Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku ”Technika, analiza i praktyka badań poligraficznych” kierujemy w szczególności do:

 • pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych,
 • kandydatów na biegłych sądowych,
 • biegłych sądowych,
 • pracowników wymiaru sprawiedliwości,
 • prawników,
 • absolwentów uczelni wyższych,
 • wszystkich osób, które chcą pozyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat instrumentalnych i nieinstrumentalnych metod detekcji kłamstwa zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Studia te przygotowują kandydatów do podjęcia pracy przy badaniach poligraficznych.

Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu - POLIGRAFU. Studia mają charakter praktyczny - aż 194 godziny stanowią zajęcia praktyczne.

Słuchacz będzie realizował ćwiczenia w oparciu o praktyczne kazusy spraw oraz będzie uczył się aspektów technicznych realizacji różnych kierunków wykorzystania badań poligraficznych.  Wykładowcy kierunku posiadają długoletnie doświadczenie z praktycznego wykorzystania badań poligraficznych.

WYKORZYSTANIE BADAŃ POLIGRAFICZNYCH W PRACY ZAWODOWEJ

SEKTOR PAŃSTWOWY
Podczas trwania studiów zostanie poruszona tematyka zakresu i możliwości zastosowania metod, sposobów i środków wypracowanych na przestrzeni lat dotyczących ustandaryzowanych praktyk, mogących mieć zastosowanie w pracy wielu instytucji i służb, takich jak: Prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa, Sądy, Adwokatura, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa.

SEKTOR PRYWATNY
Wskazane zostaną możliwości w zakresie wykorzystania badań poligraficznych przez dziennikarzy śledczych, a także przez podmioty prawne, gospodarcze sektora prywatnego i osoby współpracujące z biegłymi oraz organami wymiaru sprawiedliwości, w celu prawidłowej realizacji zadań i obowiązków pracowniczych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów oraz egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU TECHNIKA, ANALIZA I PRAKTYKA BADAŃ POLIGRAFICZNYCH
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z testu,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 6 maja do 30 września 2024 r. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Technika, analiza i praktyka badań poligraficznych kończą się wykonaniem pracy pisemnej.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej tj. zajęcia praktyczne w wymiarze (194 h) oraz zajęcia teoretyczne w wymiarze (16h) odbywają się w Kampusie UTH przy ul. Jagiellońskiej 82 F w Warszawie.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października, w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY ORAZ WYKŁADOWCY

Kłamstwo towarzyszy nam od początku ludzkości. A czy Ty wiesz, jakie słowa lub zachowania zdradzają kłamcę? Instrumentalna detekcja nieszczerości to niezwykle fascynujący i praktyczny temat.  To nauka, która uczy nas spostrzegawczości, empatii i analizy danych. Poligraf to urządzenie, które może pomóc w wykrywaniu nieszczerości, a jego zasada działania jest bardzo interesująca. Wykrywanie nieszczerości to nie tylko narzędzie policyjne - to także pasjonująca interdyscyplinarna wiedza, która może być przydatna w wielu specjalnościach, takich jak np. prawo, psychologia czy bezpieczeństwo. Dowiesz się, jak działa poligraf i jak go używać. Jak może pomóc Ci w rozpoznawaniu nieuczciwości w różnych sytuacjach. Studiowanie tej tematyki może Cię uczyć analizy zachowań w kontaktach międzyludzkich w sposób bardziej profesjonalny i skuteczny.  Zdobycie wiedzy na temat poligrafu może pomóc Ci w pracy jako psycholog, prawnik czy funkcjonariusz publiczny. Poligraf to narzędzie, które wykorzystuje wiele państw i instytucji - posiadanie wiedzy na jego temat może zwiększyć Twoją wartość na rynku pracy. Naucz się, jak odczytywać reakcje fizjologiczne, mowę ciała i gesty, aby wykrywać nieszczerość.  - Opiekun merytoryczny Piotr Sukiennik.

Piotr Sukiennik - Doświadczony specjalista z zakresu badań poligraficznych realizowanych w strukturach MON w oparciu o poświadczenie do prowadzenia tego rodzaju badań, Członek – Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów (PSP), posiada certyfikat PSP oraz zaawansowanych kursów uznawanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Poligraferów (APA). Wykładowca akademicki UTH. Organizator i moderator Międzyresortowych Seminariów Poligraficznych.

Łukasz Lep - Długoletni  specjalista z zakresu badań poligraficznych realizowanych w strukturach MON w oparciu o poświadczenie do prowadzenia tego rodzaju badań, Członek Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów (PSP), posiada certyfikat PSP oraz zaawansowanych kursów uznawanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Poligraferów (APA). Wykładowca akademicki UTH Organizator i moderator Międzyresortowych Seminariów Poligraficznych. Autor publikacji naukowych dotyczących wykorzystania badań poligraficznych. Doktorant z zakresu nauk prawnych.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!