Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i podatki, kierowane są do osób, które: 

 • Chcą w prosty sposób zrozumieć zagadnienia z obszaru podatków i rachunkowości,
 • Ukończyły studia na kierunkach niefinansowych i poszukują systematycznej wiedzy i umiejętności z rachunkowości, prowadzenia ksiąg i podstawowych rozliczeń publicznoprawnych,
 • Poszukują wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości w celu przekwalifikowania oraz zmiany pracy, 
 • Pracują na stanowiskach nie księgowych, ale współpracują z działami finansowymi oraz partnerami i instytucjami zewnętrznymi,
 • Chcą założyć lub prowadzą działalność gospodarczą,
 • Chcą podjąć pracę w biurze rachunkowym i zdobyć niezbędną wiedzę do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Zarządzają firmą i poszukują wiedzy z zakresu organizacji rachunkowości i wykorzystania informacji księgowych. 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w obszarze księgowości, w szczególności z zakresu:

 • opodatkowania i norm prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • ewidencji i rozliczeń podatkowych małych podmiotów gospodarczych,
 • organizacji rachunkowości w firmie,
 • prowadzenia ewidencji księgowej,
 • podstawowej sprawozdawczości finansowej,

W programie studiów dużą część zajęć stanowią warsztaty komputerowe, aby słuchacze zdobyli konkretne umiejętności z zakresu samodzielnego prowadzenia ewidencji podatkowych małych podmiotów, prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu finansowo-księgowego w średnich i większych przedsiębiorstwach:

 • SYMFONIA  Finanse i Księgowość - 24 godziny
 • SYMFONIA  Mała księgowość  - 16 godzin
Dodatkowe korzyści i certyfikaty
 • Absolwenci zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych Symfonia Mała Księgowość (Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów) i Symfonia Finanse i Księgowość (pełna księgowość), 
 • Absolwenci mają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie obsługi programu Symfonia,
 • Słuchacze mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach: 

Księgowy – kod zawodu: 331301

Specjalista ds. Rachunkowości – kod zawodu: 241103 

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, warsztatów, 
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 184 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów lub przygotowanie praktycznej pracy końcowej,  
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY

Księgowi należą obecnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów w Polsce. Ponad połowa firm narzeka na brak pracowników w działach księgowości, a zarobki w tej grupie zawodowej kształtują się na bardzo atrakcyjnym poziomie. Studia podyplomowe "Rachunkowość i podatki" pozwalają na zdobycie kwalifikacji w nowym zawodzie przez osoby, które nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości. Absolwenci studiów będą mogli zarówno prowadzić księgowość we własnej działalności gospodarczej, jak również pracować w biurze rachunkowym lub zespole księgowym średniej lub dużej firmy lub instytucji. Współpraca z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ, wiodącą placówką kształcenia księgowych, umożliwiła przygotowanie programu i formuły studiów ukierunkowanych na praktyczną naukę księgowości z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych, a także potwierdzenie kwalifikacji egzaminem zawodowym i certyfikatem zgodnie z poziomami kompetencji zawodowych wg ISCO-08 oraz klasyfikacją zawodów i specjalności określoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Jan Wtulich, Opiekun merytoryczny.  

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, eksperci CEDOZ  specjaliści z zakresu: rachunkowości, podatków, prawa gospodarczego oraz ubezpieczeń społecznych. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia. 

Jan Wtulich - Dyrektor Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ - ekonomista z wykształcenia, biegły w zakresie finansów i rachunkowości oraz prawa podatkowego. Praktyk, wykładowca akademicki i autor wielu podręczników, książek i opracowań eksperckich z zakresu finansów i rachunkowości. W 1994 roku jako pomysłodawca i twórca założył CEDOZ Centrum Doskonalenia Zawodowego, które następnie przekształcił w Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ  Aktualnie pełni funkcję Dyrektora niepublicznej placówki oświatowej oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją projektów szkoleniowych w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i wyceny podmiotów gospodarczych.

Agnieszka Orłowska-Radziwiłł - Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Studiów Podyplomowych z rachunkowości finansowej i zarządczej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem w księgowości. Doświadczenie zawodowe z obszaru księgowości zdobywała w dużej międzynarodowej firmie z branży finansowej oraz w podmiotach świadczących profesjonalne usługi outsourcingowe z zakresu księgowości. Od sześciu lat prowadzi własne Biuro Rachunkowe, zapewniając obsługę księgową przedsiębiorcom a także w organizacjach pozarządowych: fundacjach i stowarzyszeniach. Wykładowca z zakresu księgowości oraz obsługi systemów finansowo-księgowych.

 Mirosława Zugaj - doradca podatkowy – posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Jest ekspertem we wspomaganiu podmiotów w kontaktach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi. Karierę zawodową rozpoczęła w Izbie Skarbowej w Warszawie w Wydziale Podatku od Towarów i Usług. Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Wiedzy o Integracji Europejskiej oraz Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień podatkowych.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!