INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe na kierunku Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kierujemy w szczególności:

 • do osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych oraz dla osób aktualnie pełniących funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w tym pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni,
 • do osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości,
 • do osób planujących w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych,
 • do pracodawców i pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
 • do pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ds. cyberprzestępczości,
 • do absolwentów szkół wyższych,
 • do pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Cel studiów

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych. Absolwenci studiów będą mogli wykonywać pracę w organach administracji publicznej i nie tylko.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

Dodatkowe korzyści i certyfikaty

Absolwenci otrzymają bezterminowe wsparcie od PIKW w zakresie audytów i bezpieczeństwa informacji, jak również certyfikat potwierdzający niezbędną wiedzę i kompetencje na stanowisku Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 2. Certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Informacji i Systemów Informatycznych nadany przez PIKW potwierdzający kwalifikacje na stanowisku Inspektora Danych Osobowych,
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów   Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW http://www.klpaikw.pl/,
 4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją.   / patrz    § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html /.

Absolwenci otrzymują stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW.  W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem. Absolwenci mają prawo zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego programu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje się w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 185 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów oraz napisanie, złożenie i obrona pracy dyplomowej,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Opiekun Merytoryczny kierunku oraz Wykładowcy

 

Stanisław Hady-Głowiak - Audytor II stopnia, wieloletni pracownik administracji publicznej, autor wielu publikacji naukowych, branżowych, doświadczony Inspektor Ochrony Danych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, absolwent studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, uczestnik studiów i wizyt studyjnych w ramach programów międzynarodowych,  wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji.

Piotr Błaszczeć - ekspert ds. audytu systemów informatycznych oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym ochrony danych osobowych. Od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Dyrektor operacyjny jednostki certyfikacyjnej CIS - Certification Security Services Sp. z o. o.  Właściciel firmy LOCOS, zajmującej się audytem, wdrożeniami systemów bezpieczeństwa, testami penetracyjnymi i analizą computer forensics. CSO w jednej z Agencji Rządowych.

Zajęcia na kierunku są prowadzone przez praktyków, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni.

PARTNER KIERUNKU 

Studia realizowane pod patronatem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Misją Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej jest konsolidowanie środowiska zawodowo zajmującego się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwem informacji, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji oraz promowanie rozwoju nowych dla Polski idei i profesji we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, jak np.: ACFE, IIA, ISACA, CIPS, IFS-CIB.

PIKW jako jedyny podmiot w kraju z ponad 25 letnią tradycją, podobnie jak organizacje międzynarodowe, o których mowa powyżej jest oficjalnym członem NASBA, a jego zakres i forma działalności jest tożsama z działalnością ww. organizacji, działających w USA, jako spółki prawa handlowego. Działalność PIKW jest ściśle dopasowana do specyfiki, potrzeb i właściwości rynku w Polsce w przedmiotowym zakresie.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl