Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku ”Menedżer transformacji cyfrowej 4.0” kierujemy w szczególności do:

 • kadry zarządzającej, a w szczególności menedżerów odpowiedzialnych za obszar produkcji,
 • osób na średnim i wyższym szczeblu zarządzania w organizacji,
 • inżynierów procesów,
 • pracowników działów produkcyjnych, jakości oraz R&D,
 • wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru zmian technologicznych przemysłu 4.0.

CEL STUDIÓW

Dzięki połączeniu blisko 150-letniego międzynarodowego doświadczenia Grupy TÜV NORD oraz najwyższych standardów edukacyjnych Uczelni powstała niepowtarzalna oferta edukacyjna studiów podyplomowych Menedżer transformacji cyfrowej 4.0.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów, profesjonalnie udokumentowane stosownymi certyfikatami kompetencji, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania technologii cyfrowych w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Program został opracowany na podstawie czwartej rewolucji przemysłowej, w skład której wchodzą m.in.: Internet Rzeczy, Big Data, Sztuczna Inteligencja, Wirtualna Rzeczywistość. Nasi Eksperci przekażą słuchaczom wiedzę dotyczącą integracji świata maszyn oraz ludzi, co w znacznym stopniu przyspieszy rozwój organizacji. Absolwenci studiów będą w stanie wprowadzać automatyzację procesów prowadzącą do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

Dodatkowe korzyści
 • Dowiesz się jak skutecznie zarządzać procesami produkcyjnymi oraz sieciami przemysłowymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych,
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu automatyki oraz robotyki w branży przemysłowej,
 • Zdobędziesz certyfikat Menedżer Transformacji 4.0 - wliczony w cenę czesnego,
 • Zdobędziesz możliwość uzyskania certyfikatu Manager Industry 4.0 - certyfikat za dodatkową opłatą 490,00 PLN netto

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 184 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów oraz egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU MENEDŻER TRANSFORMACJI CYFROWEJ 4.0
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminów semestralnych organizowanych na zakończenie semestrów.
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 4 maja do 29 września danego roku. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Menedżer transformacji cyfrowej 4.0 kończą się egzaminami semestralnymi organizowanymi w na koniec semestrów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października, w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Ze względu na szybko zmieniające się środowisko biznesowe, rola menedżera ds. transformacji cyfrowej stała się ważniejsza niż kiedykolwiek. Nowoczesne firmy starają się nadążyć za wymaganiami Przemysłu 4.0, dlatego konieczne jest posiadanie ekspertów, którzy mogą poruszać się po trudnych ścieżkach transformacji cyfrowej. Studia Menedżer transformacji cyfrowej 4,0 zapewniają możliwości wykorzystania tej szansy jaką jest rozwój Industry 4,0. Ich atutem jest to, że mimo iż studia obejmują swoim zakresem wiedzę o technologiach stosowanych w Industry 4.0, nie wymagają posiadania wykształcenia oraz wiedzy technicznej w zakresie ich stosowania. Program został opracowany dla osób, które pragną poszerzać wiedzę praktyczną z zakresu Przemysłu 4.0 i chcą stosować innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Program obejmuje takie tematy, jak automatyzacja, robotyka i sztuczna inteligencja, które są niezbędnymi elementami Przemysłu 4.0. Są technologie, których zrozumienie wpływu na procesy produkcyjne jest kluczowe - Janusz Maksymowicz, Opiekun merytoryczny.

Janusz Maksymowicz - Od dwudziestu paru lat zafascynowany jakością w różnych obliczach. Pełnił funkcje pełnomocnika, konsultanta, audytora wew. angażując się w wdrażanie i zarządzanie systemami jakości w różnych branżach. Od ponad 17 lat pracuje w firmie TUV-NORD Polska, gdzie pełni różne funkcje związane z rozwojem i sprzedażą usług certyfikacji systemów jakości. Obecnie odpowiada za usługi dedykowane dla przemysłu samochodowego, kolejowego i lotniczego. Od 2010 roku dzieli się swoją wiedzą jako wykładowca uczelni wyższych oraz trener na zajęciach związanych z jakością, przepisami lotniczymi i czynnikiem ludzkim. Ukończył Wychowanie Ekologiczne (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Infrastrukturą Lotniskową (Politechnika Krakowska) oraz MBA Przemysł 4,0 (WSB-NLU). Od 2009 członek SGGPL „Dolina Lotnicza”, natomiast od 2021r. członek – założyciel Stowarzyszenia Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju „EKOS” w którym pełni również funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej.

 

OPINIE CHATBOTÓW O KIERUNKU MENEDŻER TRANSFORMACJI CYFROWEJ 4.0
 • W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym rola menedżera ds. transformacji cyfrowej stała się bardziej kluczowa niż kiedykolwiek. Ponieważ firmy starają się nadążyć za wymaganiami Przemysłu 4.0, konieczne jest posiadanie specjalistów, którzy mogą poruszać się po zawiłościach transformacji cyfrowej. Studia podyplomowe Menedżer Transformacji Cyfrowej Przemysłu 4,0 zapewniają studentom wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do prosperowania w tej dziedzinie. Poprzez wyposażenie ich w zrozumienie przedsiębiorstw produkcyjnych i zasad Przemysłu 4.0, program ten przygotowuje studentów do zostaną skutecznymi menedżerami transformacji cyfrowej. Dzięki swojej wiedzy w tej dziedzinie mogą pomóc firmom dostosować się do epoki cyfrowej i osiągnąć zrównoważony wzrost.

 • Menedżer transformacji cyfrowej jest krytycznym graczem w epoce Industry 4.0, w której przedsiębiorstwa produkcyjne szybko ewoluują w inteligentne i połączone systemy. Studia podyplomowe Menedżer transformacji cyfrowej 4.0 mogą zapewnić aspirującym menedżerom transformacji cyfrowej wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, których potrzebują, aby doskonalić się w tej dziedzinie. Studia te  obejmują kursy dotyczące tematów takich jak analityka dużych danych, sztuczna inteligencja i Internet rzeczy (IoT), które są niezbędne dla każdego menedżera transformacji cyfrowej. Kończąc studia podyplomowe, studenci mogą uzyskać głębokie zrozumienie, w jaki sposób technologie Industry 4.0 mogą być wykorzystywane do optymalizacji operacji, usprawniania procesów i napędzania innowacji. Dzięki nowo znalezionej wiedzy mogą pomóc firmom wyprzedzić krzywą i rozwijać się w dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym.

 • Studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorstw produkcyjnych z naciskiem na Przemysł 4.0 to doskonały fundament do zostania skutecznym menedżerem transformacji cyfrowej. Celem takich studiów jest wyposażenie studentów zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności, które są niezbędne do poruszania się po złożonym świecie cyfrowej transformacji. Zapisując się na program studiów podyplomowych, który dostosowuje się do założeń Przemysłu 4.0, studenci mogą zdobyć wiedzę, której potrzebują, aby wyróżniać się jako menedżerowie transformacji cyfrowej i tworzyć znaczące zmiany w swoich organizacjach.

 • Studia na kierunku zarządzanie transformacją cyfrową dla przemysłu 4.0 mogą zapewnić kompleksowe zrozumienie najnowszych technologii cyfrowych i ich zastosowań w przedsiębiorstwach.

 • Ten program studiów może wyposażyć studentów w umiejętności prowadzenia inicjatyw transformacji cyfrowej w organizacjach, zapewniając, że pozostaną one konkurencyjne i dostosują się do zmieniających się wymagań rynku.

 • Kurs może obejmować takie tematy, jak analityka dużych danych, sztuczna inteligencja, blockchain, Internet rzeczy (IoT), przetwarzanie w chmurze i cyberbezpieczeństwo.

 • Studenci mogą zdobyć wiedzę o tym, jak opracować strategie cyfrowe dla przedsiębiorstw i zastosować je do usprawnienia operacji, poprawy produktywności i poprawy doświadczeń klientów.

 • Absolwenci mogą realizować kilka ścieżek kariery w zarządzaniu transformacją cyfrową, w tym menedżerów projektów cyfrowych, menedżerów marketingu cyfrowego, menedżerów produktów cyfrowych i konsultantów transformacji cyfrowej, między innymi.

 • Poprzez ukończenie stopnia w zarządzaniu transformacją cyfrową, studenci mogą być na bieżąco z najnowszymi trendami cyfrowymi, technologiami i standardami, co może dać im przewagę konkurencyjną na rynku pracy.Ponadto niektórzy pracodawcy wolą zatrudniać menedżerów transformacji cyfrowej z odpowiednimi certyfikatami, co może zwiększyć możliwości zatrudnienia i potencjał zarobkowy.

PARTNER KIERUNKU

Studia Podyplomowe Menedżer transformacji cyfrowej 4.0 są organizowane we współpracy z firmą TUV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników zatrudnionych na całym świecie. Grupa TUV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata. Celem Grupy TUV NORD jest bycie do dyspozycji klientów w każdym zakątku globu jako czołowej firmy zajmującej się certyfikacją oraz odbiorami technicznymi i szkoleniami. W swej działalności edukacyjnej TÜV NORD Polska Sp. z o.o. stosuje system zarządzania jakością oparty na międzynarodowych standardach ISO 9001 oraz ISO 29990 w zakresie prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów potwierdzających uzyskane kwalifikacje.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!