Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i podatki, kierowane są do osób, które: 

 • Chcą w prosty sposób zrozumieć zagadnienia z obszaru podatków i rachunkowości,
 • Ukończyły studia na kierunkach niefinansowych i poszukują systematycznej wiedzy i umiejętności z rachunkowości, prowadzenia ksiąg i podstawowych rozliczeń publicznoprawnych,
 • Poszukują wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości w celu przekwalifikowania oraz zmiany pracy, 
 • Pracują na stanowiskach nie księgowych, ale współpracują z działami finansowymi oraz partnerami i instytucjami zewnętrznymi,
 • Chcą założyć lub prowadzą działalność gospodarczą,
 • Chcą podjąć pracę w biurze rachunkowym i zdobyć niezbędną wiedzę do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Zarządzają firmą i poszukują wiedzy z zakresu organizacji rachunkowości i wykorzystania informacji księgowych. 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w obszarze księgowości, w szczególności z zakresu:

 • opodatkowania i norm prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • ewidencji i rozliczeń podatkowych małych podmiotów gospodarczych,
 • organizacji rachunkowości w firmie,
 • prowadzenia ewidencji księgowej,
 • podstawowej sprawozdawczości finansowej,

W programie studiów dużą część zajęć stanowią warsztaty komputerowe, aby słuchacze zdobyli konkretne umiejętności z zakresu samodzielnego prowadzenia ewidencji podatkowych małych podmiotów, prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu finansowo-księgowego w średnich i większych przedsiębiorstwach:

 • SYMFONIA  Finanse i Księgowość - 24 godziny
 • SYMFONIA  Mała księgowość  - 16 godzin
Dodatkowe korzyści i certyfikaty
 • Absolwenci zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych Symfonia Mała Księgowość (Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów) i Symfonia Finanse i Księgowość (pełna księgowość), 
 • Absolwenci mają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie obsługi programu Symfonia,
 • Słuchacze mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach: 

Księgowy – kod zawodu: 331301

Specjalista ds. Rachunkowości – kod zawodu: 241103 

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, warsztatów, 
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 184 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów lub przygotowanie praktycznej pracy końcowej,  
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 4 maja do 29 września danego roku. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Podatki kończą się egzaminem końcowym organizowanym na zakończenie studiów lub przygotowanie praktycznej pracy końcowej.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października, w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY

Księgowi należą obecnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów w Polsce. Ponad połowa firm narzeka na brak pracowników w działach księgowości, a zarobki w tej grupie zawodowej kształtują się na bardzo atrakcyjnym poziomie. Studia podyplomowe "Rachunkowość i podatki" pozwalają na zdobycie kwalifikacji w nowym zawodzie przez osoby, które nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości. Absolwenci studiów będą mogli zarówno prowadzić księgowość we własnej działalności gospodarczej, jak również pracować w biurze rachunkowym lub zespole księgowym średniej lub dużej firmy lub instytucji. Współpraca z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ, wiodącą placówką kształcenia księgowych, umożliwiła przygotowanie programu i formuły studiów ukierunkowanych na praktyczną naukę księgowości z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych, a także potwierdzenie kwalifikacji egzaminem zawodowym i certyfikatem zgodnie z poziomami kompetencji zawodowych wg ISCO-08 oraz klasyfikacją zawodów i specjalności określoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Jan Wtulich, Opiekun merytoryczny.  

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, eksperci CEDOZ  specjaliści z zakresu: rachunkowości, podatków, prawa gospodarczego oraz ubezpieczeń społecznych. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia. 

Jan Wtulich - Dyrektor Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ - ekonomista z wykształcenia, biegły w zakresie finansów i rachunkowości oraz prawa podatkowego. Praktyk, wykładowca akademicki i autor wielu podręczników, książek i opracowań eksperckich z zakresu finansów i rachunkowości. W 1994 roku jako pomysłodawca i twórca założył CEDOZ Centrum Doskonalenia Zawodowego, które następnie przekształcił w Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ  Aktualnie pełni funkcję Dyrektora niepublicznej placówki oświatowej oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją projektów szkoleniowych w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i wyceny podmiotów gospodarczych.

Agnieszka Orłowska-Radziwiłł - Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Studiów Podyplomowych z rachunkowości finansowej i zarządczej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem w księgowości. Doświadczenie zawodowe z obszaru księgowości zdobywała w dużej międzynarodowej firmie z branży finansowej oraz w podmiotach świadczących profesjonalne usługi outsourcingowe z zakresu księgowości. Od sześciu lat prowadzi własne Biuro Rachunkowe, zapewniając obsługę księgową przedsiębiorcom a także w organizacjach pozarządowych: fundacjach i stowarzyszeniach. Wykładowca z zakresu księgowości oraz obsługi systemów finansowo-księgowych.

 Mirosława Zugaj - doradca podatkowy – posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Jest ekspertem we wspomaganiu podmiotów w kontaktach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi. Karierę zawodową rozpoczęła w Izbie Skarbowej w Warszawie w Wydziale Podatku od Towarów i Usług. Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Wiedzy o Integracji Europejskiej oraz Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień podatkowych.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!