie wykwalifikowany absolwent, który oprócz wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów rozpoczął także praktykę w formie stażu.
  Staż jest szansą dla studentów na rozpoczęcie aktywności zawodowej, umożliwiające nabywanie cennych umiejętności i oczekiwanego doświadczenia.
  Ponadto dzięki realizacji celu projektu przedsiębiorstwa nabędą wyspecjalizowaną kadrę z rozwiniętymi kompetencjami zawodowymi odpowiadającymi zapotrzebowaniu rynku pracy.

  Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2016r.-31.12.2017r.
  Wartość projektu wynosi 984 066,93 zł.

 • „Inżynier na stażu – rozwój kompetencji studentów Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej” 
  W ramach projektu 176 studentów z kierunku Transport oraz kierunku Budownictwo podniesie swoje kompetencje poprzez odbycie płatnych staży w firmach/instytucjach – zgodnych z profilem kształcenia na studiach.

  Studenci będą mogli skorzystać ze staży krajowych (1, 2, 3-miesięcznych) lub zagranicznych (2-miesięcznych).

  Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2016 r. - 28.02.2018 r.
  Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 119 963,57 zł.

  Szczegóły dostępne tutaj.

 • "Wykształcony inżynier-pewna praca"

  Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 249 studentów Wydziału Inżynieryjnego na kierunkach Transport i Budownictwo UTH, poprzez udział w dodatkowych zajęciach realizowanych w formie projektowej, warsztaty, wizyty studyjne u pracodawców.

 

Inne projekty realizowane przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej:

 • Studia podyplomowe Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego
  Biuro Projektów stanowi wsparcie merytoryczne dla Centrum Studiów Podyplomowych UTH w obszarze studiów podyplomowych Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Uczestnikami studiów są pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w szczególności we wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.