Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie BHP kierujemy w szczególności:

 • do osób pełniących funkcje w wewnętrznych służbach BHP,
 • do osób pełniących funkcje w zewnętrznych służbach BHP,
 • do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem,
 • do szkoleniowców: BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, pomocy przedmedycznej,
 • do osób, które chcą zmienić zawód i uzyskać uprawnienia Starszego Inspektora ds. BHP,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru Zarządzania BHP.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Przekazywane treści pozwalają na wszechstronne zapoznanie się z tematyką z dziedziny prawa pracy, psychologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową, ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa i wielu innych dziedzin potrzebnych w pracy osobie zarządzającej BHP. Zajęcia są przygotowane i ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do zawodu.

Dodatkowe korzyści

 • studia przygotowują do wykonywania zawodu pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskania stopnia Starszego Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Istnieje możliwość zorganizowania w ramach studiów dodatkowych zajęć, po których słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia,
 • po ukończeniu studiów wydawane jest zaświadczenie w zakresie pierwszej pomocy,
 • po ukończeniu studiów wydawane jest zaświadczenie Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z ISO 45001:2018.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 194 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BHP
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo przygotowanie pracy projektowej o tematyce związanej z problematyką Zarządzania BHP,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU I WYKŁADOWCY

Pracownik służby BHP jest zawodem, który na polskim i europejskim rynku posiada silne umocowanie legislacyjne. Jego usługi wynikają z obowiązków nakładanych na drodze prawnej na pracodawców, co czyni go specjalistą poszukiwanym i dobrze opłacanym. Zawód przynosi, poza aspektami finansowymi, dużo satysfakcji z działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz ze wspierania pracodawcy w organizowaniu procesu pracy. Specjalista ds. BHP ma ogromne możliwości rozwoju kompetencji, zdobywania dobrze opłacanych uprawnień eksperckich i specjalizowania się w wybranych branżach. Ukończenie Studiów Podyplomowych Zarządzania BHP jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień Starszego Inspektora ds. BHP co pozwala obejmować samodzielne stanowisko pracownika służby BHP w zakładach pracy. Ponadto, w ramach studiów otrzymujecie Państwo przygotowanie do pracy jako szkoleniowiec, zaświadczenie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodne z ISO 45001:2018, jak również zaświadczenie ukończenia kursu z pierwszej pomocy. U nas spotkacie się Państwo z wykładowcami, którzy jednocześnie są praktykami i specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny  pracy. - Piotr Wielgosz, Opiekun merytoryczny.

Piotr Wielgosz - Główny Specjalista ds. bhp, Inspektor ds. ppoż. Wieloletni pracownik Służb BHP. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb bhp. Własna działalność gospodarcza w zakresie bhp i ppoż. Własny Ośrodek Szkoleniowy w tym samym zakresie. Obsługa firm w różnych branżach w tym budowlana na poziomie Inwestorów i Generalnych Wykonawców budów.

Iwona Wojciechowska - Certyfikowany trener, doradca, coach (Practitioner Coach Diploma, akredytacja Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching & Mentoring), wykładowca akademicki, ekspert w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, ekspert HR Polska, aktywny członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: kompetencji menedżerskich, profesjonalnej obsługi klienta, kompetencji osobistych i społecznych, komunikacji kryzysowej, kreowania wizerunku, wystąpień publicznych, kompetencji trenerskich oraz w szkoleniach antymobbingowych. Absolwentka m.in. studiów doktoranckich w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Zarządzania i Marketingu (Politechnika Rzeszowska).

Grzegorz Ogrodnik - Od 25 lat zawodowo związany z branżą ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwwybuchowej. Obecnie starszy wykładowca w Zakładzie Badań Przyczyn Pożarów i Rozpoznawania Zagrożeń w Katedrze Procesów Spalania Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.  Obszar zainteresowań zawodowych dotyczy bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przed wybuchem. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa technicznego ATEX, rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, właściciel i ekspert ds. ochrony przeciwwybuchowej firmy Feraatex. Praktyk i szkoleniowiec. Ekspert w międzynarodowym zespole ustalającym przyczyny wybuchu w zakładzie branży spożywczej, doradca techniczny ds. ATEX w zespole audytowym niemieckiej grupy kapitałowej zakładów branży spożywczej w Niemczech, Danii, Szwecji, Litwie, Słowacji i w Polsce.

Marcin Czechowski - doktor nauk o kulturze fizycznej. Główny specjalista ds. BHP i inspektor p.poż; obsługa firm z obszaru budownictwa, handlu, produkcji, usług. Nauczyciel akademicki – wykładowca, specjalność: pedagogika dorosłych, bezpieczeństwo i higiena pracy, kompetencje społeczne oraz pomiary czynników środowiska pracy: hałas, drgania mechaniczne, oświetlenie, pyły, czynniki chemiczne, wydatek energetyczny, mikroklimat. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Zatrudniony mi.n. jako pracownik służby BHP – Ośrodek Szkoleniowy Arkadia oraz jako pomiarowiec w laboratorium akredytowanym Grupa Interlis Sp. z o. o.

Józef Witczak - doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Wykładowca, nauczyciel, instruktor, organizator szkoleń i kursów w dziedzinie BHP oraz autor programów nauczania i szkolenia w zakresie BHP dla wielu grup zawodowych. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie  w  pracy  zawodowej na  stanowisku   Specjalisty  ds.   bhp (budownictwo,  handel, usługi,   produkcja,    przemysł   drzewny,   oświata,   transport, służba  zdrowia, gospodarowanie odpadami). Od ponad 22 lat specjalista i gł. ds.  bhp   w  W. Sz. S w Radomiu. Od ponad 20 lat działalność gospodarcza w zakresie  doradztwa i  szkolenia  bhp, organizowanie  szkoleń,  kursów, konferencji o  tematyce  bhp,  ppoż.  i  ochrony  środowiska.

Hanna Raywer-Kusztelak - z wykształcenia prawnik i mediator, absolwentka kierunków podyplomowych z zarządzania bhp, kadr i płac.
Z zawodu specjalista ds. bhp i HR Business Partner. Wykładowca, trener HR i miłośniczka prawa pracy.

Piotr Giegżno - magister filologii polskiej specjalność nauczycielska oraz absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie BHP.   W branży BHP od 2008 r. – prowadzi własną firmę BHP oraz współpracuje na stałe z wieloma firmami krajowymi i międzynarodowymi (m.in.: Pfizer, Atos, Kantar, NVidia, Inter-Team, Bank Pocztowy, Ambasada Kanady). Prowadzi zajęcia BHP dla studentów Collegium Civitas, SGGW, Warszawskiej Szkoły Filmowej, Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Specjalizuje się w problematyce ergonomii, bezpieczeństwa behawioralnego, metod komunikacji interpersonalnej.

Piotr Gawełek – magister inżynier, ukończył studia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i ochrony środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie zarządzania BHP w Uczelni Techniczno- Handlowej im. H. Chodkowskiej oraz studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych na UKSW w Warszawie.  W ramach doświadczenia zawodowego pracował w różnych branżach. Od 2001 roku zajmuje się konsultingiem i wdrażaniem systemów w organizacjach. Pomógł wdrożyć systemy w kilkuset organizacjach różnych branż. Od 2003r jest auditorem wiodącym systemów zarzadzania. Aktualnie prowadzi audyty systemów zarządzania ISO 9001, 14001, 22301, 27001, 22301, 37001, 45001, TISAX, RED-CERT2, RED-CERT UE, KZiR , V-BIOSS z ramienia jednostek certyfikacyjnych.  Od 2008 praktycznie zajmuje się  ochroną danych osobowych i jest dyplomowanym Inspektorem Ochrony Danych „RODO”– jest praktykiem i pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w organizacjach.  Posiada również uprawnienia Głównego specjalisty ds. BHP i Inspektora p.poż z doświadczeniem w dużej organizacji. Aktualnie rozwija się w tematyce zarządzania kryzysowego, obronności, korupcji, mobbingu, kontroli zarządczej, bezpieczeństwie informacji. Zdobytą wiedzę przekazuje jako wykładowca w ramach studiów podyplomowych i szkoleń.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!