Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

PARTNERZY I AUTORZY KIERUNKU - CENTRUM SZKOLENIA MASZYNISTÓW

PARTNERZY I AUTORZY KIERUNKU - Stanisław Głowacz F.H.U. JMS

PATRONAT HONOROWY

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku ”Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka w transporcie kolejowym” kierujemy w szczególności do:

 • Pełnomocników ds. systemów zarządzania firm kolejowych (obecnych jak i przyszłych),
 • osób posiadających wiedzę praktyczną o kolei i chcących nabyć wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem,
 • specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem w firmach kolejowych,
 • wszystkich osób zainteresowanych nabyciem lub poszerzeniem wiedzy z obszaru transportu, zarządzania bezpieczeństwem i funkcjonowania firm w obszarze transportu kolejowego.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest nabycie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem transportu kolejowego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi jak i dobrymi praktykami funkcjonującymi na rynku polskim jak i zagranicznym. Cel ten osiągany jest poprzez przekazanie uczestnikom studiów najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej, popartej tzw. dobrymi praktykami z jej zastosowania od osób zajmujących się zawodowo omawianym obszarem.

Absolwent kierunku będzie przygotowany do realizacji zadań Pełnomocnika ds. systemów zarządzania – kluczowego stanowiska w każdej firmie kolejowej, której obszar bezpieczeństwa jest jednym z obszarów priorytetowych.

System Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. Safety Management System, SMS), zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2016/798, oznacza organizację, środki i procedury przyjęte przez zarządcę infrastruktury lub przedsiębiorstwo kolejowe w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania swoim działaniem.
Obejmuje on całokształt opracowanych i wdrożonych na potrzeby danego podmiotu zasad (m.in. przepisy wewnętrzne, procedury wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe), normujących działanie danego podmiotu w obszarze bezpieczeństwa (m.in. podział odpowiedzialności w ramach podmiotu, w tym odpowiedzialność kierownictwa, zapewnianie kompetencji do realizacji określonych zadań, zarządzanie zasobami) oraz umożliwiających ułożenie w bezpieczny sposób relacji z innymi podmiotami, w tym z zarządcą infrastruktury, przewoźnikami oraz podwykonawcami.

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW
 • studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka w transporcie kolejowym” kierowane są do osób chcących zgłębić zasady zarządzania organizacją transportu w sposób nie tylko spełniający wymogi obecnie obowiązujących przepisów, ale i gwarantujący bezpieczeństwo realizowanych działań,
 • ogromna dynamika zmian rynkowych, wprowadzanie nowoczesnych technologii, jak również coraz większe wyzwania z obszarze zarządzania czynnikiem ludzkim w transporcie wymagają od osób zarządzających bezpieczeństwem ciągłego doskonalenia i bycia o krok przed potencjalnymi zagrożeniami,
 • oferowane przez nas proaktywne podejście do kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym pozwala na uzyskanie zamierzonych efektów biznesowych przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka operacyjnego – co jest jednym z głównych elementów budowania przewagi konkurencyjnej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów oraz egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I ANALIZA RYZYKA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów.
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 6 maja do 30 września 2024 r. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzenie bezpieczeństwem i analiza ryzyka w transporcie kolejowym kończą się egzaminem końcowym organizowanym w drugim semestrze studiów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Centrum Szkolenia Maszynistów przy ul. Naukowej 1 w Warszawie.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października, w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka w transporcie kolejowym” wychodzą naprzeciw potrzebom rynku kolejowego w zakresie dostarczania wykwalifikowanej kadry zarządzającej bezpieczeństwem w realizacji przewozów kolejowych. Luka pokoleniowa w branży kolejowej na każdym szczeblu zarządzania stworzyła zapotrzebowanie na osoby, które mogłyby i potrafiły zarządzać wybranym elementem transportu kolejowego. Nabycie takich kwalifikacji staje się wysoce pożądane przy współczesnym postępie rozwoju kolejnictwa w Polsce i Europie jako jednego systemu kolejowego w Unii Europejskiej. Nabyta wiedza pozwoli pracodawcom pozyskać przygotowanych merytorycznie pracowników do pełnienia funkcji wymaganej dla każdego przewoźnika kolejowego funkcji – doradcy ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS - Jakub Głowacz, Opiekun merytoryczny.

INFORMACJA O AUTORACH I PARTNERACH KIERUNKU

Stanisław Głowacz F.H.U. JMS – firma z wieloletnim doświadczeniem w procesach wspomagających transport kolejowy: doradztwo i wsparcie merytoryczne dla zarządzających bocznicami kolejowymi (opracowanie aktów normatywnych dla prawidłowego funkcjonowania bocznic kolejowych [regulaminy, instrukcje, plany schematyczne, inne dokumenty, przeglądy budowlane]), prowadzenie ruchu kolejowego na bocznicach, wykonywanie przewozów w obrębie bocznic kolejowych, prowadzenie szkoleń i egzaminów dla osób wykonujących czynności na stanowiskach kolejowych. Firma jest wpisana do rejestru ośrodków szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów pod numerem PL/17/2015 prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W roku 2019 uzyskała licencję i certyfikaty bezpieczeństwa przewoźnika kolejowego w zakresie świadczenia usług trakcyjnych. Firma posiada licencję (numer L/108/2021) i jednolity certyfikat przewoźnika kolejowego osób oraz świadczenia usług trakcyjnych.

 

Centrum Szkolenia Maszynistów – firma specjalizująca się w organizowaniu szkoleń i warsztatów kolejowych. Organizator kursów kwalifikacyjnych na stanowiska kolejowe. Firma przygotowuje kandydatów na maszynistów przed przystąpieniem do państwowego egzaminu w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i profesjonalnych symulatorów kolejowych (jedno i wielozadaniowych), a także symulatora SRK.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!