Przejdź do treści

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 
PLAN STUDIÓW
Lp. Opis modułu i nazwa przedmiotu Liczba godzin
I Podstawy prawne działalności gospodarczej  12
1 Formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja działalności i obowiązki ewidencyjne   
2 System podatkowy w Polsce - wybrane zagadnienia 
II Ewidencje i rozliczenia podatkowe małych podmiotów gospodarczych  36
1 Zryczałtowane formy opodatkowania 


2 Podatkowa księga przychodów i rozchodów 
3 Przychody i koszty podatkowe w KPiR 
4 Pozostałe obowiązkowe ewidencje u mikro i małych przedsiębiorców 
5 Podatek VAT - wybrane zagadnienia
6 Obowiązki płatnika - podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS 
7 Ustalenie wyniku na działalności gospodarczej, rozliczenie roczne, odliczenie straty z lat ubiegłych 
8 Likwidacja działalności gospodarczej 
III Książka Przychodów i Rozchodów w praktyce z wykorzystaniem systemu Symfonia Mała Księgowość  - warsztaty komputerowe  16
1 Otwarcie i konfiguracja firmy 

2 Ewidencja dokumentów księgowych 
3 Ewidencja wynagrodzeń, składek ZUS właścicieli 
4 Zamknięcie miesiąca w KPiR - obowiązkowe ewidencje, rejestry i deklaracje podatkowe, pliki JPK
5 Zamknięcie roczne KPiR 
IV Rachunkowość finansowa - podstawy  64
1 Istota rachunkowości 


2 Majątek jednostki i źródła jego finansowania - Bilans
3 Operacje gospodarcze i konta księgowe
4 Dokumentowanie operacji gospodarczych 
5 Księgi rachunkowe - organizacja rachunkowości
6 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
7 Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe
8 Rozliczenia międzyokresowe
9 Rozrachunki i roszczenia
10 Rzeczowy majątek obrotowy
11 Przychody i koszty - segmenty działalności
12 Warianty ewidencyjne kosztów
13 Ustalanie wyniku finansowego
14 Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy
15 Zadanie całościowe od bilansu do bilansu - podsumowujące
V Rachunkowość bilansowa z aspektami podatkowymi, podstawowe sprawozdania finansowe - praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Excela 32
1 Ewidencja operacji gospodarczych 2 Koszty bilansowe i koszty podatkowe 
3 Kontrola poprawności księgowań - ZOiS 
4 Rejestry i deklaracje VAT 
5 Kalkulacja podatku dochodowego CIT i jego ewidencja 
6 Rachunek zysków i strat, ustalanie wyniku finansowego 
7 Bilans
VI Księgi rachunkowe w praktyce z wykorzystaniem systemu Symfonia Finanse i Księgowość - warsztaty komputerowe  24
1 Tworzenie nowej firmy, konfiguracja ustawień 

2 Tworzenie i modyfikacja planu kont, kartotek, słowników, rejestrów
3 Ewidencja dokumentów księgowych FVZ, FVS, PK, PZ, WZ, RK, LP, WB
4 Procedury zamknięcia miesiąca: rejestry i deklaracje VAT, pliki JPK, kalkulacja zaliczki CIT, bilans, RZiS, dzienniki księgowań, ZOiS 
RAZEM 184

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!