Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku ”Trade & Customs Complliance Manager” kierujemy w szczególności do:

 • osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach (firmach) realizujących różnorodną działalność gospodarczą w ramach międzynarodowej wymiany towarowej,
 • pracowników przedsiębiorstw (firm) posiadających podstawową wiedzę i umiejętności w obszarze handlu międzynarodowego, prawa celnego i podatkowego,
 • pracowników firmy zajmujących się doradztwem celnym i podatkowym, branży TSL, firm zajmujących się produkcją towarów, ich importem i/lub eksportem, agencji celnych,
 • osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie szeroko pojętej obsługi celnej towarów, szczególnie, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio zajmują się polityką compliance w firmie,
 • pracowników przedsiębiorstw (firm), które w obszarze swojej działalności zamierzają wdrożyć system compliance,
 • wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne w zakresie trade & customs compliance.

SZCZEGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI

Mając na względzie specyfikę kierunku, wskazane jest aby osoby zainteresowane kształceniem, posiadały podstawowa wiedzę z zakresu handlu międzynarodowego, prawa celnego i podatkowego

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z realizacją polityki trade & customs compliance w przedsiębiorstwie, a także z kwestiami zarządzania tymi systemami na różnych poziomach działalności przedsiębiorstwa, celem optymalizacji procesów, wynikających z przepisów celnych i podatkowych.

Studia przeznaczone są dla osób pracujących lub pragnących podjąć pracę na każdym szczeblu obsługi celnej w przedsiębiorstwie m.in. na stanowiskach compliance specialist, compliance manager, compliance director.

Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy teoretycznej, zajęcia prowadzone są na podstawie autorskiego programu, mającego za zadanie zapoznać słuchaczy z praktycznymi rozwiązaniami w obszarze studiów.

Program studiów

Międzynarodowy obrót towarowy to od lat najszybciej rozwijający się obszar działalności gospodarczej. Narzędziem, które w znacznym stopniu usprawnia organizację produkcji, szeroko pojętej dystrybucji oraz obsługi celnej tego obrotu, jak również bezpośrednio i pośrednio wpływa na redukcję kosztów, jest polityka trade & customs compliance.
O skuteczności wdrażania i zarządzania trade & customs compliance w firmie, świadczy coraz większe zainteresowanie tym rozwiązaniem.

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Trade & Customs Comliance Manager, otrzymają niezbędna wiedzę na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością za wdrażanie i zapewnianie właściwej organizacji w podmiotach zajmujących się szeroko pojętą międzynarodową wymianą towarową.
Studia podyplomowe na kierunku Trade & Customs Comliance Manager, są także doskonałym sposobem uzupełnienia wiedzy o procesach zarządzania na każdym szczeblu organizacyjnym, związanym z organizacją produkcji na poziomie międzynarodowym oraz w dalszym etapie obsługą celną dostaw.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów oraz egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE MANAGER
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów.
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 6 maja do 30 września 2024 r. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Trade & Customs Compliance Manager kończą się egzaminem końcowym organizowanym w drugim semestrze studiów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października, w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY ORAZ WYKŁADOWCY

Międzynarodowy obrót towarowy to od lat najszybciej rozwijający się obszar działalności gospodarczej. Narzędziem, które w znacznym stopniu usprawnia organizację produkcji, szeroko pojętej dystrybucji oraz obsługi celnej tego obrotu, jak również bezpośrednio i pośrednio wpływa na redukcję kosztów, jest polityka trade & customs compliance. O skuteczności wdrażania i zarządzania trade & customs compliance w firmie, świadczy coraz większe zainteresowanie tym rozwiązaniem. - Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, Opiekun merytoryczny.

Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Ceł, a następnie firmy doradczej KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Od 2007 r. wykładowca w Wyższej Szkole Cła i Logistyki, a obecnie Uczelni Techniczno-Handlowej. Specjalistka w zakresie prawa celnego. Autorka szeregu publikacji z zakresu cła, handlu zagranicznego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Właścicielka firmy Trade & Customs Compliance Academy.

Jacek Arciszewski – właściciel Kancelarii Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski. Prawnik z kilkunastoletnim stażem pracy w administracji publicznej oraz kilkuletnim na rynku przy obsłudze przedsiębiorców. Prowadzi własną kancelarię podatkową. Jako doradca podatkowy, wspierałem przedsiębiorców obracających wyrobami akcyzowymi. Dodatkowo pomagam przedsiębiorcom odnaleźć się w gąszczu przepisów, określających zasady obrotu wyrobami akcyzowymi.

Piotr Czerkawski – współwaściciel firmy szkoleniowej Czerkawscy Consulting Szkolenia. Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, analityk, certyfikowany trener biznesu. Były naczelnik w Izbie Celnej we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym. Uczestnik zespołów zadaniowych w  obszarze ryzyka celnego w ramach KAS i MF. Doświadczony szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji na temat zarządzania ryzykiem celnym.

Beata KasperowiczSenior Manager APL Trade Compliance w Alcon Ltd. Posiada wpis na listę agentów celnych. Od prawie dwóch dekad specjalizuje się w optymalizacji procesów celnych w firmach tj. Zepter, DB Schenker, TNT, Brigestone i Rusak Bussines Services oraz Pepco Poland. Obecnie zarządza zespołem celnym w Alcon Ltd. w Szwajcarii. Prowadzi szkolenia oraz wykłady z tematyki celnej.

Marcin Majewski - dyrektor w PricewaterhouseCoopers Polska. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze cła i logistyki, w tym także w zakresie zarządzania agencją celną. Pomaga firmom w relacjach z organami celno-skarbowymi w kontekście międzynarodowego obrotu towarowego. Specjalista w zakresie procedur i pozwoleń celnych, w tym AEO, prawidłowości obciążeń oraz odraczania płatności cła i VAT. Posiada licencję agenta celnego.

Tomasz Michalak – ekspert narodowy w Komisji Europejskiej w Brukseli. Związany z tematyką celną od trzech dekad. W polskiej Służbie Celnej zajmował zarówno stanowiska eksperckie, jak i kierownicze. Był m.in. Prezesem Głównego Urzędu Ceł, Dyrektorem w Kancelarii Prezydenta RP, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Szefem Służby Celnej. Współautor kolejnych strategii polskiej Służby Celnej i jej wieloletni przedstawiciel w UE w Brukseli.

Artur Piotrowski – kierownik agencji celnej w UPS Polska Sp. z o.o. Ekspert prawa celnego. Swoje doświadczenie zdobył podczas wieloletniej pracy w Izbie Celnej w Katowicach, a następnie jako agent celny w dużych agencjach celnych. Szkoleniowiec z zakresu prawa celnego oraz wykładowca akademicki. Obecnie specjalizuje się w obsłudze celnej e-commerce.

Roman Rosiak – Commercial Compliance Director w Guardian Industries Luxembourg. Certyfikowany doradca podatkowy, agent celny. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte w organach administracji państwowej oraz w międzynarodowych firmach konsultingowych, IT oraz produkcyjnych. Specjalizuje się w rozwijaniu długofalowych strategii związanych z importem i  eksportem towarów oraz optymalizowaniu kosztów logistycznych, reguł pochodzenia i trade compliance w globalnym łańcuchu dostaw.

Agnieszka Samulak – Customs Expert w Procter & Gamble - od kilku lat specjalizuje się w klasyfikacji taryfowej towarów. Zajmowała się również obsługą celną towarów po Brexit. Pracowała m.in. w Cargill Poland oraz Rusak Business Services, gdzie zajmowała się trade compliance, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji taryfowej.

Tadeusz Senda – Przedstawiciel Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przy Unii Europejskiej - reprezentuje Polskę w Radzie Unii Europejskiej w grupach ds. Unii Celnej i Współpracy Celnej. Odpowiada za kontakty z DG Taxud i ze Światową Organizacja Celną. Od 2021 jest także akredytowanym ekspertem WCO. Przed wyjazdem do Brukseli był dyrektorem Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów.  Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i autor szeregu publikacji dotyczących problematyki celnej i transportowej.

Tomasz Sętkowski - Trade Compliance Manager CNH Industrial Poland. Członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, posiada licencję agenta celnego. Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę  i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego, zajmując różne stanowiska w administracji państwowej. Pracował w międzynarodowych korporacjach, zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi i zagadnieniami podatkowymi, wykorzystaniem PUESC), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego.

Cezary Sowiński - ekspert w zakresie celnych i podatkowych aspektów obrotu towarami i zagadnień pokrewnych, z powodzeniem łączący solidne podstawy akademickie z szeroką wiedzą praktyczną i długoletnim doświadczeniem zawodowym w administracji rządowej, konsultingu, jak i biznesie. Obecnie manager do spraw polityki publicznej w Amazon. Specjalista ds. regulacyjnych w obszarze handlu elektronicznego, a także prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, prawa podatkowego i celnego, przepisów dotyczących własności intelektualnej i bezpieczeństwa towarów, aspektów spedycji i logistyki.

Krzysztof Stefanowicz – Partner w KMS Advisory Sp. z o.o. Specjalista w zakresie prawa celnego i podatkowego. Swoją karierę rozpoczął w Ministerstwie Gospodarki. Przez prawie 20 lat był Dyrektorem Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG, a wcześniej doradcą w Arthur Andersen. Kierował szeregiem projektów związanych m.in. z optymalizacją struktur transakcyjnych pod kątem przepisów celnych i podatkowych, oceną projektów inwestycyjnych z perspektywy regulacji międzynarodowych związanych z wymianą towarów.

Rafał Zajączkowski - Partner Associate w Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy - Leader Zespołu Global Trade Advisory Deloitte w Polsce. Licencjonowany doradca podatkowy, specjalizuje się w doradztwie w projektach związanych z rozliczeniami celno-podatkowymi w handlu międzynarodowym oraz w projektach z zakresu trade compliance. Posiada doświadczenie z zakresu prawa celnego, prawa podatkowego oraz regulacji kontroli eksportu.

PARTNER KIERUNKU

Trade & Customs Compliance Academy to projekt szkoleniowy, którego celem jest przekazywanie w praktyczny i przystępny sposób wiedzy z zakresu trade & customs compliance. Jesteśmy zespołem specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa celnego i innych przepis związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Długi okres zajmowania się przez nas problematyką celną potwierdza, że wciąż istnieje ogromna potrzeba zdobywania i pogłębiania wiedzy w tym obszarze. Skutecznie łączymy teorię z praktyką. Specjalizujemy się w dedykowanych szkoleniach dla firm z zakresu trade & customs compliance. Zdobyte przez uczestników naszych szkoleń informacje i umiejętności, pozwalają realizować nowe pomysły, strategie i optymalne rozwiązania we własnych firmach. W ramach naszej działalności: prowadzimy profesjonalne szkolenia, organizujemy Trade & Customs Compliance Conference, publikujemy autorskie wydawnictwa.
Kontakt: dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, tel. + 48 602 698 952, e-mail: contact@customsacademy.pl

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!