KADRY I PŁACE 

 Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe na kierunku Kadry i Płace, kierujemy w szczególności:

 • do osób przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac,
 • do osób aktywnych zawodowo, specjalizujących się w dziedzinach kadr i płac, które pragną doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje w tych obszarach oraz potwierdzić nabyte kompetencje świadectwem ukończenia studiów podyplomowych,
 • do osób, które myślą o zdobyciu nowych, dodatkowych umiejętności i uprawnień – certyfikaty zawodowe: specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr,
 • do osób chcących samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo - płacowe we własnej działalności gospodarczej,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru kadr i płac.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

Program studiów obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo- płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach.

Dodatkowe korzyści i certyfikaty

 • Absolwenci posiadają umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do sprawnego rozliczania i prowadzenia ewidencji kadrowo – płacowej,
 • Absolwenci mają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie obsługi programu Symfonia.

Słuchacze, za dodatkową opłatą, mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach:

 • Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310),
 • Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307),

 

ORGANIZACJA STUDIÓW 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 182 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU KADRY I PŁACE 

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, eksperci CEDOZ, specjaliści z zakresu: wynagrodzeń, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości, podatków oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

 

Iwona Wołkiewicz - doświadczony specjalista w zakresie szeroko pojętego HR z bogatym doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Posiada ogromną wiedzę z zakresu „twardego HR” (Kadry - Prawo Pracy) jak również z jego „miękkiej” części – rekrutacja, szkolenia. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie. Na bieżąco pogłębia swoją wiedzę merytoryczną z zakresu prawa pracy uczestnicząc w licznych konferencjach kadrowych, uważnie śledząc wszystkie wchodzące zmiany dotyczące prawa pracy: ustawy, rozporządzenia, oraz najświeższe orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

Jakub Ziarno - prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy. Przez 4 lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie zatrudnienia w Inspekcji Pracy ukończył roczną aplikację inspektorską w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Od wielu lat zajmuje się działalnością doradczą i szkoleniową dla służb kadrowych i pracodawców. Jest autorem licznych opracowań z zakresu prawa pracy. Był reaktorem naczelnym kilku czasopism i portali dla specjalistów kadrowo-płacowych.

 

Marzena Jasińska - od ponad 20 lat zajmuje się praktycznymi zagadnieniami w zakresie kalkulacji wynagrodzeń. Praktykę zawodową zdobywała w firmach outsourcingowych na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich sprawując nadzór merytoryczny nad świadczonymi usługami w zakresie payrollu. Jest odpowiedzialna za procesy kadrowo - płacowe w dużej firmie handlowej zatrudniającej ponad 800 pracowników, w której kieruje Działem Kadr i Płac. Doświadczony szkoleniowiec, którego zajęcia są bardzo dobrze oceniane przez słuchaczy. Z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ związana od 2005 r.

 

Mirosława Zugaj - doradca podatkowy, Menedżer – posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Jest ekspertem we wspomaganiu podmiotów w kontaktach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi. Karierę zawodową rozpoczęła w Izbie Skarbowej w Warszawie w Wydziale Podatku od Towarów i Usług. Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Wiedzy o Integracji Europejskiej oraz Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Doradca podatkowy. Autorka publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień podatkowych.

 

Małgorzata Machaj - posiada tytuł doktora nauk o zdrowiu, specjalność zdrowie publiczne. Ukończyła Studia Podyplomowe Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Ekonomii, Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzania, Studia Podyplomowe Kontroler wewnętrzny w Wyższej Szkole Businessu i Administracji, Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzenia Personelem, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Produkcji, studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność – Bankowość, ubezpieczenia i finanse publiczne. Od 2000 roku pełni funkcję w-ce prezesa w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”. W latach 2010-2011 była Doradcą Dyrektora ds. Polityki Zatrudnienia i Kierownik działu kadr, płac i szkoleń, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym. W latach 2007-2010 Kierownikiem działu kadr i płac w Instytut Matki i Dziecka. W swojej karierze zawodowej pracowała również w Drosed Surowiec jako Główny specjalista ds. kadr i płac oraz w BRE Bank SA jako starszy specjalista. Aktualnie od 2012 pełni funkcję Kierownika Działu Organizacji i Zasobów Ludzkich CSK MSW, Wiceprezes Fundacji przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie.

 

Agnieszka Wachowicz - doświadczony specjalista z obszarze BHP, kadr i płaco z 20 letnią praktyką. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała zarówno w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych m.in. w UBC PHARMA, Casino Polonia, jak również w outsourcingu. Aktualnie pracuje jako Menedżer w Grant Thornton kieruje kilkuosobowym zespołem specjalistów, sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr. Wspiera przedsiębiorców w podejmowaniu trudnych i skomplikowanych decyzji personalnych zgodnie z przepisami prawa pracy. Doświadczony trener w zakresie kadr i płac z Akademią Prawa Pracy i rachunkowości CEDOZ związana od 2007, systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń oraz prawa pracy.

 

Anna Wojciechowska - adwokat wpisana na listę izby adwokackiej w Warszawie zajmująca się szeroko pojętą problematyką prawa pracy. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz skandynawistyki (język szwedzki) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański – Chicago Kent College of Law. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Obecnie prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa pracy.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl