Przejdź do treści

KOSZTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

OPŁATA JEDNORAZOWA – 5 000,00 PLN

OPŁATY SEMESTRALNE

  • I semestr – 2 500,00 PLN
  • II semestr – 2 500,00 PLN

OPŁATA REKRUTACYJNA – 200,00 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności z tytułu czesnego na maksymalnie 4 raty w ciągu roku akademickiego:

I rata – 1 375,00 PLN (płatność w październiku danego roku akademickiego)

II rata – 1 375,00 PLN (płatność grudniu danego roku akademickiego)

III rata – 1 375,00 PLN (płatność w marcu danego roku akademickiego)

IV rata – 1 375,00 PLN (płatność w maju danego roku akademickiego)*

 * Szczegółowe terminy płatności, wskazane są w umowie zawartej pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.

 

Wpłaty powinny być wnoszone na podany poniżej rachunek bankowy Uczelni: 

Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

INFORMACJA O NIEKTÓRYCH FORMACH FINANSOWANIA STUDIÓW ORAZ PRZYZNAWANIU BONIFIKAT W CZESNYM 

  • Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UTH, którzy nie zalegają z opłatami za studia na dzień podpisania umowy i którzy mają prawo bycia słuchaczami studiów podyplomowych, są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
  • Od absolwentów UTH, którzy posiadają dyplom studiów I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, w przypadku kontynuacji nauki w UTH na studiach podyplomowych nie będzie pobierana opłata rekrutacyjna,
  • Absolwentom UTH, może przysługiwać dodatkowa bonifikata w czesnym za II semestr studiów lub za ostatnią ratę płatności czesnego. Szczegółowe informacje o warunkach bonifikaty można uzyskać w Centrum Studiów Podyplomowych UTH,
  • Bonifikaty przyznawane są na pisemny wniosek zainteresowanego i należy go składać przed rozpoczęciem zajęć na studiach podyplomowych,
  • Liczba słuchaczy otrzymujących bonifikaty nie może przekroczyć 15% słuchaczy przyjętych na jeden kierunek studiów podyplomowych. Decyzje w sprawie bonifikat w opłatach za studia podyplomowe podejmuje Rektor UTH (lub osoba przez niego upoważniona),
  • Bonifikaty nie łączą się. 
  1. Kandydaci na studia podyplomowe spełniający określone warunki mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów przez Urząd Pracy.
  2. Kandydaci na studia podyplomowe, mogą korzystać z finansowania nauki przez Zakład Pracy – w tym celu składają stosowny wniosek o wystawienie Faktury VAT za usługę edukacyjną. Faktury VAT wystawiane są po dokonanej płatności na wniosek studenta w ciągu 7 dni od daty wpływu środków na  rachunek bankowy Uczelni.
Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!