Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku ”Systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym” kierujemy w szczególności:

 • do pracowników sektora motoryzacyjnego i stacji kontroli pojazdów,
 • do rzeczoznawców samochodowych, diagnostów samochodowych,
 • biegłych sądowych zajmujących się odczytem informacji z rejestratorów danych wypadkowych,
 • do nauczycieli przedmiotów związanych z elektroniką, mechaniką i diagnostyką samochodową
 • do policjantów z wydziału ruchu drogowego,
 • do likwidatorów ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • do pracowników serwisów samochodowych związanych z wyceną pojazdów.

SZCZEGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI

Mając na względzie specyfikę kierunku, wskazane jest aby osoby zainteresowane kształceniem, posiadały podstawowe doświadczenie i wiedzę zawodową w dziedzinie pojazdów samochodowych lub wykazywały zainteresowanie tym obszarem wiedzy.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest poszerzenie kompetencji o zagadnienia związane z systemami EDR, rekonstrukcją wypadków drogowych i rzeczoznawstwem samochodowym. Podczas kształcenia, szczególny nacisk będzie położony na przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy w zakresie:

 • budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów w tym elektrotechniki
  i elektroniki samochodowej,
 • zagadnień bezpieczeństwa samochodu,
 • diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu w złożonych sytuacjach drogowych,
 • zagadnień prawnych i techniczno–analitycznych pracy rzeczoznawcy samochodowego,
 • techniki komputerowej,
 • podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego.

CZYM JEST EDR?

Rejestrator danych wypadkowych EDR zapisuje dane związane z dynamiką ruchu w czasie zdarzenia lub wypadku drogowego. Na podstawie rozporządzenia EU 2019/2144 od maja 2022 r. wszystkie nowe modele samochodów sprzedawanych w UE będą obowiązkowo wyposażone w szereg systemów asystujących kierowcy, a także pozwalających na odtworzenie przebiegu wypadków EDR. W 2024 roku obowiązek instalowania systemów rejestrujących i monitorujących będzie rozszerzony także na starsze modele będące wciąż w sprzedaży. Rozporządzenie wymaga ponadto, aby analityk danych wypadkowych był w stanie pobrać dane z systemu EDR bez wsparcia producenta pojazdu przy użyciu „dostępnego w handlu narzędzia/urządzenia”.

Korzyści z uczestnictwa w studiach podyplomowych

Studia podyplomowe  na kierunku „Systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym” otwierają drogę do uzyskania statusu rzeczoznawcy absolwentom spełniającym  wymagania dla kandydatów na rzeczoznawców samochodowych.

Praktyczny charakter studiów

Obszarem tych studiów jest praktyczne wykorzystanie:

 • informacji z rejestratorów danych wypadkowych EDR w zagadnieniach bezpieczeństwa ruchu i rekonstrukcji wypadków drogowych,
 • adapterów w celu podłączenia i zasilenia sterowników systemów EDR,
 • zaawansowanych urządzeń diagnostycznych i programatorów w zagadnieniach diagnostycznych i adaptacyjnych z zakresu elektroniki i mechatroniki pojazdów samochodowych,
 • urządzeń diagnostycznych z zakresu diagnostyki podzespołów i zespołów mechanicznych pojazdów samochodowych,
 • programów komputerowych w zakresie kosztorysowania napraw i wycen samochodów.
Interdyscyplinarny charakter studiów

Ze względu na specyfikę kierunku jakim jest system EDR w rzeczoznawstwie samochodowych, studia mają charakter interdyscyplinarny i obejmują zagadnienia: elektroniki i mechatroniki samochodowej, analizy danych, budowy i diagnostyki pojazdów, techniki komputerowej, kosztorysowania napraw pojazdów, podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 196 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU SYSTEMY EDR W RZECZOZNAWSTWIE SAMOCHODOWYM
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów/obrony projektu końcowego
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych
  i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 6 maja do 30 września 2024 r. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Systemy EDR w Rzeczoznawstwie Samochodowym kończą się zaliczeniem wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października,  w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy  zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY

Studia podyplomowe „Systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym” wychodzą naprzeciw potrzebom rynku motoryzacyjnego w zakresie obsługi systemów EDR. Umiejętności analizy tych danych stają się wysoce pożądane i niedostępne dla większości fachowców z branży motoryzacyjnej. Nabycie takich umiejętności w tym okresie,  kiedy na rynku diagnostyki samochodowej brakuje wszelkich szczegółowych informacji dotyczących zasad działania tych systemów, obsługi i odczytu parametrów wykonawczych, obsługi urządzeń wspomagających i programatorów jest wysoce pożądana - Piotr Wróblewski, Opiekun merytoryczny.

Dr hab. inż. Piotr Wróblewski, Prodziekan ds. kierunku transport UTH - W 2013 roku ukończył studia magisterskie w specjalności silniki spalinowe na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Jest absolwentem 8 kierunków studiów. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Od 2011 roku jest związany ze szkolnictwem zawodowym i technicznym. Wykłada ponad 30 przedmiotów zawodowych z dziedziny budowy maszyn, technologii mechanicznej, eksploatacji i obsługi silników spalinowych i pojazdów, diagnostyki i napraw mechanicznych i elektronicznych podzespołów pojazdów samochodowych.

Od 2011 roku jest redaktorem magazynów technicznych AutoMotoSerwis, Auto Expert, Magazyn Przemysłowy i Bike&Business. W ramach współpracy z magazynem AutoExpert był także wielokrotnym członkiem kapituły konkursu Produkt roku edycji 2014-2020. Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w dyscyplinie silniki lotnicze, silniki spalinowe, sprzęt uzbrojenia i jego specjalnego wyposażenia techniczne oraz pojazdy samochodowe i ciągniki. Jest także rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych na podstawie rekomendacji Zakładu Silników Spalinowych Politechniki Poznańskiej od 27.09.2016 roku.

Jest autorem kilku podręczników i monografii, m.in.: Wróblewski P., Kupiec J., Diagnozowanie zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych, WKŁ, Warszawa 2015, Wróblewski P.: Naprawa zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych, WKŁ, Warszawa 2018. Wróblewski P.: Diagnozowanie i naprawa elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych, Wyd. AxesSystem, Gdańsk 2021. Jest autorem ponad 400 publikacji naukowych i technicznych o zasięgu międzynarodowym.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!