Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku ”Menedżer systemu zarządzania energią” kierujemy w szczególności do:

 • pracowników odpowiedzialnych za obszar energetyki, w szczególności inżynierów utrzymania ruchu oraz dyrektorów technicznych,
 • przedsiębiorców, którzy w obliczu rosnących cen energii chcą poprawić efektywność energetyczną procesów i zminimalizować zużycie energii,
 • kadry zarządzającej zaangażowanej w realizację polityki energetycznej przedsiębiorstwa,
 • audytorów energetycznych,
 • głównych energetyków,
 • wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru zarządzania energią.

CEL STUDIÓW

Dzięki połączeniu blisko 150-letniego międzynarodowego doświadczenia Grupy TÜV NORD oraz najwyższych standardów edukacyjnych Uczelni powstała niepowtarzalna oferta edukacyjna studiów podyplomowych Menedżer systemu zarządzania energią.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów, profesjonalnie udokumentowane stosownymi certyfikatami kompetencji, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z niezbędną wiedzą i umiejętnościami z zakresu zarządzania energią, która zwiększy skuteczność działań służących zminimalizowaniu jednostkowego zużycia energii. Program studiów został przygotowany tak, aby kształtować i  rozwijać umiejętności w zakresie planowania, wdrażania i nadzorowania zmian związanych z poprawą efektywności energetycznej. Dodatkowo nasi Eksperci przekażą słuchaczom wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania wraz z rozwojem kompetencji miękkich.

Dodatkowe korzyści
 • Dowiesz się jak skutecznie przeprowadzić audyt i przegląd energetyczny przedsiębiorstwa oraz jak zarządzać projektami optymalizacyjnymi,
 • Nauczysz się jak poprawić efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie,
 • Zdobędziesz możliwość uzyskania certyfikatu Managera ISO 50001 - certyfikat za dodatkową opłatą 350,00 PLN netto,
 • Zdobędziesz możliwość uzyskania certyfikatu Auditora Wewnętrznego ISO 50001 - certyfikat za dodatkową opłatą 350,00 PLN netto

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 174 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów oraz egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU MENEDŻER SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminów semestralnych oraz obrony projektu końcowego.
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 4 maja do 29 września danego roku. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Menedżer systemu zarządzania energią kończą się egzaminami semestralnymi oraz obroną projektu końcowego.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października, w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Mariusz Gołąb - Inżynier ochrony środowiska, łączący zarządzanie w obszarze ESG  z doświadczeniem handlowym i marketingowym. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka. W 2011 ukończył program stażowy z zakresu zaawansowanej analizy chemicznej wód w Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (Wiesbaden, Niemcy). Po powrocie do Polski zaangażował się w badania emisji gazów i pyłów do powietrza w licznych zakładach produkcyjnych na terenie całego kraju. Od 2012 roku związany również z handlem i marketingiem. Autor licznych koncepcji i strategii marketingowych. Koordynator kampanii sprzedażowych. Organizator i moderator wydarzeń związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem (m.in. cykl webinariów „4 Kwadranse z Energią”, czy konferencja „Forum Efektywnego Zarządzania Energią”). Od 2014 r. związany z TÜV NORD Polska Sp. z o.o., gdzie obecnie pełni funkcję Senior Managera ds. Ochrony Środowiska, wspierając klientów w osiąganiu celów środowiskowych, ograniczaniu śladu węglowego, poprawie efektywności energetycznej procesów i wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju jako strategii biznesowej, przynoszącej wymierne korzyści ekonomiczne.

PARTNER KIERUNKU

Studia Podyplomowe Menedżer systemu zarządzania energią są organizowane we współpracy z firmą TUV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników zatrudnionych na całym świecie. Grupa TUV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata. Celem Grupy TUV NORD jest bycie do dyspozycji klientów w każdym zakątku globu jako czołowej firmy zajmującej się certyfikacją oraz odbiorami technicznymi i szkoleniami.
W swej działalności edukacyjnej TÜV NORD Polska Sp. z o.o. stosuje system zarządzania jakością oparty na międzynarodowych standardach ISO 9001 oraz ISO 29990 w zakresie prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów potwierdzających uzyskane kwalifikacje.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!