Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe Transport i logistyka w przewozach intermodalnych Nowego Jedwabnego Szlaku kierujemy w szczególności:

 • do dyrektorów, analityków, menedżerów transportu i logistyki oraz innych specjalistów z szeroko pojmowanej branży logistycznej i celnej, ze szczególnym uwzględniałem procedur obowiązujących na Jedwabnym Szlaku,
 • do specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i automatyzacją procesów w usługach transportu międzynarodowego,
 • do specjalistów od spraw transportu i logistyki analizujących procesy wsparcia i śledzenia flot transportowych w oparciu o systemy
  IT i Track&Trace,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru transportu, logistyki, nowoczesnych rozwiązań biznesowo-spedycyjnych i przemysłu 4.0.

CEL STUDIÓW

Studia Podyplomowe wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym i edukacyjnym w zakresie praktycznego zastosowania metod i technik do rozwiązywania rzeczywistych problemów na rynku usług transportu intermodalnego, spedycji i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transportowej Nowego Jedwabnego Szlaku - kierunek Europa-Azja-Europa. To właśnie położenie Polski na Nowym Jedwabnym Szlaku spowodowało przewartościowanie nowych technologii i zagadnień transportowych. Polskie terminale intermodalne realizują projekty infrastrukturalne, modernizują swoje sieci dostaw w celu odpowiedzi na rosnące zapotrzebowania chińskich i europejskich nadawców ładunków.

Celem studiów jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu innowacji i innowacyjnych rozwiązań w obszarze procedur celnych, organizacji i planowania transportu, spedycji i logistyki międzynarodowej Nowego Jedwabnego Szlaku. Cel osiągany jest w oparciu o praktyczne przygotowanie kadr i menedżerów do pracy w działach transportu, logistyki i spedycji oraz innych sektorach działalności, w których wykorzystuje się procedury celne, systemy bezpieczeństwa i technologie Robot Process Automation.

Praktyczny charakter studiów

 • wykorzystanie do nauki systemów IT klasy ERP, w tym m. in. SAP, Anteo,
 • uczestnictwo w organizacji i zarządzaniu transportem intermodalnym, wykorzystując technologie do zarządzania flotą samochodową,
 • współuczestnictwo w projektowaniu łańcucha logistycznego bazując na modelowaniu wirtualnych łańcuchów logistycznych,
 • rozwiązywanie wspólnie z praktykami biznesu casy study dotyczących przyszłych wyzwań w organizowaniu i planowaniu transportu intermodalnego,
 • doskonalenie technik i narzędzi niezbędnych do właściwego planowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów w procedurach celnych, organizacji prac terminali intermodalnych,
 • tworzenie niezbędnej dokumentacji w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym,

Interdyscyplinarny charakter studiów

Ze względu na specyfikę kierunku jakim jest organizacja transportu intermodalnego, studia mają charakter interdyscyplinarny i swoim zakresem obejmują zagadnienia celne, procedury bezpieczeństwa obowiązujące w krajach UE i poza nimi oraz krajach Azjatyckich.

Panele tematyczne w ramach zajęć
 1. Panel Akademia Menedżera Transportu - pogłębienie kompetencji miękkich,
 2. Panel Transportu i Spedycji - rozwiązywanie zagadnień prawno-administracyjnych dotyczących transportu międzynarodowego,
 3. Panel Logistyki i Łańcuchów transportowych - poznawanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze tworzenia łańcuchów
  transportowo-logistycznych,
 4. Panel Praktyczny - zajęcia z przedstawicielami firm z rynku TSL,
 5. Panel Centra i Terminale przeładunkowe - zagadnienia automatyzacji i cyfryzacji w projektowaniu procesów przeładunkowych
  i magazynowych,
 6. Panel ADR i Ponadgabaryty - zagadnienia z zakresu organizacji transportu towarów niebezpiecznych i ponadgabarytowych,
 7. Panel Celny - prezentowanie rozwiązań dotyczących procedur celnych,

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 196 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych
  – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU TRANSPORT I LOGISTYKA W PRZEWOZACH INTERMODALNYCH NOWEGO JEDWABNEGO SZLAKU
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy
  o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu końcowego organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY ORAZ WYKŁADOWCY

Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku staje się dzisiaj rzeczywistością. Transport  dla Chin i możliwości dalszego rozwoju w tym zakresie, to dla każdego przedsiębiorstwa konieczność. Problemy na kanale Sueskim, które mogą powrócić, znacząco spowolniły łańcuchy logistyczne do Europy. Studia Podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy w obszarze transportu między Europą a Chinami. Inicjatywa UTH im. H. Chodkowskiej w Warszawie jest jedyną, która przygotowuje specjalistów do zarządzania tymi skomplikowanymi łańcuchami dostaw  - Andrzej Wojciechowski, Opiekun merytoryczny.

dr inż. Andrzej Wojciechowski - wieloletni praktyki i wykładowca akademicki, analityk systemowy specjalizujący się w inżynierii systemów logistycznych, specjalista ds. projektowania systemów magazynowych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu logistyki. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.

Zajęcia na kierunku są prowadzone przez praktyków, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania procesami logistycznymi oraz kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!