Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi kierujemy w szczególności do:

 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji zarządzania,
 • osób kierujących mniejszymi lub większymi zespołami pracowniczymi,  
 • specjalistów i pracowników służb personalnych,
 • menedżerów i przedsiębiorców zainteresowanych świadomym i nowoczesnym zarządzaniem współczesną kadrą pracowników,
 • absolwentów wyższych uczelni pragnących w skuteczny i efektywny sposób zarządzać kadrami,
 • absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach,
  a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji zdobędą przygotowanie i świadomie zaplanują karierę zawodową,
 • osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

CEL STUDIÓW

 • przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania personelem w przedsiębiorstwach o różnej specyfice pracy,
 • zapoznanie uczestników z psychologicznymi aspektami zarządzania ludźmi,
 • rozwijanie wiedzy z zakresu psychologii, przywództwa, socjologii czy prawa,
 • coachingowe doskonalenie umiejętności komunikacji personalnej, motywowania, zarządzania zmianą, budowania zespołów w oparciu o wartości i rozwijanie samoświadomości,
 • nauczenie uczestników świadomego zarządzania swoją karierą zawodową oraz wizerunkiem, inspirowanie do rozwoju zawodowego oraz oczekiwanych zmian,
 • wymiana doświadczeń zawodowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich i międzynarodowych organizacjach

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo napisanie, złożenie i obrona pracy dyplomowej na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU I WYKŁADOWCY

dr Agnieszka Nowocień - Doktorat obroniła na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w zakresie polityki personalnej, marketingu usług, ekonomiki łączności. W 2008 roku uzyskała certyfikat „Practitioner in the Art of NLP” - Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP, a w 2010 roku ukończyła Pierwsze Studium Trenerów o specjalności coaching, psychologia biznesu, negocjacje w biznesie, NLP. Ponadto posiada certyfikaty Trener Biznesu, Certified Business Trainer, NLP Training Design Specialist, YCC Coach, Mistrz Praktyk NLP w Biznesie, Praktyk NLP w Biznesie. Jest nie tylko doświadczonym wykładowcą z pasją, ale przede wszystkim praktykiem. Współpracuje z Polskim Radiem Trójką, Radiem Plus oraz Telewizją Polską TVP2. Trener wewnętrzny w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz aktywny trener biznesu. Wykłada również w Wyższej Szkole Bankowej w Radomiu oraz na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W wolnym czasie lubi zajmować się florystyką, architekturą wnętrz i przestrzeni, kocha podróżować.

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, trenerzy, coachowie menedżerowie, doradcy personalni oraz specjaliści – praktycy. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!