Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW 

Studia podyplomowe na kierunku Finanse i rachunkowość, kierujemy w szczególności:

 • do pracowników służb finansowo - księgowych,
 • do pracowników biur rachunkowych, menedżerów przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych, osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • do wszystkich tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości lub zamierzają w przyszłości podjąć nowe wyzwanie i rozpocząć pracę w pionach finansowo-księgowych.

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów to ważny etap w edukacji osób pracujących w działach finansowo – księgowych i pragnących pogłębić lub zaktualizować swoją wiedzę z tego obszaru oraz osób wykonujących inne zawody, w których wiedza z zakresu finansów i rachunkowości jest szczególnie przydatna. Podstawowe cele realizowane w ramach Podyplomowego Studium Rachunkowości, to:

 1. Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami teorii i praktyki z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz dziedzin bazujących na danych księgowych, a także prawa gospodarczego i podatkowego.
 2. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania informacji księgowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i rozwiązywaniu problemów decyzyjnych.

Korzyści

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy ekonomiczno- finansowej, prawnych regulacji księgowych systemu prawnego, podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych oraz wykorzystanie jej w praktyce.

Współczesne funkcjonowanie przedsiębiorstwa oznacza konieczność podejmowania wielu różnorodnych decyzji, wśród których aspekty finansowe mają kluczowe znaczenie. Szczególnie istotna jest przy tym umiejętność łączenia teorii i praktyki.

Po zrealizowanych studiach uczestnik może pracować w zespole realizującym obowiązki księgowo-sprawozdawcze, przyjmować dodatkowe zadania, usprawniać działanie zespołu, umiejętnie zastosować aktualną – rozszerzoną wiedzę oraz wspierać kierownictwo jednostki w podejmowaniu decyzji poprzez dostarczanie odpowiednich informacji.

Zdobyta wiedza w trakcie trwania studiów umożliwi słuchaczom zaprojektowanie własnej ścieżki kariery w branży finansowo-księgowej.

Zadanie studiów

Nauczyć:

 • samodzielnego wykonywania funkcji kierowniczych w działach księgowości przedsiębiorstw,
 • procedur praktycznego prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie i sporządzania sprawozdań finansowych,
 • skutecznej współpracy działu księgowości z otoczeniem przedsiębiorstwa (banki, administracja skarbowa, kontrahenci).

Zapoznać z:

 • nowoczesną wiedzą z teorii i praktyki rachunkowości dostosowaną do standardów europejskich,
 • nowymi uregulowaniami w zakresie prawa bilansowego, prawa podatkowego i prawa gospodarczego,
 •  rozwojem nowych dziedzin wiedzy wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych (w tym 140 godzin wykładów, 40 godzin ćwiczeń, 5 godzin seminarium i 15 godzin konwersatorium) prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminów organizowanych na zakończenie każdego semestru studiów oraz napisanie, złożenie i obrona pracy dyplomowej,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY ORAZ WYKŁADOWCY 

dr Ryszard WAŚKIEWICZ – absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (kierunek ekonomia). Stopień doktora uzyskał w 1999 r. na podstawie rozprawy pt. Standardy rachunkowości budżetowej wojska. W 2003 r. ukończył Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne. Absolwent kursów specjalistycznych w zakresie finansowania i zarządzania projektami badawczymi. Od 2000 r. nauczyciel akademicki – aktualnie w UTH im. Heleny Chodkowskiej oraz w Akademii Finansów i Biznesu VISTULA, w których prowadzi wykłady z rachunkowości (finansowej, zarządczej, budżetowej, instytucji finansowych), finansów przedsiębiorstwa, rachunku kosztów oraz z przedmiotów powiązanych z rachunkowością. Promotor ok. 500 prac licencjackich i ok. 250 prac magisterskich oraz recenzent ok. 900 prac licencjackich i ok. 450 prac magisterskich. Zainteresowania naukowe koncentrują na różnych aspektach prowadzenia rachunkowości w podmiotach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sektora finansów publicznych oraz harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Drugi obszar zainteresowań naukowych to funkcjonowanie systemu podatkowego we współczesnej gospodarce, jako elementu systemu finansów publicznych oraz oddziaływanie systemu podatkowego na system informacyjny rachunkowości i w tym kontekście na wiarygodność informacji generowanych przez rachunkowość. Autor artykułów dotyczących systemu podatkowego i budżetu zadaniowego.

dr Jan Zbigniew WĄSIK - specjalności rachunkowość i logistyka. Specjalista w zakresie rachunkowości finansowej przedsiębiorstw i rachunkowości w sektorze finansów publicznych. Prowadził badania nad rachunkowością jednostek budżetowych prowadzących działalność poza granicami kraju. Posiada bogate doświadczenie zawodowe na stanowiskach głównego księgowego w wielu jednostkach budżetowych i specjalisty w zakresu planowania budżetowego na szczeblu dysponenta głównego budżetu państwa. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej w prasie specjalistycznej oraz wystąpień na konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom budżetu i rachunkowości.

Zajęcia prowadzone są przez wieloletnich praktyków z doświadczeniem dydaktycznym oraz specjalistów z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!