Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku ”Inwestycje i handel na rynkach azjatyckich” kierujemy w szczególności do:

 • osób współpracujących lub planujących nawiązanie współpracy z partnerami/kontrahentami azjatyckimi,
 • osób pracujących w międzynarodowych zespołach z przedstawicielami krajów azjatyckich,
 • przedsiębiorców poszukujących nowych, pozaeuropejskich rynków dla ekspansji swoich firm, usług lub produktów,
 • przedsiębiorców, organizacji, instytucji, które kierują swoją ofertę do klientów azjatyckich,
 • kadry kierowniczej firm współpracujących z krajami Azji,
 • osób, które będą odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z lokalnymi przedstawicielami w krajach Azji,
 • przedsiębiorców, instytucji, podmiotów zainteresowanych legalizacją pracy i pobytu pracowników z Azji,
 • wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy dotyczącej Azji i współpracy z azjatyckim biznesem.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy i nabycie przez nich praktycznych umiejętności do prowadzenia działalności bądź rozpoczęcia pracy w Azji, w firmach współpracujących z krajami azjatyckimi, jak również podmiotach działających na rynku azjatyckim, które nawiązały relacje z firmami europejskimi.

Nasi Eksperci przekażą słuchaczom wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania potencjału oferowanego przez poszczególne kraje regionu azjatyckiego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, który obejmuje m.in. zagadnienia prawne, kulturowe, HR, zarządzanie, logistykę, jak również procedury celne czy kwestie podatkowe.

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

 • W PROGRAMIE STUDIÓW KOMPLEKSOWO ZOSTAJĄ OMÓWIONE JEDNE Z BUDZĄCYCH NAJWIĘKSZE ZAINTERESOWANIE RYNKÓW AZJATYCKICH, TAKICH JAK: RYNEK CHIŃSKI, INDYJSKI, JAPOŃSKI, ASEAN,
 • SŁUCHACZOM ZOSTANĄ PRZYBLIŻONE STRATEGIE WEJŚCIA NA RYNKI AZJATYCKIE - PRZEWIDUJEMY SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRM DZIAŁAJĄCYCH NA OMAWIANYCH RYNKACH
 • PANEL CELNO-TRANSPORTOWO-FINANSOWY WYPOSAŻY SŁUCHACZY W NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ W ZAKRESIE HANDLU TOWARAMI I ZWIĄZANYMI Z TYM REGUŁAMI CELNYMI, TRANSPORTEM, ROZLICZENIAMI MIĘDZYNARODOWYMI I KWESTIAMI PODATKOWYMI,
 • UCZESTNICY STUDIÓW ZOSTANĄ ZAPOZNANI Z REALIAMI PRACY W ZESPOŁACH MIĘDZYNARODOWYCH,
 • SŁUCHACZE POZNAJĄ ZASADY DELEGACJI PRACOWNIKÓW Z POLSKI ORAZ LEGALIZACJI PRACY I POBYTU OBYWATELI AZJI.
Dodatkowe korzyści
 • Dowiesz się jak rozpocząć i prowadzić świadomy biznes w Azji,
 • Spotkasz się z praktykami pracującymi na co dzień z partnerami azjatyckimi, którzy w oparciu o doświadczenie, podzielą się wskazówkami, jak radzić sobie z wyzwaniami wynikającymi ze współpracy z kontrahentami z tego regionu,
 • Podniesiesz kwalifikacje niezbędne do pracy w firmach, instytucjach, organizacjach związanych z rynkiem azjatyckim.
Korea Południowa - dodatkowy kurs

W celu uzupełnienia informacji nabytych w trakcie studiów, przewidujemy możliwość zorganizowania dodatkowego kursu "Inwestycje i handel na rynku koreańskim".

Kurs obejmuje następujące moduły:

 • Wprowadzenie do Korei Południowej (5 godzin), w tym m.in.: gospodarka, przemysł, handel zagraniczny i współpraca biznesowa,
 • Modele wejścia na rynek (6 godzin), w tym m.in.: inwestycja, sprzedaż usług, regulacje prawne, procedury celne i umowy międzynarodowe,
 • Różnice międzykulturowe, dobre praktyki biznesowe i zarządcze (7 godzin), w tym m.in.: kultura Korei a biznes, negocjacje,
 • Przygotowanie produktu / usługi – strategia wejścia na rynek koreański (12 godzin), w tym m.in.: potencjalne sektory wzrostu, case’y – sukcesy i porażki wielkich i mniejszych firm na rynku koreańskim w kontekście omawianych strategii wejścia na rynek

Uruchomienie kursu jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby osób chętnych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.
INFORMACJE OGÓLNE
 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów oraz egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU INWESTYCJE I HANDEL NA RYNKACH AZJATYCKICH
 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z obrony projektu końcowego.
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy trwa rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 6 maja do 30 września 2024 r. W trakcie trwania procesu rekrutacji, na stronie Uczelni pojawiają się komunikaty dot. zakończenia lub przedłużenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.

Ile osób liczy grupa zajęciowa?

Grupa zajęciowa liczy minimum 15 osób.

Jakie są ceny czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej?

Czesne za studia oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej znajdują Państwo w podzakładce OPŁATY

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłaty za czesne?

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji na studia. Terminy opłat czesnego znajdują się w umowie między Słuchaczem a Uczelnią. Umowę można pobrać z Internetowego Systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jakie dokumenty rekrutacyjne i do kiedy należy dostarczyć?

Wykaz niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów znajduje się w podzakładce ZASADY REKRUTACJI

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK.

Jaka jest forma zaliczenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe na kierunku Inwestycje i handel na rynkach azjatyckich kończą się przygotowaniem oraz obroną pracy projektowej.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej tj. od 2 do 4 zjazdów w formie online oraz od 2 do 4 zjazdów stacjonarnie w Kampusie Uczelni.

Kiedy i gdzie będzie dostępny harmonogram zajazdów?

Harmonogram zjazdów dostępny jest w podzakładce HARMONOGRAM ZJAZDÓW po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Na przełomie września i października, w tym samym miejscu zamieszczamy również harmonogramy zajęć na semestr zimowy.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Azja to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijający się region świata, będący jednocześnie domem dla jednych z największych gospodarek, takich jak Chiny, Japonia, Indie, Korea Południowa, jak również niezwykle szybko rosnącego rynku ASEAN. Wzrastające znaczenie azjatyckich przedsiębiorstw i instytucji jest zauważalnym trendem w coraz większej liczbie sektorów. Dlatego też prowadzenie biznesu w Azji lub współpraca z firmami pochodzącymi z tego regionu, będzie wkrótce – o ile jeszcze nie jest - dla Europejczyków codziennością.

Stwarza to duże możliwości także dla polskich przedsiębiorców, którzy myśląc o współpracy zagranicznej, w obliczu globalnych trendów rynkowych, powinni coraz mocniej zaznaczać swoją obecność w Azji. Jednak, aby wykorzystać swoją szansę, konieczne jest odpowiednie przygotowanie oraz zrozumienie specyficznych regulacji i praktyk biznesowych, które na rynkach azjatyckich w wielu aspektach różnią się od tych, do, których jesteśmy przyzwyczajeni w Europie.

Budowanie tego rodzaju świadomości i kompetencji jest jednym głównych z celów studiów. Dlatego, przygotowany przez nas program to praktyczny i kompleksowy trening, pozwalający zdobyć niezwykle poszukiwaną obecnie na rynku wiedzę dotyczącą inwestowania i handlu w Azji oraz umiejętności dostosowania się do różnorodnych kultur i sposobów myślenia, co w połączeniu z kompetencjami twardymi obejmującymi nabycie wiedzy z zakresu regulacji prawnych, ceł, rozliczeń, aspektów podatkowych, pozwoli znaleźć sposób na wyróżnienie się na rynku i osiągnięcie sukcesu w pracy z krajami azjatyckimi.

W trakcie studiów Słuchacze będą mogli zapoznać się także z doświadczeniami osób i firm, które już z powodzeniem działają na rynkach azjatyckich, co stanowić będzie dodatkową cenną wiedzę pozwalającą na skuteczne rozpoczęcie, bądź rozwijanie działalności w Azji - dr Judyta Latymowicz, Opiekun merytoryczny.

Dr Judyta Latymowicz – orientalistka (specjalizacja Azja Południowa), adwokatka i współzałożycielka polskiej kancelarii prawnej LEGALLY.SMART, w której kieruje praktyką azjatycką i India Desk. Przewodnicząca polskiego oddziału Indian National Association of Legal Professionals (INALP), wyłączna doradczyni na Polskę w zakresie prawa gospodarczego w ramach międzynarodowej organizacji IR Global, przewodnicząca Rady Fundacji Wicci Poland-India oraz autorka programów wspierających przedsiębiorców planujących lub prowadzących biznes w Azji. Zwyciężczyni prestiżowego konkursu dla prawników: Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra 2022, organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskała stopień magistra oraz doktora (specjalność: Indie i Bangladesz) oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji ze specjalizacją: służba zagraniczna. Studia ukończyła z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie dla biznesu - cywilnym, gospodarczym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów. Łącząc wiedzę akademicką z praktyką adwokacką, pracuje nad projektami międzynarodowymi, w tym koordynuje transakcje z udziałem stron z różnych systemów prawnych i jurysdykcji.

W swojej praktyce zawodowej świadczy kompleksowe, bieżące doradztwo prawne zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce i Azji. Regularnie doradza również polskim przedsiębiorcom z różnych branż w zakresie rozpoczynania działalności w Azji Południowej, w szczególności w Indiach oraz przedsiębiorcom zagranicznym planującym lub prowadzącym działalność w Polsce.

PARTNER KIERUNKU

LEGALLY.SMART –  nowoczesna kancelaria prawna z siedzibą w Warszawie, w której jedną z wiodących specjalizacji jest praktyka azjatycka, a w tym India Desk, w ramach której kompleksowo wspierani są przedsiębiorcy zamierzający rozpocząć lub prowadzący działalność na Subkontynencie Indyjskim. Kancelaria posiada specjalistyczną wiedzę na temat rynku Azji Południowej, rozumie lokalne uwarunkowania i różnice kulturowe oraz współprace z prestiżowymi kancelariami prawnymi oraz innymi podmiotami wspierającymi biznes w regionie.

Dlatego jako jedna z nielicznych kancelarii, mając praktyczne doświadczenie w pracy dla polskich firm w Azji, oferuje kompleksowe, specjalistyczne doradztwo dla polsko-południowoazjatyckich projektów biznesowych (głównie w Indiach, Bangladeszu) dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z Klientów.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!