Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Częste zmiany przepisów prawa pracy, niejasne oraz niejednoznaczne interpretacje organów podatkowych, rozbieżne stanowiska PIP, MRPiPS a nawet SN – wszystko to sprawia, że stanowiska kadrowo-płacowe nabierają w organizacjach coraz ważniejszego znaczenia, a przedstawiciele działów kadrowo-płacowych stają się głównym partnerem dla Zarządów w podejmowaniu wielu decyzji personalnych.

Skomplikowany system prawno-podatkowy, jak również złożoność zagadnień ubezpieczeniowych wymagają stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jeśli więc planujesz zostać częścią profesjonalnego zespołu kadrowo-płacowego i chcesz rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe zapraszamy na studia podyplomowe KADRY i PŁACE. Właśnie tu nasi wykładowcy – praktycy z wieloletnim doświadczeniem zapewnią Ci praktyczną i kompleksową wiedzę w zakresie kadr i płac, zdobycie której zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy.

UCZESTNICY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych na kierunku KADRY i PŁACE adresujemy w szczególności:

 • do osób przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac,
 • do osób aktywnych zawodowo, specjalizujących się w zagadnieniach kadr i płac, które chcą doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje w tym obszarze oraz potwierdzić nabyte kompetencje świadectwem ukończenia studiów podyplomowych,
 • do osób, które myślą o zdobyciu nowych, dodatkowych umiejętności i uprawnień – certyfikaty zawodowe: specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr,
 • do osób, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo- płacowe we własnej działalności gospodarczej,
 • do osób, które są zainteresowane poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru kadr i płac.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

Program studiów obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach.

Dodatkowe korzyści i certyfikaty
 • Absolwenci zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do sprawnego rozliczania i prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej,
 • Absolwenci mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach:

Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310)
Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307)

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Studia podyplomowe trwają 2 semestry, łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych,
 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń oraz warsztatów,
 • Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów mający duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU KADRY I PŁACE
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 6 maja do 30 września 2024 r. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Kadry i Płace kończą się egzaminem końcowym organizowanym w drugim semestrze studiów.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października, w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY i WYKŁADOWCY

Obsługa kadrowo-płacowa zgodna z obowiązującymi przepisami nie jest umiejętnością, którą łatwo zdobyć w drodze samodzielnego kształcenia. Aby zostać specjalistą w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trzeba posiadać wiedzę, wykształcić odpowiednie umiejętności oraz zdobyć niezbędne doświadczenie. Proponujemy Państwu wyjątkową możliwość kształcenia w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pod kierunkiem doświadczonych ekspertów z wieloletnią praktyką w zakresie prowadzonego przedmiotu, jak również naukowo-dydaktyczną. Studia podyplomowe Kadry i płace, ich bardzo szeroki zakres merytoryczny oraz nacisk jaki kładziemy na praktyczną stronę kształcenia dają Państwu doskonałe wsparcie w pracy zawodowej, pozwalają rozwiewać codzienne wątpliwości, wspierają rozwój Państwa kompetencji, znacząco podnoszą kwalifikacje zawodowe otwierając przed Państwem nowe możliwości. Rok wspólnej pracy, gruntowne przypomnienie fundamentalnych zasad przy jednoczesnej możliwości bieżących konsultacji oraz wspólne rozwiązywanie kazusów sprawiają,
że nasi studenci stają się nie tylko samodzielnymi pracownikami, ale również kompetentnymi i pożądanymi partnerami w biznesie - Katarzyna Paczkowska, Opiekun merytoryczny.

Katarzyna Paczkowska - trener, coach, pedagog i wykładowca z pasją, szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, NLP oraz rozwoju osobistego. Praktyk zarządzania z ponad 25-letnim doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich (m.in. office manager, kierownik sekcji kadr i płac, dyrektor personalny, partner zarządzający, HR business partner). Posiada doświadczenie w pracy na rzecz spółek, korporacji, organizacji  pozarządowych i jednostek sektora finansów publicznych. Jest autorką publikacji z zakresu HR, projektów szkoleniowych, aktywizacyjnych, rozwojowych i koordynatorką certyfikowanych kursów kadrowo-płacowych. Nieustannie podnosi swoje kompetencje studiując pod kierunkiem doświadczonych ekspertów, uczestnicząc w konferencjach, sympozjach, wykładach, warsztatach. Z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości Cedoz związana jest od 2007 przygotowując oraz realizując szkolenia m.in. z obszaru prawa pracy, płac, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i płace.

Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych oraz 4 letnią praktykę w prowadzeniu własnej firmy. Kieruje również fundacją działającą na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Jest autorką i realizatorką wielu projektów szkoleniowych, aktywizacyjnych i rozwojowych. Stara się cały czas pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach, sympozjach, wykładach i warsztatach. 
Z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości Cedoz związana jest od 2007 roku realizując szkolenia m.in. z obszaru płac, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia – Kadry.

Justyna Adamczyk - Specjalistka ds. BHP&PPOŻ pracująca w oparciu o kodeks pracy, ustawy i rozporządzenia. Właścicielka firmy Live by BHP oraz założycielka grupy Mastremind BHP.

Agnieszka Głuszko - Absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej oraz Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, o specjalności Prawo Pracy.   Swoje kwalifikacje oraz praktykę zawodową w obszarze kadr i rozliczania wynagrodzeń zdobywała pracując dla podmiotów gospodarczych w różnych branżach i o zróżnicowanym profilu działalności, w których złożoność procesów dostarczała bezcennych doświadczeń. Aktualnie sprawuje nadzór nad procesami kadrowo-płacowymi w dużej międzynarodowej firmie z branży FMCG. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w prowadzonych od kilku lat szkoleniach z zakresu wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS-em. Jest doświadczonym trenerem oraz ekspertem w zakresie sporządzania korekt deklaracji rozliczeniowych dla ZUS-u. Z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ związana jest od 2008 roku.

Mirosława Zugaj - doradca podatkowy, Menedżer – posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Jest ekspertem we wspomaganiu podmiotów w kontaktach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi. Karierę zawodową rozpoczęła w Izbie Skarbowej w Warszawie w Wydziale Podatku od Towarów i Usług. Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Wiedzy o Integracji Europejskiej oraz Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Autorką publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień podatkowych.

Anna Wojciechowska - radca prawny wpisana na listę okręgowej izby radców prawnych w Warszawie zajmująca się szeroko pojętą problematyką prawa pracy i postępowania cywilnego. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz skandynawistyki (język szwedzki) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański – Chicago Kent College of Law. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Obecnie prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego w ramach własnej kancelarii. 

Dorota Wysocka – absolwentka Wydziału Prawa UKSW. Ekspert z ponad 20 letnią praktyką zawodową na stanowiskach samodzielnych specjalistów ds. kadr i płac oraz na stanowiskach zarządczych związanych z pełną obsługą kadrowo-płacową, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprawami prawno-organizacyjnymi oraz z doświadczeniem w pracy na rzecz spółek, korporacji i jednostek sektora finansów publicznych, o zróżnicowanym profilu działalności i różnej wielkości. Posiada również doświadczenie w ustalaniu i audytowaniu wewnętrznych regulaminów i procedur, współpracy z instytucjami zewnętrznymi (urzędy, sądy, ZUS, US, GUS, PFRON) i ze związkami zawodowymi oraz w zarządzaniu procesowym, jako lider procesu zarządzanie zasobami ludzkimi w zintegrowanym systemie zarządzania wg normy ISO 9001, lider procesu zarządzanie zasobami ludzkimi w programie akredytacji Centrum Monitorowania Jakości MZ. Szkoleniowiec z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz kalkulacji wynagrodzeń. Dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko w warstwie teoretycznej, ale też tej często dużo cenniejszej, warstwie praktycznej.

Agata Spała – ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, trener, przedsiębiorca. Projektuje autorskie programy dla firm i instytucji publicznych w zakresie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością. Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące aspektów prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, rekrutacji, budowania zespołów różnorodnych i zarządzania nimi. Wspiera firmy w zakresie pozyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością i obsługi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON.
Prowadzi indywidualne doradztwo w zakresie przystosowania firmy i stanowisk pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, przeprowadza audyty stanowisk pracy, aby skutecznie dopasować je do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością. Konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polce (Lista Mocy, Fundacja Integracja) i ogólnopolskiego konkursu PFRON – „Lady D.” (Lady Disabled), nagrodzona w kategorii Życie Zawodowe za promowanie aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnością i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Społecznie pełni funkcję trenera i coacha dla laureatek konkursu Miss Polski na Wózku (2015-2016). Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Mec. Tomasz Polak - jest radcą prawnym w Prawo Plus Podatki działającym w strukturach Grupy Profit Plus. Wykłada na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Występował na I love marketing, Infoshare, TEDx Fuckup Nights i licznych innych wydarzeniach. Często proszony o wypowiedź przez podmioty z zewnątrz - między innymi TVN, Rzeczpospolitą czy money.pl. Za wartego obserwowania uznały go przykładowo portale firmy.net i sprawnymarketing.pl.

Paweł Ziółkowski - prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy (działalność prowadzona jest pod firmą Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego). Autor ponad 14.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1800 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace (GWSH w Katowicach oraz UTH w Warszawie) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Ekspert BDO. Stały współpracownik Universe Properties Group. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Specjalista w zakresie wdrażania PPK i ZFŚS.

Monika Zielińska – Psycholog biznesu. Praktyk z prawie 30-letnim doświadczeniem w firmach o różnych profilach działalności i różnej wielkości. Od kilkunastu lat związana również z branżą szkoleniową. Z nieprzemijającą pasją i zaangażowaniem prowadzi kursy dla przyszłych pracowników działów personalnych oraz szkolenia z zakresu kadr i wynagrodzeń. Przekazuje słuchaczom wiedzę teoretyczną podpierając się praktycznymi przykładami. Realizuje także projekty szkoleniowe z prawa pracy dla kadry zarządzającej oraz świadczy usługi doradcze dla firm.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!