Przejdź do treści

PARTNERZY I AUTORZY KIERUNKU - CENTRUM SZKOLENIA MASZYNISTÓW

PARTNERZY I AUTORZY KIERUNKU - CENTRUM SZKOLENIA MASZYNISTÓW

PATRONAT HONOROWY

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku ”Zarządzanie i utrzymanie bocznicy kolejowej” kierujemy w szczególności do:

 • dyżurnych ruchu, maszynistów, kierowników, koordynatorów zatrudnionych na bocznicach kolejowych,
 • maszynistów, dyspozytorów, kierowników zatrudnionych u przewoźników kolejowych,
 • dyżurnych ruchu, kierowników, koordynatorów, dyspozytorów zatrudnionych u zarządców infrastruktury kolejowej,
 • inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego,
 • pracowników podmiotów wykonujących przewozy w obrębie bocznic kolejowych, przy utrzymaniu infrastruktury oraz utrzymaniu pojazdów kolejowych,
 • osób zatrudnionych poza branżą kolejową chcące znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwie kolejowym.

SZCZEGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI

Mając na względzie specyfikę kierunku, wskazane jest aby osoby zainteresowane kształceniem, posiadały podstawowe doświadczenie i wiedzę zawodową w dziedzinie kolejnictwa lub wykazywały zainteresowanie tym obszarem wiedzy.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji do zarządzania bocznicą kolejową, wykorzystania jej zasobów dla osiągnięcia celów zapewniających stabilność jej funkcjonowania. Podczas kształcenia, szczególny nacisk będzie położony na przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy w zakresie:

 • wymagań prawnych dla prawidłowego funkcjonowania bocznic,
 • budowy i funkcji bocznicy kolejowej,
 • dopuszczenie do eksploatacji i utrzymywanie infrastruktury kolejowej,
 • dopuszczenie do eksploatacji i utrzymywanie pojazdów kolejowych,
 • dopuszczenie do pracy i utrzymywanie kwalifikacji osób wykonujących czynności na stanowiskach kolejowych,
 • współczesnej koncepcji zarządzania w kontekście funkcjonowania bocznicy kolejowej.

Bocznica kolejowa - to wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej.

Praktyczny charakter studiów

Obszarem tych studiów jest praktyczna:

 • wiedza z obszaru obowiązujących aktów prawnych (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia),
 • znajomość i korzystanie z wewnętrznych aktów normatywnych stanowiących podstawę funkcjonowania bocznicy kolejowej (regulaminy, instrukcje, procedury).
 • wiedza dot. współpracy z organami nadzorczo-kontrolnymi, sprawującymi nadzór i kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem bocznic kolejowych,
 • umiejętność zarządzania własnymi zasobami bocznicy oraz korzystania z usług podmiotów zewnętrznych wspomagających pracę bocznicy kolejowej,
 • wiedza z zakresu optymalnego wykorzystania potencjału funkcjonalnego bocznicy kolejowej na rzecz podmiotu korzystającego z jej usług,
Interdyscyplinarny charakter studiów

Ze względu na specyfikę kierunku, jakim jest jeden z elementów w procesach zachodzących w transporcie kolejowym, studia mają charakter interdyscyplinarny i obejmują m.in. tematykę:

 • podstawy budowy pojazdów kolejowych i infrastruktury kolejowej,
 • organizację i technikę pracy manewrowej,
 • sygnalizacji kolejowej,
 • przewozów materiałów i towarów niebezpiecznych,
 • wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

SZKOLENIE DODATKOWE W CELU UZYSKANIA LICENCJI MASZYNISTY

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i utrzymanie bocznicy kolejowej, częściowo realizuje zagadnienia wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. 2022 poz. 2574). Dzięki temu, absolwenci kierunku mają otwartą i uproszczoną drogę do uzyskania licencji maszynisty. Dzięki dodatkowemu szkoleniu realizowanemu, po ukończeniu studiów, mogą w szybkim czasie otrzymać licencję, otwierającą nowe możliwości zawodowe.

WAŻNE INFORMACJE:

 • szkolenie prowadzone jest przez Centrum Szkolenia Maszynistów,
 • szkolenie realizowane jest za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem Organizatora,
 • przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie prowadzone jest w lutym/marcu danego roku akademickiego dla słuchaczy kierunku Zarządzanie i utrzymanie bocznicy kolejowej,

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów oraz egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZENIE I UTRZYMANIE BOCZNICY KOLEJOWEJ
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów oraz obrona projektu końcowego.
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 4 maja do 29 września danego roku. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy 15-20 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i utrzymanie bocznicy kolejowej kończą się egzaminem końcowym organizowanym w drugim semestrze studiów oraz obroną projektu końcowego.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Centrum Szkolenia Maszynistów przy ul. Naukowej 1 w Warszawie.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października, w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Studia podyplomowe „Zarządzanie i utrzymanie bocznicy kolejowej” wychodzą naprzeciw potrzebom rynku kolejowego w zakresie dostarczania wykwalifikowanej kadry zarządzającej bocznicą kolejową. Luka pokoleniowa w branży kolejowej na każdym szczeblu zarządzania stworzyła zapotrzebowanie na osoby, które mogłyby i potrafiły zarządzać wybranym elementem transportu kolejowego jakim są między innymi bocznice kolejowe. Nabycie takich kwalifikacji staje się wysoce pożądane przy współczesnym postępie rozwoju kolejnictwa w Polsce i Europie jako jednego systemu kolejowego w Unii Europejskiej. Nabyta wiedza pozwoli pracodawcom pozyskać przygotowanych merytorycznie pracowników do pełnienia funkcji kierowniczych na samodzielnych i zespołowych stanowiskach pracy -  Jakub Głowacz, Opiekun merytoryczny.

INFORMACJA O AUTORACH I PARTNERACH KIERUNKU

Stanisław Głowacz F.H.U. JMS – firma z wieloletnim doświadczeniem w procesach wspomagających transport kolejowy: doradztwo i wsparcie merytoryczne dla zarządzających bocznicami kolejowymi (opracowanie aktów normatywnych dla prawidłowego funkcjonowania bocznic kolejowych [regulaminy, instrukcje, plany schematyczne, inne dokumenty, przeglądy budowlane]), prowadzenie ruchu kolejowego na bocznicach, wykonywanie przewozów w obrębie bocznic kolejowych, prowadzenie szkoleń i egzaminów dla osób wykonujących czynności na stanowiskach kolejowych. Firma jest wpisana do rejestru ośrodków szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów pod numerem PL/17/2015 prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W roku 2019 uzyskała licencję i certyfikaty bezpieczeństwa przewoźnika kolejowego w zakresie świadczenia usług trakcyjnych. Firma posiada licencję (numer L/108/2021) i jednolity certyfikat przewoźnika kolejowego osób oraz świadczenia usług trakcyjnych.

 

Centrum Szkolenia Maszynistów – firma specjalizująca się w organizowaniu szkoleń i warsztatów kolejowych. Organizator kursów kwalifikacyjnych na stanowiska kolejowe. Firma przygotowuje kandydatów na maszynistów przed przystąpieniem do państwowego egzaminu w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i profesjonalnych symulatorów kolejowych (jedno i wielozadaniowych), a także symulatora SRK.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!