Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW 

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, kierujemy w szczególności:

 • do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach (firmach) lotniczych realizujących różnorodną działalność gospodarczą,
 • do pracowników przedsiębiorstw (firm) lotniczych zajmujących się problematyką systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie (sms),
 • do pracowników portów, przewoźników lotniczych, lotniczych firm outsourcingowych związanych z transportem lotniczym, a także lotnictwem ogólnym,
 • do firm (pracowników) zamierzających podjąć współpracę gospodarczą z przedsiębiorstwami (firmami) funkcjonującymi w obszarze lotnictwa cywilnego,
 • do przedsiębiorstw, firm (pracowników), które w obszarze swojej działalności zamierzają wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru funkcjonowania lotnictwa cywilnego i kształtowania jego bezpieczeństwa.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z systemem zarządzenia bezpieczeństwem w lotnictwie, a także z kwestiami wprowadzania zarządzania bezpieczeństwem w różnorodnych podmiotach gospodarczych. Student otrzymuje także podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania lotnictwa cywilnego.

Studia łączą w sobie zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy teoretycznej, pogłębionej odpowiednimi zajęciami (ćwiczenia, konwersatoria, seminaria), część zajęć prowadzona jest w celu opracowania autorskiego programu i planu zarządzania bezpieczeństwem w przykładowym podmiocie lotnictwa cywilnego, lub innego określonego podmiotu gospodarczego. Część zajęć prowadzona jest w salach komputerowych.

Korzyści

Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwie cywilnym – to nowatorskie narzędzia w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem, które w ostatnich latach w znaczący sposób przyczyniły się, że lotnictwo cywilne zarówno na świecie i w Polsce stało się jednym z najszybciej rozwijających się obszarów działalności gospodarczej.

Do realizacji spraw związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem lotnictwie cywilnym, niezbędny jest właściwie wykształcony i doświadczony personel. O skuteczności rozwiązań zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, świadczy coraz większe zainteresowanie tą problematyką przez państwowe i prywatne podmioty gospodarcze, realizujące działalność w obszarze komunikacji i bezpieczeństwa publicznego.

Co to oznacza? - WIEDZĘ ZGODNĄ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI I WYMOGAMI

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), właściwymi regulacjami UE i krajowymi, otrzymają wiedzę wymaganą na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością za wdrażanie i zapewnianie bezpieczeństwa w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą.

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, są także doskonałym sposobem na uzupełnienie wiedzy o procesach zarządzania na każdym szczeblu organizacyjnym lotnictwa cywilnego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, operacyjnych i z tym związanych różnorodnych zagrożeń.

Absolwent tego kierunku to potencjalny menedżer na chłonnym i nieustająco się rozwijającym krajowym i zagranicznym rynku transportu lotniczego i z nim związanych wielu zróżnicowanych gospodarczych podmiotów (usług).

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W LOTNICTWIE CYWILNYM

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo opracowanie autorskiego programu i planu zarządzania bezpieczeństwem,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY 

Zbigniew Siemieniec – Doktor nauk wojskowych w dyscyplinie nauki o obronności w specjalności lotnictwo. Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, studiów operacyjno-logistycznych w Akademii Obrony Narodowej. Działalność naukową i dydaktyczną opiera o uzyskane doświadczenie i wiedzę wynikającą z realizacji zadań dowódczo-sztabowych wykonywanych w komórkach operacyjnych pułku śmigłowców transportowych, Logistyce Dowództwa Sił Powietrznej oraz jako Wicedyrektor Biura Spraw Obronnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2013 r. wykładowca na wszystkich poziomach studiów z przedmiotów związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie, funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego, lotniczą współpracą cywilno-wojskową. Opiekun kierunku odpowiedzialny za kwestie merytoryczne. 

Władysław Leśnikowski – dr inż., absolwent WOSL (Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza) w Dęblinie, Akademii Obrony Narodowej, ukończył studia podyplomowe w Maxwell w USA, posiada tytuł doktora nauk wojskowych w specjalności lotnictwa. Lotnicze doświadczenie to ok. 4000 godzin nalotu na samolotach odrzutowych. Zawodowe doświadczenie, wyniósł z kierowniczej funkcji wdrażania w lotnictwie wojskowym RP samolotu F-16, dowodzenia bazą lotniczą z samolotami F-16, zarządzania Centrum Operacji Powietrznych i jako z-ca Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP. Wykłada przedmioty związane z funkcjonowaniem lotnictwa państwowego, teoria wojen i walk powietrznych, kierunkami rozwoju lotnictwa. Autor wielu publikacji w lotniczych czasopismach wojskowych oraz monografii związanych bezzałogowymi platformami powietrznymi, dronami, cyberprzestrzenią w aspektach bezpieczeństwa narodowego.

Joanna Izabela Werner – Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie Akademii Obrony Narodowej. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania lotnictwem cywilnym oraz Bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Swoje doświadczenie w obszarze zarządzania lotnictwem cywilnym zdobywała pracując w liniach lotniczych w tym, jako dyrektor Ukraińskich Linii Lotniczych Aerosvit Airlines. Dyrektor na Polskę międzynarodowej firmy transportowej. Aktualnie wykładowca w Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Autorka wielu publikacji z obszaru zarządzania bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego.

Henryk Krasowski – dr inż., wieloletni pilot PLL LOT na samolotach AN-24, B-767. Doświadczenia zawodowe pogłębiał w trakcie pracy na stanowiskach kierowniczych w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego i Urzędu Lotnictwa Cywilnego będąc odpowiedzialnym za nadzór nad działalnością inspektoratów operacyjnego i licencjonowania personelu lotniczego. Był doradcą Dowódcy Polskich Sił Powietrznych d/s szkolenia i utrzymania kwalifikacji wojskowych pilotów transportowych. Opracował ważne dla bezpieczeństwa lotnictwa przepisy operacyjne oparte na wymaganiach Unii Europejskiej oraz istotne dokumenty dotyczące bezpiecznego wykonywania lotów, oceny lotniczego ryzyka operacyjnego, dokumentacji powietrznych operacji transportowych.

Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Wyższej Szkole Cła i Logistyki, a obecnie Uczelni Techniczno-Handlowej. Autorka szeregu publikacji m.in.: z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Opiekun kierunku odpowiedzialna za kwestie merytoryczne.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!