Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Menedżer Jakości kierujemy w szczególności:

 • do wszystkich osób, które planują rozwijać swoją karierę zawodową i stać się specjalistami ds. zarządzania jakością,
 • do przedsiębiorstw kładących nacisk na jakość produktów i świadczonych przez siebie usług,
 • do firm planujących rozwój, zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych rynków,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru zarządzania jakością.

CEL STUDIÓW

Dzięki połączeniu blisko 150-letniego międzynarodowego doświadczenia Grupy TÜV NORD oraz najwyższych standardów edukacyjnych Uczelni powstała niepowtarzalna oferta edukacyjna studiów podyplomowych Menedżer Jakości.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów, profesjonalnie udokumentowane stosownymi certyfikatami kompetencji, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań menedżerskich w poszczególnych obszarach zarządzania jakością.

Dodatkowe korzyści i certyfikaty

Znaczącym atutem tych studiów są rozpoznawalne certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje, uznawane w Polsce i w Europie. Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania za dodatkową opłatą następujących certyfikatów:

 • Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością (Akredytacja PCA),
 • Menedżer Jakości (Akredytacja PCA),
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (TÜV NORD Polska).

Warunkiem otrzymania ww. certyfikatów jest zdanie egzaminów oraz spełnienie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie doświadczenia zawodowego.

 • Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania jakością w różnych organizacjach oraz do profesjonalnego przeprowadzania auditów wewnętrznych.
 • Program studiów wzbogacony jest o inne systemy zarządzania (system zarządzania środowiskowego –wg ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wg ISO 45001 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji – wg ISO/IEC 27001).

Praktyczny charakter studiów

Podczas zajęć słuchacze poznają aspekty zarządzania jakością oraz techniki motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji.

Słuchacze potrafią samodzielnie planować i przeprowadzać audity oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością. Poznają korzyści zarządzania zorientowanego procesowo, jak również potrafią samodzielnie planować, realizować i oceniać projekty, poznają narzędzia i techniki poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań, łącznie z technikami identyfikowania, oceny i zarządzania  ryzykiem.

Ponadto, uczestnicy dowiedzą się na czym polega społeczna odpowiedzialność w biznesie (CSR), w zakresie ładu korporacyjnego, praw człowieka, praktyk w miejscu pracy, środowiska, uczciwych praktyk rynkowych, kwestii konsumenckich oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 176 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU MENEDŻER JAKOŚCI

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY 

Andrzej Żukowski - Dyrektor ds. Edukacji TUV NORD Polska Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Auditor Wiodący TUV NORD CERT oraz trener i wykładowca w zakresie systemów zarządzania, z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym. Uznany przez International Register of Certificated Auditors UK (IRCA) Wykładowca Wiodący w zakresie Quality Management Systems, prowadzący renomowane kursy dla Auditorów Wiodących QMS.
W ramach studiów podyplomowych prowadził i w dalszym ciągu realizuje na wielu Uczelniach w kraju, zajęcia związane
z zarządzaniem i auditowaniem systemów zarządzania.

Kadrę wykładowców którzy prowadzą zajęcia w ramach studiów stanowią trenerzy-praktycy, często z doświadczeniem menedżerskim, auditorskim i pedagogicznym, profesjonalnie przygotowani w zakresie technik prowadzenia szkoleń, wykładów czy warsztatów.

   PARTNER KIERUNKU

Studia realizowane pod patronatem TUV NORD Polska

Studia Podyplomowe Zarządzanie Jakością są organizowane we współpracy z firmą TUV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania.

Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników zatrudnionych na całym świecie. Grupa TUV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata. Celem Grupy TUV NORD jest bycie do dyspozycji klientów w każdym zakątku globu jako czołowej firmy zajmującej się certyfikacją oraz odbiorami technicznymi i szkoleniami.

W swej działalności edukacyjnej TÜV NORD Polska Sp. z o.o. stosuje system zarządzania jakością oparty na międzynarodowych standardach ISO 9001 oraz ISO 29990 w zakresie prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów potwierdzających uzyskane kwalifikacje.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!