Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe Zarządzanie procesami  w logistyce 4.0 kierowane są w szczególności:

 • do dyrektorów, analityków, menedżerów transportu i logistyki oraz innych specjalistów z szeroko pojmowanej branży logistycznej w tym specjalistów zajmujących się automatyzacją procesów produkcyjnych,
 • do specjalistów od spraw transportu i logistyki analizujących procesy wsparcia i śledzenia flot samochodowych wykorzystujących systemy IT i Track&Trace,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru logistyki i przemysłu 4.0.

CEL STUDIÓW 

Studia Podyplomowe wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym i edukacyjnym w zakresie praktycznego zastosowania metod i technik do rozwiązywania rzeczywistych problemów w branży przemysłu 4.0 w branży TSL.

Celem studiów jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu innowacji i innowacyjnych rozwiązań w obszarze transportu, spedycji i logistyki w sferze przemysłu 4.0.

Cel osiągany jest w oparciu o praktyczne przygotowanie kadr i menedżerów do pracy w działach transportu, logistyki i spedycji oraz innych sektorach działalności w których wykorzystuje się technologie Robot Process Automation.

Słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi i przyszłymi koncepcjami zarządzania w obszarze TSL. Wykorzystując dostępne systemy IT, w czasie studiów praktycznie uczestniczą w zarządzaniu flotą samochodową oraz współuczestniczą projektowaniu łańcucha logistycznego wykorzystując wieloetapowe modele digitalizacji i systemy klasy ERP i WMS tworząc wirtualne łańcuchy logistyczne. Rozwiązują wspólnie z praktykami biznesu casy study dotyczące przyszłych wyzwań logistyki. Doskonalą techniki i narzędzia niezbędne do właściwego planowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów logistycznych. Uczą się ich wirtualizacji do potrzeb przemysłu 4.0. Tematyka studiów dostosowywana jest do przyszłych potrzeb rynku.

Dodatkowe korzyści

Ze względu na specyfikę kierunku, studia mogą być dedykowane dla firm. W takim przypadku program ustalany jest w oparciu o wytyczne przedsiębiorstwa branży TSL.

Zajęcia podzielone są w siedem paneli tematycznych:

 • Panel Ogólny, na którym słuchacze pogłębiają kompetencje miękkie,
 • Panel Telematyczno-transportowy, gdzie są rozwiązywane zagadnienia z obszaru IT transportu i spedycji,
 • Panel Systemowy-Wirtualnej Logistyki, na którym poznają nowoczesne rozwiązania w obszarze e- łańcucha dostaw,
 • Panel Praktyczny oparty o zajęcia z przedstawicielami firm z rynku TSL,
 • Panel Przemysł i Logistyka 4.0 dotyczący zagadnień automatyzacji i cyfryzacji w logistyce,
 • Panel ADR i Ponadgabaryty, obejmujący zagadnienia z zakresu organizacji transportu towarów niebezpiecznych i ponadgabarytowych,
 • Panel FMCG, w którym prezentowane są rozwiązania dotyczące magazynowania
  i transportu dóbr i produktów szybko-rotujących.

We wszystkich panelach zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem różnych technik audiowizualnych. Część ćwiczeniowa i laboratoryjna prowadzona jest w oparciu o studia przypadków (case studies), ćwiczenia, gry kierownicze oraz pracę w laboratorium komputerowym.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 164 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROCESAMI W LOGISTYCE 4.0

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY 

Obraz i kształt logistyki przyszłości ciągle ulega zmianie i przeobrażeniom. Nowoczesna logistyka wymaga specjalistów najwyższej jakości, co potwierdza wiele znanych autorytetów naukowych w tej dziedzinie. Praktyce zwracają uwagę na istotną cechę jaką jest profesjonalizm logistyków. To właśnie oni ponoszą odpowiedzialność za budowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Rozpoczęta w ostatnim czasie dyskusja problemowa w zakresie kształcenia wskazała na konieczność doskonalenia kadr logistycznych na studiach podyplomowych. Studia Podyplomowe stają się dziś koniecznym etapem edukacyjnym w karierze logistyka - Andrzej Wojciechowski, Opiekun kierunku.

dr inż. Andrzej Wojciechowski - wieloletni praktyki i wykładowca akademicki, analityk systemowy specjalizujący się w inżynierii systemów logistycznych, specjalista ds. projektowania systemów magazynowych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu logistyki. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.

Zajęcia na kierunku są prowadzone przez praktyków, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania procesami logistycznymi oraz kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!