Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku ”Zamówienia publiczne” kierujemy w szczególności:

 • kandydatów oraz obecnych pracowników administracji rządowej
  i samorządowej pełniących funkcje związane z prowadzeniem procedur zamówień publicznych (zamawiających),
 • przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówień i ich pracowników ze wszystkich branż, w szczególności z branży budowlanej, farmaceutycznej, medycznej, IT, usług utrzymania czystości, odpadowej czy też energetycznej (wykonawców),
 • podmiotów ubiegających się o pozyskanie funduszy unijnych (beneficjentów),
 • osób na co dzień zajmujących się weryfikowaniem prawidłowości wydatkowania środków publicznych (kontrolerów),
 • podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przyszłych specjalistów z zakresu zamówień publicznych - absolwentów studiów, radców prawnych, adwokatów, praktyków, chcących zdobyć renomowaną i intratną kompetencję zawodową w zakresie świadczenia specjalistycznych usług z zakresu prawa zamówień publicznych na rzecz podmiotów publicznych oraz prywatnych,
 • wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru zamówień publicznych, chcących poznać zamówienia publiczne jako wieloetapowy proces.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie praktyczne i teoretyczne słuchaczy do pełnienia wszelkiego rodzaju samodzielnych funkcji na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie procesu kształcenia, największy nacisk kładziemy na takie aspekty jak:

 • zapoznanie słuchaczy z procedurami prawnymi oraz ekonomicznymi, które pozwolą na właściwe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania,
 • uzyskanie zamówienia,
 • kontrola przeprowadzonego postępowania,
 • profesjonalna reprezentacja stron przed KIO i sądami powszechnymi,
 • prawidłowe złożenie oferty i jej rzetelną weryfikację,
 • zapoznanie słuchaczy z nowym podejściem do zamówień publicznych jako wyzwaniem dla zamawiających i szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • praktyczne aspekty związane z realizacją zamówienia,
 • dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
 • omówienie ryzyk związanych z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia,
 • optymalizacja procesu udzielania zamówień publicznych.
Ujęcie studiów podyplomowych jako kompleksowe zarządzanie procesem

Studia podyplomowe prowadzone w naszej Uczelni, przygotowują słuchaczy do zarządzania całym procesem zamówień publicznych. Słuchacz zapoznaje się ze wszystkimi niezbędnymi etapami tj. przygotowaniem do złożenia wniosku, procedurą oceny ofert oraz ostatecznie audytem i kontrolą. Ważne dla nas są nie tylko aspekty prawne, ale w szczególności należyte ich stosowanie, czyli praktyka.
Umiejętność zarządzania każdym etapem zamówienia publicznego, podparta wiedzą merytoryczną, stanowi niezwykle cenną umiejętność na rynku pracy. Zamówienia publiczne stanowią bardzo ważny obszar w funkcjonowaniu wszystkich przedsiębiorstw. Konieczne jest współpracowanie ze sobą poszczególnych jednostek i zespołów. Właśnie dlatego w naszym programie studiów, ujęliśmy również blok tematyczny poświęcony również umiejętnością miękkim.  

Dodatkowe korzyści

W ramach procesu kształcenia słuchacze zdobędą:

 • praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania
  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także złożenia oferty w takim postępowaniu,
 • nieograniczony i bezpośredni kontakt ze specjalistami i praktykami z dziedziny zamówień publicznych, którzy odpowiedzą na każde, nawet najbardziej skomplikowane pytanie oraz podzielą się swoim doświadczeniem, jak również pomogą w rozwiązaniu realnych problemów postawionych przez uczestników,
 • materiały dydaktyczne, opinie, komentarze i case studies sporządzone w oparciu o aktualizowane na bieżąco orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych oraz opinie prawne i stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych,
 • kwalifikacje w zakresie fachowego przygotowywania dokumentacji przetargowej (m. in. SWZ, wszelkie niezbędne załączniki, projekty umów), regulaminów wewnętrznych, zapytań ofertowych oraz dokumentów składanych przez Wykonawców (ofert, pism, oświadczeń),
 • możliwość praktycznej nauki poprzez sporządzanie wzorcowych dokumentów oraz ich analizę,
 • unikalne, praktyczne kompetencje w zakresie m.in. publikacji ogłoszeń, planów postępowań, sprawozdań do Prezesa UZP oraz składania ofert za pośrednictwem miniPortalu i platform komercyjnych dzięki prowadzeniu zajęć polegających na symulacji pracy na odpowiednich platformach,
 • umiejętności zarządzania zespołem biorącym udział w procesie udzielenia zamówienia publicznego,
 • umiejętności miękkie, w tym komunikacji wewnętrznej,
Innowacyjna metoda kształcenia

Słuchacze kierunku zdobędą przygotowanie do występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą poprzez zastosowanie metody nauki przez działanie - w ramach oferty studiów uczestnicy będą uczestniczyć w symulacjach rozprawy przed KIO w wybranej roli oraz przygotowywać pod okiem doświadczonych specjalistów wszelkiego rodzaju pisma i środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie, takie jak:

 • skargi na orzeczenia KIO,
 • odwołania,
 • przystąpienia,
 • sprzeciwy,
 • odpowiedzi na odwołania,
 • wnioski o uchylenie zakazu zawarcia umowy
Program studiów

Program kształcenia w ramach kierunku został skonstruowany tak, aby łączyć w sobie problematykę zamówień publicznych z wiedzą fundamentalną z zakresu innych gałęzi prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych), zarządzania zespołem, zarządzania projektami oraz technik negocjacyjnych. Pionierskie podejście do programu studiów. Naszym celem i ambicją jest, aby słuchacze nie tylko przygotowali i przeprowadzili prawidłowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dowolnie wybranym przez siebie trybie i złożyli w nim skutecznie ofertę, ale również potrafili spojrzeć na procedurę szerzej - z punktu widzenia przekazanego przez naszych trenerów praktycznego doświadczenia. Szeroka optyka pozwoli na bezbłędne oraz bezproblemowe przeprowadzenie procedury bez obaw o zakwestionowanie podjęcia danych czynności przed Krajową Izbą Odwoławczą i z zagwarantowaniem pełnego sukcesu w zdobyciu zamówienia.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Większość propozycji studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych opiera się na kształceniu głównie teoretycznym. Naszym założeniem jest dostarczenie słuchaczom wiedzy jak najbardziej praktycznej, która będzie mogła z powodzeniem zostać wykorzystana w pracy zawodowej - niezależnie od tego, czy jest to sektor publiczny czy też prywatny. Jest to możliwe, dzięki profesjonalnej kadrze prowadzącej zajęcia.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej
  i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 4 maja do 31 października danego roku. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Zamówienia Publiczne kończą się egzaminem końcowym organizowanym w drugim semestrze studiów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października, w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY ORAZ WYKŁADOWCY

Zamówienia publiczne stanowią obecnie niezwykle istotny element gospodarki. Rynek zamówień publicznych każdego roku pozwala tysiącom wykonawców na zdobywanie nowych kontraktów, przyczyniając się do rozwoju gospodarki i oddziałując na PKB. Zamówienia, przyczyniają się zatem do rozwoju rodzinnego biznesu, a przewidziane w ich ramach procedury są niezbędne do zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków publicznych przez podmioty z sektora finansów publicznych, stając się niejako preludium każdej zmiany otaczającego nas świata. Gruntowna wiedza z zakresu zamówień publicznych jest bardzo pożądana, zwłaszcza w dzisiejszych czasach przy tak dużej dynamice zmian przepisów prawnych i orzecznictwa oraz ze względu na odpowiedzialność ciążącą na osobach wydatkujących środki publiczne. Oferowane przez nas studia podyplomowe „Zamówienia publiczne” są doskonałym sposobem na zdobycie właśnie nowego zasobu solidnej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale również w zakresie zmieniających się regulacji prawnych dotyczących polskich zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji prawnych UE w tym zakresie, a także praktycznymi aspektami funkcjonowania zamówień publicznych.
Program zajęć został przygotowany w taki sposób, aby był jak najbardziej wartościowy, aktualny oraz by mógł być realizowany na wysokim poziomie merytorycznym i obejmował swoim zakresem całość tematu. Największą zaletą tego kierunku jest dobór wykładowców - praktyków, na co dzień zajmujących się zamówieniami, co pozwoli obok teorii i przepisów przedstawić sytuacje "prosto z życia", z którymi sami słuchacze mogą się spotkać, co w najlepszy sposób przygotuje ich do przeprowadzenia prawidłowego postępowania w praktyce. Praktyczne podejście niewątpliwie umożliwia zgłębienie tematu zamówień publicznych zarówno przez osoby mające dotychczas styczność z tą materią, jak również przez osoby stawiające pierwsze kroki w tej dziedzinie. Studia systematyzują posiadaną wiedzę, a także dają podstawę do dalszego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji - Klaudia Mańka, Opiekun merytoryczny.

Klaudia Mańka - od początku kariery zawodowej odpowiedzialna za kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa cywilnego oraz prawa konkurencji (ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych). Od 2018 r. świadczy również pomoc prawną związaną z obsługą realizacji projektów, w tym w szczególności przy przeprowadzaniu procedur związanych z wydatkowaniem środków unijnych z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności oraz pomoc prawną związaną z kwalifikowalnością kosztów w projektach dofinansowanych z UE. Członek Zespołu ds. Zamówień Publicznych działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, gdzie wraz z innymi ekspertami pracuje nad propozycjami zmian w prawie i bieżącym monitorowaniem sytuacji w sferze zamówień publicznych. Swoje pasje realizuje i rozwija pracując jako członek zespołu zamówień publicznych w największej po prawej stronie Wisły kancelarii prawnej, zajmującej się prawną obsługą zamawiających, wykonawców i podwykonawców na wszystkich etapach ich działalności. Dzieli się swoją wiedzą z zakresu prawa zamówień publicznych prowadząc szkolenia i webinary dla przedsiębiorców oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Autorka oraz współautorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz jednego z pierwszych w Polsce poradników praktycznych z Prawa zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r.

Dr Mariusz Filipek – doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.j., Prezes Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej, Członkiem Rady  Pracodawców Rzeczpospolitej oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa samorządu terytorialnego, prawa karno – gospodarczego, procesu inwestycyjnego. Członek Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa przy Ministrze Rozwoju i Technologii, Członek Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W latach 2009 – 2011  konsultant do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 r. do 2017 r. pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, obecnie pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prelegent szeregu wykładów i szkoleń. Autor licznych publikacji o tematyce związanej z prawem.

Dr hab. Krzysztof Wiak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, naukowo specjalizuje się w prawie karnym. Od 2010 r. jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego KUL. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2016-2018 - dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od 2018 r. jest sędzią Sądu Najwyższego. Jest członkiem instytucji naukowych i eksperckich, m.in. Papieskiej Akademii Życia w Rzymie, Rady Legislacyjnej, oraz członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. „The Prison Systems Review”, „Orbeliani Law Review”, „Przeglądu Legislacyjnego", „Issues of Combating Crimes". Prowadził badania i zajęcia oraz odbywał staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Perugii (2001), na Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie (2006-2007), na Uniwersytecie Complutense w Madrycie (2017), na Uniwersytecie Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi (2018, 2020). Jest autorem ponad 100 publikacji: monografii, artykułów, podręczników, komentarza do Kodeksu karnego i wydawnictw encyklopedycznych.

Jarosław Franczak - Radca prawny. Właściciel kancelarii prawnej. W latach 2008 – 2011 Kierownik Referatu ds. Legislacji Urzędu Miasta Lublin, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie zespołem i obsługę formalno - prawną Urzędu Miasta Lublin.  W latach 2012- 2014 Ekspert ds. prawnych Business Center Club Polska. Trener Collect Consulting S.A., gdzie przeprowadził szkolenia  z zakresu prawa pracy i ustaw pokrewnych dla Zleceniodawców wywodzących się z przedsiębiorstw jak i jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej. W latach 2012- 2015 Prezes Zarządu Fundacja Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości Innovativ.  W latach 2011 – 2014 Wykładowca Politechnika Lubelska. Wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie oraz ośrodek w Lublinie, gdzie prowadzi Szkolenia dla Samorządów.

Mgr Krzysztof Konopka – Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Warszawie, Łomży i Ostrołęce z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego, Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, Ekspert PSRiBS, Ekspert PTEiBS, Redaktor Naczelny Czasopisma Naukowo-Technicznego „Biegły Sądowy”, konsultant naukowy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz wykładowca akademicki Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej i Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Główny księgowy jednostki budżetowej m.st. Warszawy i Ekspert podatkowy. Autor licznych publikacji i artykułów z zakresu prawa, bezpieczeństwa, kryminalistyki oraz ekonomii.

Dr hab. Tomasz Demendecki - doktor habilitowany z dyscypliny naukowej prawo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Sędzia Sądu Najwyższego Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Członek Polska Komisja Akredytacyjna, W latach 2014-2015 członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, W latach 2013-2015 ekspert ds. prawa gospodarczego i energetycznego, prawa materialnego i procesowego cywilnego, prawa porównawczego (UE, WNP), Business Centre Club w Warszawie. W latach 2012-2015 członek zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor i współautor ponad stu pięćdziesięciu publikacji z dziedziny prawa: gospodarczego, handlowego, cywilnego, procesowego cywilnego, w tym porównawczego.

Barbara Loba - Radca prawny. Była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie była odpowiedzialna min. za współpracę z organizacjami Unii Europejskiej w zakresie profesjonalizacji zamówień publicznych oraz analiz systemowych. Była Dyrektorem w Agencji Rozwoju Przemysłu oraz w Krajowym Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Doskonale zna obszar zamówień publicznych i finansów publicznych. Sprawnie zarządza i organizuje pracę jednostek. Jest profesjonalistką, która merytorycznie podchodzi do stawianych zadań.  W przeszłości współpracowała z Zamawiającymi i Wykonawcami w zakresie zamówień publicznych opiniowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywaniu rozstrzygnięć dotyczących środków ochrony prawnej; opracowywaniu wzorów umów, reprezentacji  przed Krajową Izbą Odwoławczą, nadzorze nad realizacją projektów inwestycyjnych według procedur FIDIC.

Katarzyna Skwierczyńska - Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Menedżer z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w obszarze optymalizacji procesów, ich analizy, zarządzania przedsiębiorstwem i reorganizacji procesów oraz poprawy efektywności realizowanych zamówień. Odpowiadała za realizację postępowania restrukturyzacyjnego, które zostały rozliczone i zatwierdzone przez Komisję Europejską. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując zarówno z kancelariami adwokackimi, jak i radcowskimi, prowadząc własną kancelarię prawną, jak również w spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa w branży transportowej. Posiada doświadczenie z pracy w zespołach eksperckich zajmujących się analizą oraz zmianami prawnymi w zakresie zamówień publicznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz m.in. studiów z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów ukończyła program Executive MBA, uzyskując tytuł Master of business administration. Ukończyła studia podyplomowe z mediacji sądowych i pozasądowych, uzyskując uprawnienia mediatora. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Przeprowadziła z sukcesem szereg postępowań doprowadzając do wdrożenia systemów informatycznych, które  pozwalają zoptymalizować i zwiększyć efektywność procesów zachodzących w m.in. dziedzinie finansów, zarządzania kadrami, zarządzania środkami trwałymi. Odpowiadała również za postępowania scalające dotychczasowe rozproszone zasoby IT.

Wykładowcami na kierunku są wysokiej klasy specjaliści i wybitni eksperci zajmujący się na co dzień zawodowo problematyką związaną z zamówieniami publicznymi. Pośród poniżej zaprezentowanych Państwu sylwetek wykładowców są obecni orzecznicy Krajowej Izby Odwoławczej, Sędziowie Sądu Najwyższego, Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, Była Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, prawnicy z uznanych w dziedzinie Prawa zamówień publicznych Kancelarii Prawnych w Polsce, trenerzy, wykładowcy akademiccy, członkowie organów państwowych związanych bezpośrednio z nadzorem nad zamówieniami publicznymi oraz praktycy zatrudnieni w jednostkach zamawiających i u wykonawców.

PARTNER KIERUNKU

Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski jest niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich prawników. Misją Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji wartości wyrażonych w konstytucyjnych zasadach prawa, w tym zwłaszcza państwa prawnego i zasadach zeń związanych oraz sprawiedliwości społecznej, a także w zasadach demokracji, równoważenia i trójpodziału władz publicznych, Rzeczpospolitej Polskiej jako dobra wspólnego oraz pomocniczości.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji wartości wyrażonych w konstytucyjnych zasadach prawa, w tym zwłaszcza państwa prawnego i zasadach zeń związanych oraz sprawiedliwości społecznej, a także w zasadach demokracji, równoważenia i trójpodziału władz publicznych, Rzeczpospolitej Polskiej jako dobra wspólnego oraz pomocniczości,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka i obywatela zakotwiczonych w standardach międzynarodowych,
 • działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów w celu pełnej realizacji zasad wypływających z dorobku państw europejskiej kultury prawnej, w tym zasady prawa do sądu,
 • wyrażanie poglądów środowiska prawniczego w kwestiach dotyczących tego środowiska,
 • rozwijanie współpracy między organizacjami prawników,
 • dążenie do integracji środowiska prawniczego w Polsce,
 • upowszechnianie wiedzy o roli poszczególnych zawodów prawniczych w Polsce,
 • rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa.
Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!