Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku ”Metody śledcze z kursem detektywistycznym” kierujemy w szczególności do:

 • pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych,
 • absolwentów uczelni wyższych,
 • pracowników służb mundurowych (Policja, SW),
 • pracowników wymiaru sprawiedliwości,
 • prawników i doradców podatkowych,
 • osób ubiegających się o licencję detektywistyczną,
 • osób zainteresowanych tematyką metod śledczych,
 • pracowników komórek kontroli i audytu,
 • pracowników organów ścigania,
 • niezależnych ekspertów i konsultantów, którzy chcę się specjalizować w metodach śledczych,
 • członków podmiotów zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych,
 • wszystkich osób, które chcą pozyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu metod śledczych oraz detektywistyki z uwzględnieniem różnych aspektów analizy powiązań oraz innych narzędzi wykorzystywanych przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Celem jest ponadto przygotowanie słuchaczy do pracy operacyjnej przy wykorzystaniu metod śledczych, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.
Studia podyplomowe „Metody śledcze z kursem detektywistycznym” przedstawiają nowy wymiar pozyskiwania i analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia białego wywiadu. Prezentują i wyjaśniają zastosowanie unikatowych narzędzi wspomagających proces analizy oraz zarządzania informacją w tym praktyczne aspekty analizy powiązań, a także inne narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie śledczej.

Dodatkowe korzyści

Dodatkowo w ramach studiów słuchacze oprócz przedmiotów praktycznych związanych z metodami śledczymi realizują w pełni program umożliwiający otrzymanie „Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa” – art. 29 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (tekst jedn. z 2020 r. poz. 129).

Studia te umożliwiają także współpracę w projektach realizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych:

 • udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach tematycznych organizowanych przez PTEiBS,
 • odbycie praktyk i nabycie doświadczenia zawodowego w jednostkach będących partnerami współpracującymi z PTEiBS,
 • realizacja projektów naukowych organizowanych przez PTEiBS w zakresie prawa, bezpieczeństwa i kryminalistyki.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów oraz egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU METODY ŚLEDCZE Z KURSEM DETEKTYWISTYCZNYM
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów oraz przekazuje „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa” w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 4 maja do 29 września danego roku. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Metody śledcze z kursem detektywistycznym kończą się egzaminem końcowym organizowanym w drugim semestrze studiów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października, w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY ORAZ WYKŁADOWCY

Studia podyplomowe "Metody śledcze z kursem detektywistycznym" stanowią nowatorskie rozwiązanie w ofercie Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. Pozwalają bowiem z jednej strony pozyskać teoretyczną wiedzę z zakresu prawa, bezpieczeństwa i kryminalistyki,  a z drugiej nabyć praktyczne umiejętności z tematyki metod śledczych, działań operacyjnych  i taktycznych różnych formacji mundurowych. Dodatkowo zakres oferowanych studiów obejmuje wszystkie przedmioty wymagane rozporządzeniem w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, co otwiera przyszłym absolwentom nowe horyzonty zawodowe. Mając na uwadze obecną sytuacje geopolityczną należy podkreślić, że wiedza i edukacja w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa staje się coraz bardziej pożądana i doceniana przez większość pracodawców na rynku pracy - Krzysztof Konopka, Opiekun merytoryczny.

Dr Krzysztof Konopka – Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Warszawie, Łomży i Ostrołęce z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, członek: Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, International Police Association, Ekspert PTEiBS, Certyfikowanym Trenerem Komendy Stołecznej Policji w dziedzinie kontroli i weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych oraz wykładowca akademicki Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej i Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Autor licznych publikacji i artykułów z zakresu prawa, bezpieczeństwa, kryminalistyki oraz ekonomii. Opiekun merytoryczny kierunku.

Prof. dr hab. Tomasz Kośmider – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, wcześniej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki (w latach 2012–2018 dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Akademii Obrony Narodowej/Akademii Sztuki Wojennej). Ukończył liczne kursy i szkolenia związane z tematyką bezpieczeństwa. Jest profesorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Autor i współautor blisko 200 opracowań naukowych: książek, artykułów, recenzji oraz ekspertyz, m.in. 18 projektów badawczych. Kierownik 4 projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów krajowych i zagranicznych. Wykonał kilkadziesiąt ekspertyz i innych opracowań na zamówienie instytucji publicznych i przedsiębiorców. Związany z wieloma podmiotami bezpieczeństwa. Członek stowarzyszeń naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz Bazy Ludzi Nauki Służb Mundurowych. Odznaczony Krzyżem Zasługi, Medalem Za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej. Laureat nagrody I stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016.

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL – Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL

Dr hab. Małgorzata Ganczar – Adiunkt Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, radca prawny. Specjalizuje się w problematyce prawa gospodarczego, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, zarządzania bezpieczeństwem informacji, cyberbezpieczeństwa. Zainteresowania naukowe obejmują informatyzację procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, wpływ nowych technologii  na prowadzenie działalności gospodarczej. Autorka publikacji, ekspertyz i opinii prawnych w tym zakresie.

Mł. insp. dr Mirosław Bednarski – radca prawny, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów KSP w Warszawie, Dyrektor Biura Prawnego Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, wykładowca Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. Autor licznych publikacji i artykułów naukowych.

Dr Wiesław Zawadzki – adiunkt Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości i Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, Wiceprezes Aeroklubu w Białymstoku.

Dr Patrycja Mencel – doktor nauk prawnych specjalizująca się w dziedzinie kryminalistyki. Adwokat. Dyrektor Biura Śledczego Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych. Autorka licznych publikacji naukowych o tematyce związanej z zaginięciami, samobójstwami, porwaniami, wykorzystaniem innowacyjnych technologii w systemie poszukiwania osób zaginionych.

Mgr Mikołaj Mieszkalski – detektyw (właściciel biura detektywistycznego Umbra&Partnerzy), Dyrektor Biura Detektywistycznego Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych. Absolwent Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Kom. Michał Podbielski – ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych.

Mgr Jan Gołębiowski – polski psycholog kryminalny, biegły sądowy, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, autor licznych publikacji na temat profilowania nieznanych sprawców przestępstw. Dyrektor Biura Psychologii Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych. Jest autorem pierwszej w Polsce monografii na temat profilowania kryminalnego – „Profilowanie kryminalne. Wprowadzenie do sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw” (wyd. Logos, 2008, wyd. II Centrum Psychologii Kryminalnej, 2017). Był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, a także Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej. W 2010 r. założył Centrum Psychologii Kryminalnej.

Mgr Marek Lisowicz – specjalista kryminalistyki i kryminologii, ratownik zawodowy GOPR, ratownik WOR, przewodnik psów do lokalizacji identyfikacji zapachu zwłok ludzkich, biegły z zakresu poszukiwania zwłok ludzkich, Kierownik wypraw ratowniczo-poszukiwawczych.

PARTNERZY KIERUNKU

Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych z siedzibą w Warszawie jest dobrowolnym, trwałym, demokratycznym i samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, zrzeszającym przede wszystkim ekspertów i biegłych sądowych, przedstawicieli zawodów pokrewnych oraz osoby ubiegające się o uzyskanie powyższych tytułów, jak i sympatyków, a także wszelkie osoby zainteresowane działalnością w ramach wymienionych zawodów.

PTEiBS stanowi organ doradczy instytucjom państwowym, jednostkom wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej, samorządu terytorialnego, służbom mundurowym, korporacjom i osobom prywatnymi. Eksperci i biegli sądowi PTEiBS świadczą pomoc na rzecz sądów, prokuratur, kancelarii prawnych, policji, straży miejskiej, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, banków i uczelni wyższych oraz instytutów naukowych. Dodatkowo Stowarzyszenie organizuje szkolenia w ramach działalności statutowej w szczególności zawodowe, pokazy, wystawy, konferencje naukowe, seminaria, warsztaty.

 

Umbra Detektywi & Partnerzy - to agencja detektywistyczna posiadająca wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez MSWiA. Agencja zrzesza w swoich strukturach doświadczonych oraz licencjonowanych detektywów. Zespół tworzą również mediator, broker informacji, informatyk, psycholog oraz prawnicy wyspecjalizowani w prawie karnym, gospodarczym oraz cywilnym.

Pracownicy Umbra Detektywi & Partnerzy systematycznie odbywają szkolenia celem podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Główna siedziba agencji mieści się we Wrocławiu natomiast swój oddział posiada również w Warszawie. Działania detektywistyczne prowadzone są na terenie całego kraju oraz poza nim. Każdorazowo przystępując do czynności detektywistycznych dokonywane są szczegółowe analizy materiału bazowego oraz wnikliwe rozpoznanie dotyczące przedmiotu zlecenia. Następnie odbywa się realizacja, aby finalnie przekazać klientowi raport z usługi detektywistycznej.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!