Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe Transport i logistyka w przewozach intermodalnych Nowego Jedwabnego Szlaku kierujemy w szczególności:

 • do dyrektorów, analityków, menedżerów transportu i logistyki oraz innych specjalistów z szeroko pojmowanej branży logistycznej i celnej, ze szczególnym uwzględniałem procedur obowiązujących na Jedwabnym Szlaku,
 • do specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i automatyzacją procesów w usługach transportu międzynarodowego,
 • do specjalistów od spraw transportu i logistyki analizujących procesy wsparcia i śledzenia flot transportowych w oparciu o systemy
  IT i Track&Trace,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru transportu, logistyki, nowoczesnych rozwiązań biznesowo-spedycyjnych i przemysłu 4.0.

CEL STUDIÓW

Studia Podyplomowe wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym i edukacyjnym w zakresie praktycznego zastosowania metod i technik do rozwiązywania rzeczywistych problemów na rynku usług transportu intermodalnego, spedycji i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transportowej Nowego Jedwabnego Szlaku - kierunek Europa-Azja-Europa. To właśnie położenie Polski na Nowym Jedwabnym Szlaku spowodowało przewartościowanie nowych technologii i zagadnień transportowych. Polskie terminale intermodalne realizują projekty infrastrukturalne, modernizują swoje sieci dostaw w celu odpowiedzi na rosnące zapotrzebowania chińskich i europejskich nadawców ładunków.

Celem studiów jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu innowacji i innowacyjnych rozwiązań w obszarze procedur celnych, organizacji i planowania transportu, spedycji i logistyki międzynarodowej Nowego Jedwabnego Szlaku. Cel osiągany jest w oparciu o praktyczne przygotowanie kadr i menedżerów do pracy w działach transportu, logistyki i spedycji oraz innych sektorach działalności, w których wykorzystuje się procedury celne, systemy bezpieczeństwa i technologie Robot Process Automation.

Praktyczny charakter studiów

 • wykorzystanie do nauki systemów IT klasy ERP, w tym m. in. SAP, Anteo,
 • uczestnictwo w organizacji i zarządzaniu transportem intermodalnym, wykorzystując technologie do zarządzania flotą samochodową,
 • współuczestnictwo w projektowaniu łańcucha logistycznego bazując na modelowaniu wirtualnych łańcuchów logistycznych,
 • rozwiązywanie wspólnie z praktykami biznesu casy study dotyczących przyszłych wyzwań w organizowaniu i planowaniu transportu intermodalnego,
 • doskonalenie technik i narzędzi niezbędnych do właściwego planowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów w procedurach celnych, organizacji prac terminali intermodalnych,
 • tworzenie niezbędnej dokumentacji w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym,

Interdyscyplinarny charakter studiów

Ze względu na specyfikę kierunku jakim jest organizacja transportu intermodalnego, studia mają charakter interdyscyplinarny i swoim zakresem obejmują zagadnienia celne, procedury bezpieczeństwa obowiązujące w krajach UE i poza nimi oraz krajach Azjatyckich.

Panele tematyczne w ramach zajęć
 1. Panel Akademia Menedżera Transportu - pogłębienie kompetencji miękkich,
 2. Panel Transportu i Spedycji - rozwiązywanie zagadnień prawno-administracyjnych dotyczących transportu międzynarodowego,
 3. Panel Logistyki i Łańcuchów transportowych - poznawanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze tworzenia łańcuchów
  transportowo-logistycznych,
 4. Panel Praktyczny - zajęcia z przedstawicielami firm z rynku TSL,
 5. Panel Centra i Terminale przeładunkowe - zagadnienia automatyzacji i cyfryzacji w projektowaniu procesów przeładunkowych
  i magazynowych,
 6. Panel ADR i Ponadgabaryty - zagadnienia z zakresu organizacji transportu towarów niebezpiecznych i ponadgabarytowych,
 7. Panel Celny - prezentowanie rozwiązań dotyczących procedur celnych,

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 196 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych
  – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU TRANSPORT I LOGISTYKA W PRZEWOZACH INTERMODALNYCH NOWEGO JEDWABNEGO SZLAKU
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy
  o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu końcowego organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 4 maja do 31 października danego roku. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Transport i Logistyka w Przewozach Intermodalnych Nowego Jedwabnego Szlaku kończą się egzaminem końcowym organizowanym w drugim semestrze studiów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października,  w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy  zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY ORAZ WYKŁADOWCY

Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku staje się dzisiaj rzeczywistością. Transport  dla Chin i możliwości dalszego rozwoju w tym zakresie, to dla każdego przedsiębiorstwa konieczność. Problemy na kanale Sueskim, które mogą powrócić, znacząco spowolniły łańcuchy logistyczne do Europy. Studia Podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy w obszarze transportu między Europą a Chinami. Inicjatywa UTH im. H. Chodkowskiej w Warszawie jest jedyną, która przygotowuje specjalistów do zarządzania tymi skomplikowanymi łańcuchami dostaw  - Andrzej Wojciechowski, Opiekun merytoryczny.

dr inż. Andrzej Wojciechowski - wieloletni praktyki i wykładowca akademicki, analityk systemowy specjalizujący się w inżynierii systemów logistycznych, specjalista ds. projektowania systemów magazynowych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu logistyki. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.

Zajęcia na kierunku są prowadzone przez praktyków, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania procesami logistycznymi oraz kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!