Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Menedżer Jakości kierujemy w szczególności:

 • do wszystkich osób, które planują rozwijać swoją karierę zawodową i stać się specjalistami ds. zarządzania jakością,
 • do przedsiębiorstw kładących nacisk na jakość produktów i świadczonych przez siebie usług,
 • do firm planujących rozwój, zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych rynków,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru zarządzania jakością.

CEL STUDIÓW

Dzięki połączeniu blisko 150-letniego międzynarodowego doświadczenia Grupy TÜV NORD oraz najwyższych standardów edukacyjnych Uczelni powstała niepowtarzalna oferta edukacyjna studiów podyplomowych Menedżer Jakości.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów, profesjonalnie udokumentowane stosownymi certyfikatami kompetencji, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań menedżerskich w poszczególnych obszarach zarządzania jakością.

Dodatkowe korzyści i certyfikaty

Znaczącym atutem tych studiów są rozpoznawalne certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje, uznawane w Polsce i w Europie. Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania za dodatkową opłatą następujących certyfikatów:

 • Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością (Akredytacja PCA),
 • Menedżer Jakości (Akredytacja PCA),
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (TÜV NORD Polska).

Warunkiem otrzymania ww. certyfikatów jest zdanie egzaminów oraz spełnienie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie doświadczenia zawodowego.

 • Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania jakością w różnych organizacjach oraz do profesjonalnego przeprowadzania auditów wewnętrznych.
 • Program studiów wzbogacony jest o inne systemy zarządzania (system zarządzania środowiskowego –wg ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wg ISO 45001 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji – wg ISO/IEC 27001).

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW

Podczas zajęć słuchacze poznają aspekty zarządzania jakością oraz techniki motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji.
Słuchacze potrafią samodzielnie planować i przeprowadzać audity oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością. Poznają korzyści zarządzania zorientowanego procesowo, jak również potrafią samodzielnie planować, realizować i oceniać projekty, poznają narzędzia i techniki poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań, łącznie z technikami identyfikowania, oceny i zarządzania  ryzykiem.
Ponadto, uczestnicy dowiedzą się na czym polega społeczna odpowiedzialność w biznesie (CSR), w zakresie ładu korporacyjnego, praw człowieka, praktyk w miejscu pracy, środowiska, uczciwych praktyk rynkowych, kwestii konsumenckich oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU MENEDŻER JAKOŚCI
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 6 maja do 30 września 2024 r. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Menedżer Jakości kończą się zaliczeniem wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października,  w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy  zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

"Jeżeli ktoś chce zostać w tym samym miejscu, musi bardzo się starać i szybko biec, a kto chce wyprzedzić i być w innym miejscu, musi biec dwa razy szybciej" (Lewis Carroll). W myśl dzisiaj funkcjonujących wymagań oznacza to, że kwalifikacje starzeją się szybko a raz zdobyta wiedza musi być regularnie odświeżana i uzupełniana o nowe wiadomości. Uzyskane wykształcenie nie jest już jedyną wytyczną ciągłego doskonalenia zawodowego. Nowo powstałe lub ciągle ewoluujące dziedziny i coraz to wyższe wymagania rodzą zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę Specjalistów - Menedżerów, których wiedza i umiejętności muszą być w sposób profesjonalny udokumentowane. Studia podyplomowe na kierunku Menedżer Jakości to ciekawa propozycja dla wszystkich osób, których interesują mechanizmy stojące za efektywną organizacją pracy. Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu jakością można osiągnąć doskonałe wyniki i znacznie poprawić działanie całego przedsiębiorstwa oraz osiągnąć wysoką pozycję konkurencyjną na rynku.”- Andrzej Żukowski, Opiekun merytoryczny.

Andrzej Żukowski - Dyrektor ds. Edukacji TUV NORD Polska Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Auditor Wiodący TUV NORD CERT oraz trener i wykładowca w zakresie systemów zarządzania, z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym. Uznany przez International Register of Certificated Auditors UK (IRCA) Wykładowca Wiodący w zakresie Quality Management Systems, prowadzący renomowane kursy dla Auditorów Wiodących QMS.
W ramach studiów podyplomowych prowadził i w dalszym ciągu realizuje na wielu Uczelniach w kraju, zajęcia związane z zarządzaniem i auditowaniem systemów zarządzania.

Dariusz Kłosowski - doktor nauk ekonomicznych. Trener/wykładowca, coach, konsultant/doradca – auditor. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług specjalistycznych związanych ze standaryzowanymi systemami zarządzania jak również doświadczenie menedżerskie. Ukończył wiele szkoleń w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania, komunikacji i różnych aspektów dotyczących funkcjonowania organizacji, w tym również zagranicznych (Japonia, Niemcy). Opracował kilkadziesiąt publikacji w zakresie systemowego zarządzania i przedsiębiorczości. Specjalizuje się w zagadnieniach podejścia procesowego, standaryzacji i doskonalenia oraz implementacją znormalizowanych systemów zarządzania. Stawia na podejście praktyczne a swoje usługi świadczy w zakresie rożnych standardów zarządzania, zarówno ogólnych jak i branżowych (np. ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949, EN 15038, ISO 22716 i wiele innych), dla firm różnej wielkości i z różnych lokalizacji Polski.  

Jarosław Wojcieszek - dr nauk humanistycznych, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży oraz zarządzania, trener, coach. Konsultant w zakresie wdrażania systemów zarządzania m.in. ISO 9001, ISO 27001, ISO 50001, wdrażania polityki bezpieczeństwa informacji, trener systemów zarządzania, Administrator Bezpieczeństwa Informacji – funkcja LABI w międzynarodowej organizacji rynku informatycznego. W latach 2004-2008 adiunkt w katedrze Amerykanistyki i Mass Mediów WSMiP UŁ. Dwukrotnie, w latach 2014-2016, pełnił rolę mentora w programie Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego.  Jedyny w Polsce trener licencjonowany przez Ziglar Inc. w Dallas USA do prowadzenia programów szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii Ziga Ziglara. Liczne szkolenia w Polsce i za granicą.

Andrzej Bielecki - osoba o szerokich horyzontach i wszechstronnej wiedzy, absolwent Wydziału Filologii polskiej i słowiańskiej oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Nieustannie poszerza swoją wiedzę o czym świadczy dyplom Studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz szeregu szkoleń. W równie barwny sposób prezentuje się Jego życiorys zawodowy. Sześcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej stanowi nieocenioną pomoc w pełnionej obecnie funkcji trenera. Ponadto, może się poszczycić wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania oraz bankowości. O Jego kreatywności i przedsiębiorczości świadczy także fakt podjęcia się trudnego przedsięwzięcia, jakim było stworzenie własnej firmy konsultingowej. Obecnie Jego życie zawodowe łączy się z Jednostką Certyfikującą TÜV NORD Polska. Jest wykładowcą i auditorem. Bogate doświadczenia zawodowe przekładają się na wysoką jakość prowadzonych szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania Jakości. Za swój największy sukces uważa uznanie ze strony osób szkolonych oraz informacje zwrotne dotyczące wagi przekazywanych podczas szkoleń informacji oraz ich wpływu na usprawnianie pracy przedsiębiorstw reprezentowanych przez uczestników szkoleń i kursów.

Krzysztof Smogorzewski - Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Informatycznych. Technik Zarządzania ze specjalnością Systemy Zarządzania w Telekomunikacji oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na Wydziale Ekonomicznym w zakresie Zarządzania Projektami.  Od 1994 roku w Spółkach sektora telekomunikacyjnego na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze zarządzania projektami oraz systemowego zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w tym danymi osobowym i informacjami niejawnymi – kompetencje poparte praktyką oraz stosownymi certyfikatami. Doświadczenie w zarządzaniu projektami dot. wdrożenia i utrzymania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartych na wymaganiach ISO 27001 / ISO 27002 / ISO 27005 / ISO 31000 / ISO 270018. Ponadto od 2015 roku jest certyfikowanym trenerem TUV NORD Polska w zakresie w/w standardów dot. zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od 2016 roku pracuje w TÜV NORD Polska na stanowisku audytora wiodącego dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz zarządzania jakością (ISO 9001).

Kadrę wykładowców którzy prowadzą zajęcia w ramach studiów stanowią trenerzy-praktycy, często z doświadczeniem menedżerskim, auditorskim i pedagogicznym, profesjonalnie przygotowani w zakresie technik prowadzenia szkoleń, wykładów czy warsztatów.

PARTNER KIERUNKU

Studia Podyplomowe Menedżer jakości są organizowane we współpracy z firmą TUV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników zatrudnionych na całym świecie. Grupa TUV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata. Celem Grupy TUV NORD jest bycie do dyspozycji klientów w każdym zakątku globu jako czołowej firmy zajmującej się certyfikacją oraz odbiorami technicznymi i szkoleniami. W swej działalności edukacyjnej TÜV NORD Polska Sp. z o.o. stosuje system zarządzania jakością oparty na międzynarodowych standardach ISO 9001 oraz ISO 29990 w zakresie prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów potwierdzających uzyskane kwalifikacje.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!