Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW 

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, kierujemy w szczególności:

 • do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach (firmach) lotniczych realizujących różnorodną działalność gospodarczą,
 • do pracowników przedsiębiorstw (firm) lotniczych zajmujących się problematyką systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie (sms),
 • do pracowników portów, przewoźników lotniczych, lotniczych firm outsourcingowych związanych z transportem lotniczym, a także lotnictwem ogólnym,
 • do firm (pracowników) zamierzających podjąć współpracę gospodarczą z przedsiębiorstwami (firmami) funkcjonującymi w obszarze lotnictwa cywilnego,
 • do przedsiębiorstw, firm (pracowników), które w obszarze swojej działalności zamierzają wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru funkcjonowania lotnictwa cywilnego i kształtowania jego bezpieczeństwa.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z systemem zarządzenia bezpieczeństwem w lotnictwie, a także z kwestiami wprowadzania zarządzania bezpieczeństwem w różnorodnych podmiotach gospodarczych. Student otrzymuje także podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania lotnictwa cywilnego.

Studia łączą w sobie zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy teoretycznej, pogłębionej odpowiednimi zajęciami (ćwiczenia, konwersatoria, seminaria), część zajęć prowadzona jest w celu opracowania autorskiego programu i planu zarządzania bezpieczeństwem w przykładowym podmiocie lotnictwa cywilnego, lub innego określonego podmiotu gospodarczego. Część zajęć prowadzona jest w salach komputerowych.

Korzyści

Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwie cywilnym – to nowatorskie narzędzia w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem, które w ostatnich latach w znaczący sposób przyczyniły się, że lotnictwo cywilne zarówno na świecie i w Polsce stało się jednym z najszybciej rozwijających się obszarów działalności gospodarczej.

Do realizacji spraw związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem lotnictwie cywilnym, niezbędny jest właściwie wykształcony i doświadczony personel. O skuteczności rozwiązań zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, świadczy coraz większe zainteresowanie tą problematyką przez państwowe i prywatne podmioty gospodarcze, realizujące działalność w obszarze komunikacji i bezpieczeństwa publicznego.

Co to oznacza? - WIEDZĘ ZGODNĄ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI I WYMOGAMI

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), właściwymi regulacjami UE i krajowymi, otrzymają wiedzę wymaganą na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością za wdrażanie i zapewnianie bezpieczeństwa w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą.

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, są także doskonałym sposobem na uzupełnienie wiedzy o procesach zarządzania na każdym szczeblu organizacyjnym lotnictwa cywilnego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, operacyjnych i z tym związanych różnorodnych zagrożeń.

Absolwent tego kierunku to potencjalny menedżer na chłonnym i nieustająco się rozwijającym krajowym i zagranicznym rynku transportu lotniczego i z nim związanych wielu zróżnicowanych gospodarczych podmiotów (usług).

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W LOTNICTWIE CYWILNYM

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo opracowanie autorskiego programu i planu zarządzania bezpieczeństwem,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY 

Zbigniew Siemieniec – Doktor nauk wojskowych w dyscyplinie nauki o obronności w specjalności lotnictwo. Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, studiów operacyjno-logistycznych w Akademii Obrony Narodowej. Działalność naukową i dydaktyczną opiera o uzyskane doświadczenie i wiedzę wynikającą z realizacji zadań dowódczo-sztabowych wykonywanych w komórkach operacyjnych pułku śmigłowców transportowych, Logistyce Dowództwa Sił Powietrznej oraz jako Wicedyrektor Biura Spraw Obronnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2013 r. wykładowca na wszystkich poziomach studiów z przedmiotów związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie, funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego, lotniczą współpracą cywilno-wojskową. Opiekun kierunku odpowiedzialny za kwestie merytoryczne. 

Władysław Leśnikowski – dr inż., absolwent WOSL (Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza) w Dęblinie, Akademii Obrony Narodowej, ukończył studia podyplomowe w Maxwell w USA, posiada tytuł doktora nauk wojskowych w specjalności lotnictwa. Lotnicze doświadczenie to ok. 4000 godzin nalotu na samolotach odrzutowych. Zawodowe doświadczenie, wyniósł z kierowniczej funkcji wdrażania w lotnictwie wojskowym RP samolotu F-16, dowodzenia bazą lotniczą z samolotami F-16, zarządzania Centrum Operacji Powietrznych i jako z-ca Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP. Wykłada przedmioty związane z funkcjonowaniem lotnictwa państwowego, teoria wojen i walk powietrznych, kierunkami rozwoju lotnictwa. Autor wielu publikacji w lotniczych czasopismach wojskowych oraz monografii związanych bezzałogowymi platformami powietrznymi, dronami, cyberprzestrzenią w aspektach bezpieczeństwa narodowego.

Izabella Szum - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, magister-inżynier zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Łódzkiej oraz dwóch zagranicznych Uczelni: Uniwersytetu im. Blaise Pascala i Uniwersytetu Lille I we Francji. Wykłada przedmioty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem i informacją w organizacjach o rozproszonej strukturze. Jej zainteresowania skupiają się głównie wokół bezpieczeństwa infrastruktury transportu, w tym lotnictwa cywilnego oraz dobrych praktyk - kultury lotniczej. Dydaktyka w zakresie obronności i lotnictwa, praktyka w lotnictwie ogólnym, współorganizator międzynarodowych pokazów lotniczych i popularyzator kultury lotniczej.

Piotr Wieczorek - absolwent SGPiS oraz AON (doktorant w obszarze bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego) z lotnictwem cywilnym związany od ponad 30 lat. Pilot szybowcowy, balonowy i samolotowy, związany także z pracą zawodową z pracą w lotnictwie cywilnym w instytucjach i organizacjach lotniczych: Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol), P.P. „Porty Lotnicze”, Agencja Ruchu Lotniczego, Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Infrastruktury, PL Biała Podlaska, PL Olsztyn-Mazury. Autor i współautor wielu publikacji naukowych o tematyce lotniczej w krajowych i zagranicznych wydawnictwach naukowych, a także prelegent z praktyką wykładowczą na uczelniach o specjalizacjach lotniczych.

Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Wyższej Szkole Cła i Logistyki, a obecnie Uczelni Techniczno-Handlowej. Autorka szeregu publikacji m.in.: z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Opiekun kierunku odpowiedzialna za kwestie merytoryczne.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!