FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe na kierunku Finanse i rachunkowość, kierujemy w szczególności:

 • do pracowników służb finansowo- księgowych,
 • do pracowników biur rachunkowych, menedżerów przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych, osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • do wszystkich tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu finansów i rachunkowości lub zamierzają w przyszłości podjąć nowe wyzwanie i rozpocząć pracę w pionach finansowo-księgowych.

Cel studiów

Studia mają na celu dostarczenie słuchaczom specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy z obszaru rachunkowości, finansów, podatków i prawa.

Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów to ważny etap w edukacji, zarówno dla osób, które pracują w działach finansowo – księgowych i pragną pogłębić lub zaktualizować swoją wiedzę z tego obszaru, jak również tych, którzy wykonują inne zawody, gdzie znajomość wiedzy z finansów i rachunkowości jest szczególnie przydatna.

Jesteśmy  świadkami zmieniającej się filozofii biznesu dążącej   do podniesienia jakości informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Tylko pracownik nowocześnie wykształcony, o szerokich horyzontach wiedzy ekonomicznej jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom.

Korzyści

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy ekonomiczno - finansowej, prawnych regulacji księgowych systemu prawnego, podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych oraz wykorzystanie jej w praktyce.

Współczesne funkcjonowanie przedsiębiorstwa oznacza konieczność podejmowania wielu różnorodnych decyzji, wśród których aspekty finansowe mają kluczowe znaczenie. Szczególnie istotna jest przy tym umiejętność łączenia teorii i praktyki.

Po zrealizowanych studiach uczestnik może pracować w zespole realizującym obowiązki księgowo-sprawozdawcze, przyjmować dodatkowe zadania, usprawniać działanie zespołu, umiejętnie zastosować aktualną – rozszerzoną wiedzę oraz wspierać kierownictwo jednostki w podejmowaniu decyzji poprzez dostarczanie odpowiednich informacji.

Zdobyta wiedza w trakcie trwania studiów umożliwi słuchaczom zaprojektowanie własnej ścieżki kariery w branży finansowo-księgowej.

 ORGANIZACJA STUDIÓW

 INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 198 godzin zajęć dydaktycznych (w tym 190 godzin wykładów i ćwiczeń, 6 godzin egzaminów i 2 godziny seminarium) prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminów organizowanych na zakończenie każdego semestru studiów oraz napisanie, złożenie i obrona pracy dyplomowej,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Opiekun Merytoryczny kierunku oraz Wykładowcy

dr Monika Szczerbak - wieloletni wykładowca przedmiotów ekonomicznych UTH, koordynator przedmiotów Standardy Sprawozdawczości Finansowej, specjalista ds. kontroli i audytu wewnętrznego, kandydat na biegłego rewidenta, konsultant do spraw systemów zarządzania jakością ISO 9001-2015, prezes Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów, członek sieci INAA ( International Network of Accountants and Auditors) w latach 2012-2018, członek SKwP.

Zajęcia na kierunku prowadzone są przez wieloletnich praktyków z doświadczeniem dydaktycznym oraz specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl