Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku ”Systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym” kierujemy w szczególności:

 • do pracowników sektora motoryzacyjnego i stacji kontroli pojazdów,
 • do rzeczoznawców samochodowych, diagnostów samochodowych,
 • biegłych sądowych zajmujących się odczytem informacji z rejestratorów danych wypadkowych,
 • do nauczycieli przedmiotów związanych z elektroniką, mechaniką i diagnostyką samochodową
 • do policjantów z wydziału ruchu drogowego,
 • do likwidatorów ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • do pracowników serwisów samochodowych związanych z wyceną pojazdów.

SZCZEGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI

Mając na względzie specyfikę kierunku, wskazane jest aby osoby zainteresowane kształceniem, posiadały podstawowe doświadczenie i wiedzę zawodową w dziedzinie pojazdów samochodowych lub wykazywały zainteresowanie tym obszarem wiedzy.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest poszerzenie kompetencji o zagadnienia związane z systemami EDR, rekonstrukcją wypadków drogowych i rzeczoznawstwem samochodowym. Podczas kształcenia, szczególny nacisk będzie położony na przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy w zakresie:

 • budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów w tym elektrotechniki
  i elektroniki samochodowej,
 • zagadnień bezpieczeństwa samochodu,
 • diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu w złożonych sytuacjach drogowych,
 • zagadnień prawnych i techniczno–analitycznych pracy rzeczoznawcy samochodowego,
 • techniki komputerowej,
 • podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego.

CZYM JEST EDR?

Rejestrator danych wypadkowych EDR zapisuje dane związane z dynamiką ruchu w czasie zdarzenia lub wypadku drogowego. Na podstawie rozporządzenia EU 2019/2144 od maja 2022 r. wszystkie nowe modele samochodów sprzedawanych w UE będą obowiązkowo wyposażone w szereg systemów asystujących kierowcy, a także pozwalających na odtworzenie przebiegu wypadków EDR. W 2024 roku obowiązek instalowania systemów rejestrujących i monitorujących będzie rozszerzony także na starsze modele będące wciąż w sprzedaży. Rozporządzenie wymaga ponadto, aby analityk danych wypadkowych był w stanie pobrać dane z systemu EDR bez wsparcia producenta pojazdu przy użyciu „dostępnego w handlu narzędzia/urządzenia”.

Korzyści z uczestnictwa w studiach podyplomowych

Studia podyplomowe  na kierunku „Systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym” otwierają drogę do uzyskania statusu rzeczoznawcy absolwentom spełniającym  wymagania dla kandydatów na rzeczoznawców samochodowych.

Praktyczny charakter studiów

Obszarem tych studiów jest praktyczne wykorzystanie:

 • informacji z rejestratorów danych wypadkowych EDR w zagadnieniach bezpieczeństwa ruchu i rekonstrukcji wypadków drogowych,
 • adapterów w celu podłączenia i zasilenia sterowników systemów EDR,
 • zaawansowanych urządzeń diagnostycznych i programatorów w zagadnieniach diagnostycznych i adaptacyjnych z zakresu elektroniki i mechatroniki pojazdów samochodowych,
 • urządzeń diagnostycznych z zakresu diagnostyki podzespołów i zespołów mechanicznych pojazdów samochodowych,
 • programów komputerowych w zakresie kosztorysowania napraw i wycen samochodów.
Interdyscyplinarny charakter studiów

Ze względu na specyfikę kierunku jakim jest system EDR w rzeczoznawstwie samochodowych, studia mają charakter interdyscyplinarny i obejmują zagadnienia: elektroniki i mechatroniki samochodowej, analizy danych, budowy i diagnostyki pojazdów, techniki komputerowej, kosztorysowania napraw pojazdów, podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 196 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej
  i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU SYSTEMY EDR W RZECZOZNAWSTWIE SAMOCHODOWYM
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów/obrony projektu końcowego
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych
  i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY

Studia podyplomowe „Systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym” wychodzą naprzeciw potrzebom rynku motoryzacyjnego w zakresie obsługi systemów EDR. Umiejętności analizy tych danych stają się wysoce pożądane i niedostępne dla większości fachowców z branży motoryzacyjnej. Nabycie takich umiejętności w tym okresie,  kiedy na rynku diagnostyki samochodowej brakuje wszelkich szczegółowych informacji dotyczących zasad działania tych systemów, obsługi i odczytu parametrów wykonawczych, obsługi urządzeń wspomagających i programatorów jest wysoce pożądana - Piotr Wróblewski, Opiekun merytoryczny.

Dr inż. Piotr Wróblewski, Prodziekan ds. kierunku transport UTH - W 2013 roku ukończył studia magisterskie w specjalności silniki spalinowe na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Jest absolwentem 8 kierunków studiów. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Od 2011 roku jest związany ze szkolnictwem zawodowym i technicznym. Wykłada ponad 30 przedmiotów zawodowych z dziedziny budowy maszyn, technologii mechanicznej, eksploatacji i obsługi silników spalinowych i pojazdów, diagnostyki i napraw mechanicznych i elektronicznych podzespołów pojazdów samochodowych.

Od 2011 roku jest redaktorem magazynów technicznych AutoMotoSerwis, Auto Expert, Magazyn Przemysłowy i Bike&Business. W ramach współpracy z magazynem AutoExpert był także wielokrotnym członkiem kapituły konkursu Produkt roku edycji 2014-2020. Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w dyscyplinie silniki lotnicze, silniki spalinowe, sprzęt uzbrojenia i jego specjalnego wyposażenia techniczne oraz pojazdy samochodowe i ciągniki. Jest także rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych na podstawie rekomendacji Zakładu Silników Spalinowych Politechniki Poznańskiej od 27.09.2016 roku.

Jest autorem kilku podręczników i monografii, m.in.: Wróblewski P., Kupiec J., Diagnozowanie zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych, WKŁ, Warszawa 2015, Wróblewski P.: Naprawa zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych, WKŁ, Warszawa 2018. Wróblewski P.: Diagnozowanie i naprawa elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych, Wyd. AxesSystem, Gdańsk 2021. Jest autorem ponad 400 publikacji naukowych i technicznych o zasięgu międzynarodowym.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!