ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE UTH

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE UTH

 1. Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym (IRK) na stronie Centrum Studiów Podyplomowych w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych następujące dokumenty:

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • formularz zgłoszeniowy i podanie o przyjęcie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • 1 zdjęcie  - 35 x 45 mm,
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • Kandydat zobowiązany jest do podpisania wydruku dokumentów z systemu Rekrutacji on-line.

 

 

 1. KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE, KTÓRZY UKOŃCZYLI UCZELNIĘ ZAGRANICZNĄ ORAZ CUDZOZIEMCY
 • składają oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem) oraz zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych (jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji),
 • paszport (w celu okazania),
 • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • formularz zgłoszeniowy, podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 1. STATUS WOLNEGO SŁUCHACZA
 • Osoba niespełniająca warunku określonego w ust. 1, może uzyskać status słuchacza warunkowo za zgodą Dziekana Wydziału organizującego studia podyplomowe, do czasu przedstawienia w Uczelni dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Podstawą otrzymania warunkowego statusu słuchacza jest przedstawienie zaświadczenia z uczelni o złożeniu pracy dyplomowej lub o ukończeniu studiów i oczekiwaniu na dyplom,
 • Niedostarczenie do dnia zakończenia studiów podyplomowych dyplomu ukończenia studiów pozbawia taką osobę prawa do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl