Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW 

Studia podyplomowe na kierunku Coaching kierujemy w szczególności:

 • do osób, które planują lub rozpoczynają swoją karierę zawodową,
 • do kadry kierowniczej wszystkich szczebli,
 • do menedżerów, specjalistów w swoich zawodach chcących rozwijać kompetencje,
 • do wszystkich osób chcących poprawić swoje umiejętności komunikacyjne lub przywódcze,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru coachingu kryzysowego.

Zgodnie z Raportem „Przyszłość Zawodów”, Światowego Forum Ekonomicznego przeżywamy obecnie 4 falę industrializacji, która zmienia znaczenie wielu kompetencji. Przedstawione poniżej zestawienie pokazuje prognozowane zmiany jakie mają nastąpić do 2025 roku w dziesięciu najważniejszych kompetencjach:

 

Do 2025

Obecnie 

Rozwiązywanie złożonych problemów

Rozwiązywanie złożonych problemów

Myślenie krytyczne

Koordynowanie z innymi

Kreatywność

Zarządzanie ludźmi

Zarządzanie ludźmi

Myślenie krytyczne

Koordynowanie z innymi

Negocjowanie

Inteligencja emocjonalna

Kontrola Jakości

Ocenianie i podejmowanie decyzji

Nastawienie usługowe

Nastawienie usługowe

Ocenianie i podejmowanie decyzji

Negocjowanie

Aktywne słuchanie

10 

Elastyczność poznawcza

Kreatywność

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie Studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz doskonalenie podczas ćwiczeń, umiejętności uczestników z zakresu wykorzystania narzędzi coachingowych zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej. Celem dodatkowym Studiów będzie zwiększenie skuteczności uczestników w osiąganiu wyznaczanych sobie celów i zadań.

Ponadto, ukończenie studiów, dzięki ćwiczeniom, gwarantuje uczestnikom pozyskanie praktycznych umiejętności stosowania metod coachingu.

 Dodatkowe korzyści

Uczestnicząc w studiach, słuchacze nabywają kompetencji w zakresie:

 • umiejętności coachingowych przydatnych liderowi przyszłości (patrz tabela powyżej),
 • coachingowych umiejętności wykorzystania zmian dla wzmocnienia marki osobistej,
 • profesjonalnych technik komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji,
 • osiągania wyznaczonych celów życiowych i zawodowych z wykorzystaniem narzędzi coachingu,
 • wykorzystania narzędzi coachingowych w przeprowadzaniu swoich organizacji, zespołów przez zmiany,
 • diagnozowania i modyfikacji „systemu” w dowolnej organizacji,
 • zasad etycznych obowiązujących przy posługiwaniu się narzędziami coachingowymi.

 

Narzędzia i techniki coachingu stają się współcześnie również ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi, specjalistów oraz pracowników na każdym szczeblu organizacji.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU COACHING

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY 

Wiesława Dróżdż – coach indywidualny i grupowy, wykładowca i szkoleniowiec. Wieloletni praktyk w obszarze komunikacji społecznej, rzecznik prasowy z 10-cio letnim doświadczeniem w tym obszarze, doradca PR . Reprezentowała i współpracowała z ministrami finansów ostatnich rządów.

Wykładowca przedmiotów psychologii społecznej, psychologii menedżera, profesjonalnej komunikacji interpersonalnej w Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz Komunikacji interpersonalnej w Centrum Edukacji Resortu Finansów. Absolwentka podyplomowych studiów coachingu w Laboratorium Psychoedukacji SWPS w Warszawie.

Prowadzi coaching indywidualny, grupowy oraz szkolenia i warsztaty z zakresu narzędzi coachingowych w komunikacji interpersonalnej i społecznej. Jest nie tylko doświadczonym wykładowcą z pasją, ale przede wszystkim praktykiem.

Kadrę wykładowców stanowią specjaliści - praktycy, doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, trenerzy, coachowie oraz menedżerowie. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

Wiesław Grabowski - menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym i indywidualnym oraz edukacji dorosłych.

Absolwent z wyróżnieniem Executive MBA University of Illinoi i Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Coachingu na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Otwartej Akademii Mentoringu prowadzonej przez MindPartners we współpracy z David Clutterback Partnership , gdzie z wyróżnieniem uzyskał certyfikat potwierdzający kompetencje mentora i coacha na poziomie Foundation European Mentoring & Coaching Council. Ukończył studia podyplomowych trenerów biznesu, oświaty i administracji na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończył szkolenia w Polsce, Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy z zakresu doradztwa w zarządzaniu, coachingu i pracy z zespołami ludzi. Szkolony w coachingu metodą GROW i Co-active, promujący kulturę zarządzania opartą na coachingu. Certyfikowany facylitator zmian zgodnie z modelem Lean Change Agent.

Dr Katarzyna Liszka - ukończyła kulturoznawstwo, filozofię oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskała tytuł doktora z zakresu nauk o kulturze, obecnie pracuje w Zakładzie Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, wykładała między innymi w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Przez wiele lat była zaangażowana w realizację projektów edukacyjnych w ramach działalności Stowarzyszenia Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich „Chiazm”.

W 2014 ukończyła szkolenie dla trenerów międzykulturowych Diversity Icebreaker. Jest członkinią Society for Intercultural Education Training and Resarch w Polsce. Autorka licznych artykułów i przekładów z zakresu problematyki międzykulturowej.

Małgorzata Unrug - Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizację wspieranie rozwoju osobowości oraz Podyplomowe Studium Coachingu SWPS. Obecnie pracuje jako szkoleniowiec wewnętrzny w korporacji oraz dydaktyk na jednej z warszawskich uczelni. Posiada doświadczenie jako psycholog sportu – zarówno w pracy indywidualnej jak i drużynowej. Prowadziła również szkolenia dla bardzo zróżnicowanych grup, m.in. autorski trening „Mental PREP SFAS. Psychologiczny kurs przygotowawczy, preselekcja do jednostek Wojsk Specjalnych.” oraz „Psychologiczne aspekty sytuacji zakładniczych”. Jest współautorką książki „Uwierzyć w wygraną”, poświęconej przygotowaniu mentalnemu zawodników tenisa ziemnego.

Kamila Zaorska-Mierzejewska - Diet & Buisness Coach, Trener i Mentor, absolwentka Laboratorium Psychoedukacji SWPS w Warszawie. Absolwentka Dietetyki oraz wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na co dzień pracuje w Diet i Business coachingu indywidulanym i grupowym, prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu zmiany dotychczasowego stylu życia oraz rozwoju biznesowego przedsiębiorców wchodzących na rynek. Edukator i wykładowca Akademii Rozwoju Wellness. Przedsiębiorca, właścicielka Poradni Odchudzania i Odżywiania - PRZYSTANEK ZDROWIE.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!