Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie BHP kierujemy w szczególności:

 • do osób pełniących funkcje w wewnętrznych służbach BHP,
 • do osób pełniących funkcje w zewnętrznych służbach BHP,
 • do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem,
 • do szkoleniowców: BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, pomocy przedmedycznej,
 • do osób, które chcą zmienić zawód i uzyskać uprawnienia Starszego Inspektora ds. BHP,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru Zarządzania BHP.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Przekazywane treści pozwalają na wszechstronne zapoznanie się z tematyką z dziedziny prawa pracy, psychologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową, ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa i wielu innych dziedzin potrzebnych w pracy osobie zarządzającej BHP. Zajęcia są przygotowane i ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do zawodu.

Dodatkowe korzyści

 • studia przygotowują do wykonywania zawodu pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskania stopnia Starszego Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Istnieje możliwość zorganizowania w ramach studiów dodatkowych zajęć, po których słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia,
 • po ukończeniu studiów wydawane jest zaświadczenie w zakresie pierwszej pomocy,
 • po ukończeniu studiów wydawane jest zaświadczenie Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z ISO 45001:2018.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 194 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BHP
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo przygotowanie pracy projektowej o tematyce związanej z problematyką Zarządzania BHP,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 4 maja do 29 września danego roku. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych. UWAGA!!! Rekrutacja na kierunek przedłużona do 27.10.2023 r.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie BHP kończą się przygotowaniem oraz obroną pracy projektowej o tematyce związanej z problematyką Zarządzania BHP.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października,  w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU I WYKŁADOWCY

Pracownik służby BHP jest zawodem, który na polskim i europejskim rynku posiada silne umocowanie legislacyjne. Jego usługi wynikają z obowiązków nakładanych na drodze prawnej na pracodawców, co czyni go specjalistą poszukiwanym i dobrze opłacanym. Zawód przynosi, poza aspektami finansowymi, dużo satysfakcji z działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz ze wspierania pracodawcy w organizowaniu procesu pracy. Specjalista ds. BHP ma ogromne możliwości rozwoju kompetencji, zdobywania dobrze opłacanych uprawnień eksperckich i specjalizowania się w wybranych branżach. Ukończenie Studiów Podyplomowych Zarządzania BHP jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień Starszego Inspektora ds. BHP co pozwala obejmować samodzielne stanowisko pracownika służby BHP w zakładach pracy. Ponadto, w ramach studiów otrzymujecie Państwo przygotowanie do pracy jako szkoleniowiec, zaświadczenie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodne z ISO 45001:2018, jak również zaświadczenie ukończenia kursu z pierwszej pomocy. U nas spotkacie się Państwo z wykładowcami, którzy jednocześnie są praktykami i specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny  pracy. - Piotr Wielgosz, Opiekun merytoryczny.

Piotr Wielgosz - Główny Specjalista ds. bhp, Inspektor ds. ppoż. Wieloletni pracownik Służb BHP. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb bhp. Własna działalność gospodarcza w zakresie bhp i ppoż. Własny Ośrodek Szkoleniowy w tym samym zakresie. Obsługa firm w różnych branżach w tym budowlana na poziomie Inwestorów i Generalnych Wykonawców budów.

Iwona Wojciechowska - Certyfikowany trener, doradca, coach (Practitioner Coach Diploma, akredytacja Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching & Mentoring), wykładowca akademicki, ekspert w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, ekspert HR Polska, aktywny członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: kompetencji menedżerskich, profesjonalnej obsługi klienta, kompetencji osobistych i społecznych, komunikacji kryzysowej, kreowania wizerunku, wystąpień publicznych, kompetencji trenerskich oraz w szkoleniach antymobbingowych. Absolwentka m.in. studiów doktoranckich w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Zarządzania i Marketingu (Politechnika Rzeszowska).

Grzegorz Ogrodnik - Od 25 lat zawodowo związany z branżą ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwwybuchowej. Obecnie starszy wykładowca w Zakładzie Badań Przyczyn Pożarów i Rozpoznawania Zagrożeń w Katedrze Procesów Spalania Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.  Obszar zainteresowań zawodowych dotyczy bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przed wybuchem. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa technicznego ATEX, rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, właściciel i ekspert ds. ochrony przeciwwybuchowej firmy Feraatex. Praktyk i szkoleniowiec. Ekspert w międzynarodowym zespole ustalającym przyczyny wybuchu w zakładzie branży spożywczej, doradca techniczny ds. ATEX w zespole audytowym niemieckiej grupy kapitałowej zakładów branży spożywczej w Niemczech, Danii, Szwecji, Litwie, Słowacji i w Polsce.

Marcin Czechowski - doktor nauk o kulturze fizycznej. Główny specjalista ds. BHP i inspektor p.poż; obsługa firm z obszaru budownictwa, handlu, produkcji, usług. Nauczyciel akademicki – wykładowca, specjalność: pedagogika dorosłych, bezpieczeństwo i higiena pracy, kompetencje społeczne oraz pomiary czynników środowiska pracy: hałas, drgania mechaniczne, oświetlenie, pyły, czynniki chemiczne, wydatek energetyczny, mikroklimat. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Zatrudniony mi.n. jako pracownik służby BHP – Ośrodek Szkoleniowy Arkadia oraz jako pomiarowiec w laboratorium akredytowanym Grupa Interlis Sp. z o. o.

Józef Witczak - doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Wykładowca, nauczyciel, instruktor, organizator szkoleń i kursów w dziedzinie BHP oraz autor programów nauczania i szkolenia w zakresie BHP dla wielu grup zawodowych. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie  w  pracy  zawodowej na  stanowisku   Specjalisty  ds.   bhp (budownictwo,  handel, usługi,   produkcja,    przemysł   drzewny,   oświata,   transport, służba  zdrowia, gospodarowanie odpadami). Od ponad 22 lat specjalista i gł. ds.  bhp   w  W. Sz. S w Radomiu. Od ponad 20 lat działalność gospodarcza w zakresie  doradztwa i  szkolenia  bhp, organizowanie  szkoleń,  kursów, konferencji o  tematyce  bhp,  ppoż.  i  ochrony  środowiska.

Hanna Raywer-Kusztelak - z wykształcenia prawnik i mediator, absolwentka kierunków podyplomowych z zarządzania bhp, kadr i płac.
Z zawodu specjalista ds. bhp i HR Business Partner. Wykładowca, trener HR i miłośniczka prawa pracy.

Piotr Giegżno - magister filologii polskiej specjalność nauczycielska oraz absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie BHP.   W branży BHP od 2008 r. – prowadzi własną firmę BHP oraz współpracuje na stałe z wieloma firmami krajowymi i międzynarodowymi (m.in.: Pfizer, Atos, Kantar, NVidia, Inter-Team, Bank Pocztowy, Ambasada Kanady). Prowadzi zajęcia BHP dla studentów Collegium Civitas, SGGW, Warszawskiej Szkoły Filmowej, Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Specjalizuje się w problematyce ergonomii, bezpieczeństwa behawioralnego, metod komunikacji interpersonalnej.

Piotr Gawełek – magister inżynier, ukończył studia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i ochrony środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie zarządzania BHP w Uczelni Techniczno- Handlowej im. H. Chodkowskiej oraz studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych na UKSW w Warszawie.  W ramach doświadczenia zawodowego pracował w różnych branżach. Od 2001 roku zajmuje się konsultingiem i wdrażaniem systemów w organizacjach. Pomógł wdrożyć systemy w kilkuset organizacjach różnych branż. Od 2003r jest auditorem wiodącym systemów zarzadzania. Aktualnie prowadzi audyty systemów zarządzania ISO 9001, 14001, 22301, 27001, 22301, 37001, 45001, TISAX, RED-CERT2, RED-CERT UE, KZiR , V-BIOSS z ramienia jednostek certyfikacyjnych.  Od 2008 praktycznie zajmuje się  ochroną danych osobowych i jest dyplomowanym Inspektorem Ochrony Danych „RODO”– jest praktykiem i pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w organizacjach.  Posiada również uprawnienia Głównego specjalisty ds. BHP i Inspektora p.poż z doświadczeniem w dużej organizacji. Aktualnie rozwija się w tematyce zarządzania kryzysowego, obronności, korupcji, mobbingu, kontroli zarządczej, bezpieczeństwie informacji. Zdobytą wiedzę przekazuje jako wykładowca w ramach studiów podyplomowych i szkoleń.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!